Dr Rajeev Saxena Aug 27, 2020

श्रीप्रणवसहस्रनामावलिः ॐ श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीप्रणवसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, परमात्मा देवता, अं बीजं, उं शक्तिः, मं कीलकं, आत्मज्ञानसिद्धयै जपे विनियोगः । ध्यानं- ॐकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम् । विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैस्सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे ॥ ॐ ओङ्काराय नमः । तारकाय । सूक्ष्माय । प्राणाय सर्वगोचराय । क्षाराय । क्षितये । उत्पत्तिहेतुकाय । नित्याय निरत्ययाय । शुद्धाय । निर्मलात्मने । निराकृतये । निराधाराय सदानन्दाय । शाश्वताय । परतः परस्मै । मनसो गतिनिहन्त्रे । गम्यानामुत्तमोत्तमाय । अकारात्मने नमः ॥ २० ॐ मकारात्मने नमः । बिन्दुरूपिणे । कलाधराय । उकारात्मने । महावेद्याय । महापातकनाशनाय । इन्द्राय । परतराय । वेदाय । वेदवेद्याय । जगद्गुरवे । वेदकृते । वेदवेत्रे । वेदान्तार्यस्वरूपकाय । वेदान्तवेद्याय । नतुलाय । कञ्जजन्मने । कामाकृतये । खरूपिणे । खगवाहिने नमः ॥ ४० ॐ खगाय नमः । खगतराय । खाद्याय । खभूताय । खगताय । खगमाय । खगनायकाय । खरमाय । खजलाय । खालाय । खगेश्वराय । खगवाहाय । गन्त्रे । गमयित्रे । गम्याय । गमनातिकराय । गतये । घण्टानिनादाय । घण्टेयपरानन्दनाय । घण्टानादपराय नमः ॥ ६० ॐ घण्टानादवते नमः । गुणाय । घस्राय । घनितचिद्रूपाय । घनानां जलदायकाय । चर्यापूज्याय । चिदानन्दाय । चिराचिरतराय । चितये । चितिदाय । चितिगन्त्रे । चर्मवते । चलनाकृतये । चञ्चलाय । चालकाय । चाल्याय । छायावते । छादनात्ययाय । छायाच्छायाय । प्रतिच्छायाय नमः ॥ ८० ॐ जञ्जपूकाय नमः । महामतये । जालग्राह्याय । जलाकाराय । जालिने । जालविनायकाय । झटिति प्रतिधौरेयाय । झञ्झामारुतसेविताय । टङ्काय । टङ्ककर्त्रे । टङ्ककार्यवशानुगाय । टिट्टिलाय । निष्ठुराय । कृष्टाय । कमठाय । पृष्ठगोचराय काठिन्यात्मने । कठोरात्मने । कण्ठाय । कौटीरगोचराय नमः ॥ १०० ॐ डमरुध्वानसानन्दाय नमः । डाम्भिकानां पराङ्मुखाय । डम्भेतरसमाराध्याय । डाम्भिकानां विडम्बनाय । ढक्काकल- कलध्वानाय । अणिम्ने । अनुत्तमसुन्दराय । तारतम्यफलाय । तल्पाय । तल्पशायिने । सतारकाय । तर्तव्याय । तारणाय । ताराय । तारकानाथभूषणाय । हिरण्यबाहवे । सेनान्ये । देशानां दिशां च पतये । पीतवर्णाय । महावृक्षाय नमः ॥ १२० ॐ हरिकेशाय नमः । उपवीतवते । स्तायूनामग्रण्ये । श्रीमते । निचेरवे । परिचारिकाय । बिल्मिने । कवचिने । वर्मिणे । मत्तेभगविरूथवते । वञ्चकाय । परिवञ्चिने । कर्माराय । कुम्भकारकाय । पक्षिपुञ्जोपजीविने । मृगयवे । श्रुतकाय । नयाय । भक्तपापमहद्रापये । दरिद्राय नमः ॥ १४० ॐ नीललोहिताय नमः । मीड्वते । मीढुष्टमाय । शम्भवे । शत्रुव्याधिने । बभ्लुशाय । स्तोकादिरक्षकाय । कर्त्रे । वाट्याय । उर्वर्याय । आलाद्याय । नाथाय । सूद्याय । हेतिसाहस्रसंयुताय । सृकाहस्ताय । महापद्माय । शरव्यायुतमण्डनाय । सर्वोपहत- कामाय । जरित्रस्थप्रतारकाय । अन्नबाणाय नमः ॥ १६० ॐ वातबाणाय नमः । वर्षबाणकराम्बुजाय । दशप्राच्यादि- वन्द्याय । सस्पिञ्जरकलेबराय । जपैकशीलाय । सञ्जप्याय । समजग्धये । सपीतकाय । यमादिकुशलाय । गौराय । दिवारात्रैकवृष्टिदाय । पञ्चावये । अवये । दित्यौहे । तुर्यौहे । पष्ठौहे । वेहताय । नाथाय । द्युम्नवाजादिनायकाय । अभिरक्ताय नमः ॥ १८० ॐ वीचीवक्त्राय नमः । वेदानांहृदयाब्जगाय । आनिर्हताय । विक्षीणाय । लोप्याय । उलप्याय । गुरमाणाय । पर्णशद्याय । सूर्म्याय । ऊर्मये । Oम् । अयाय । शिवाय । शिवतमाय । शास्त्रे । घोराघोरतनुद्वयाय । गिरिपर्वतनाथाय । शिपिविष्टाय । पशोः पतये । अप्रगल्भाय नमः ॥ २०० ॐ प्रगल्भाय नमः । मल्लानां नायकोत्तमाय । प्रहिताय । प्रमृशाय । दूताय । क्षत्रे । स्यन्दनमध्यगाय । स्थपतये । ककुभाय । वन्याय । कक्ष्याय । पतञ्जलये । सूताय । हंसाय । निहन्त्रे । कपर्दिने । पिनाकवते । आयुघाय । स्वायुधाय । कृत्तिवाससे नमः ॥ २२० ॐ जितेन्द्रियाय नमः । यातुधाननिहन्त्रे । कैलासे दक्षिणे स्थिताय । सुवर्णमुखीतीरस्थाय । वृद्धाचलनितम्बगाय । मणिमुक्तामयोद्भासिने । कट्याय । काट्याय । महाद्रिधुते । हृदयाय । निवेष्प्याय । हरित्याय । शुष्क्याय । सिकत्याय । प्रवाह्याय । भवरुद्रादिनामवते । भीमाय । भीमपराक्रान्ताय । विक्रान्ताय । सपराक्रमाय नमः ॥ २४० ॐ शूर्याय नमः । शूरनिहन्त्रे । मन्युमते । मन्युनाशनाय । भामिताय । भामवते । भापाय । उक्षणे । उक्षितरक्षकाय । हविष्मते । मखवते । मखानां फलदापकाय । अघघ्नाय । दोषजालघ्नाय । व्याध्यामयविनाशनाय । सुम्नरूपाय । असुम्नरूपाय । जगन्नाथाय । अधिवाचकाय । व्राताय नमः ॥ २६० ॐ व्रातनाथाय नमः । व्रात्याय । व्रात्यादिदूरगाय । ब्रह्मदत्ताय । चेकितानाय । देवदत्ताय । अतिसंमताउअ । श्रमणाय । अश्रमणाय । पुण्याय । पुण्यफलाय । आश्रमणां फलप्रदाय । कालाय । कालयित्रे । कल्याय । कालकालाय । कलाधराय । धनुष्मते । इषुमते । धन्वाविने नमः ॥ २८० ॐ आततायिने नमः । सयादिनिलयाधाराय । काकुराय । काकुवते । बलाय । राकाकालनिधात्रे । विश्वरक्षैकदक्षिणाय । अग्रेवधाय । दूरेवधाय । शन्तमाय । मयस्कराय । कालभावाय । कालकर्त्रे । ऋचां भावैकवेदनाय । यजुषां सर्वमर्मस्थाय । साम्नां सारैकगोचराय । अङ्गिरसे । पूर्वस्मै । अवध्याय । ब्राह्मणमध्यगाय नमः ॥ ३०० ॐ मुक्तानां गतये नमः । पुण्याय । अपुण्यहराय । हराय । उक्थ्याय । उक्थ्यकाराय । उक्थिने । ब्रह्मणे । क्षत्राय । विशे । अन्तिमाय । धर्माय । धर्महराय । धर्म्याय । धर्मिणे । धर्मपरायणाय । नित्याय । अनित्याय । क्षराय । क्षान्ताय । वेगवते नमः ॥ ३२० ॐ अमिताशनाय नमः । पुण्यवते । पुण्यकृते । पूताय । पुरुहूताय । पुरुष्टुताय । अर्चिष्मते । अर्चिताय । कुम्भाय । कीर्तिमते । कीर्तिदाय । अफलाय । स्वाहाकाराय । वषट्काराय । हन्तकाराय । स्वधाभिधाय । भूतकृते । भूतभृते । भत्रे । दिवबर्हाय नमः ॥ ३४० ॐ द्वन्द्वनाशनाय नमः । मुनये । पित्रे । विराजे । वीराय । देवाय । दिनेश्वराय । तारकायै । तारकाय । तूर्णाय । तिग्मरश्मये । त्रिनेत्रवते । तुल्याय । तुल्यहराय । अतुल्याय । त्रिलोकीनायकाय । त्रुटये । तत्रे । तार्याय । त्रिभुवनीतीर्णाय नमः ॥ ३६० ॐ तीराय नमः । तीरण्ये । सतीराय । तीरगाय । तीव्राय । तीक्ष्णरूपिणे । तीव्रिणे । अर्थाय । अनर्थाय । असमर्थाय । तीर्थरूपिणे । तीर्थकाय । दायदाय । देयदात्रे । परि( प्र) पूजिताय । दायभुजे । दायहन्त्रे । दामोदरगुणाम्बुधये । धनदाय । धनविश्रान्ताय नमः ॥ ३८० ॐ अधनदाय नमः । धननाशकाय । निष्ठुराय । नारशायिने । नेत्रे । नायकाय । उत्तमाय । नैकाय । अनेककराय । नाव्याय । नारायणसमाय । प्रभवे । नूपुराय । नूपुरिणे । नेयाय । नरनारायणाय । उत्तमाय । पात्रे । पालयित्रे । पेयाय नमः ॥ ४०० ॐ पिबते नमः । सागरपूर्णिम्ने । पूर्वाय । अपूर्वाय । पूर्णिम्ने । पुण्यमानसलालसाय । पेपीयमानाय । पापघ्नाय । पञ्चयज्ञमयाय । पुरवे । परमात्मने । परेशाय । पावनात्मने । परात्पराय । पञ्चबुद्धिमयाय । पञ्चप्रयाजादिमयाय । परस्मै । प्राणभृते । प्राणघ्ने । प्राणाय नमः ॥ ४२० ॐ प्राणहृते नमः । प्राणचेष्टिताय । पञ्चभूतमयाय । पच्चकरणैश्चोपवृंहिताय । प्रेयसे । प्रेयस्तमाय । प्रीताय । प्रेयस्विने । प्रेयसीरताय । पुरुषार्थाय । पुण्यशीलाय । पुरुषाय । पुरुषोत्तमाय । फलाय । फलस्य दात्रे । फलानामुत्तमोत्तमाय । बिम्बाय । बिम्बात्मकाय । बिम्बिने । बिम्बिनीमानसोल्लासाय नमः ॥ ४४० ॐ बधिराय नमः । अबधिराय । बालाय । बाल्यावस्थाय । बलप्रियाय । एकस्मै । द्वयिने । दशबलाय । पञ्चकिने । अष्टकिने । पुंसे । भगाय । भगवते । फल्गवे । भाग्याय । भल्लाय । मण्डिताय । भवते । भवदायादाय । भवाय नमः ॥ ४६० ॐ भूवे नमः । भूमिदैवताय । भवान्ये । भवविद्वेषिणे । भूतनित्याय । प्रचारिताय । भाषायै । भाषयित्रे । भाप्याय । भावकृते । भाष्यवित्तमाय । मन्दाय । मलिनविच्छेदाय । मालिने । मालायै । मरुते । गरुते । मूर्तिमते । अपुनर्वेद्याय । मुनिवृन्दाय नमः ॥ ४८० ॐ मुनीश्वराय नमः । मरवे । मरुजालाय । मेरवे । मरुद्गणनिषेविताय । मर्यादास्थापनाध्यक्षाय । मर्यादाप्रविभञ्जनाय । मान्यमानयित्रे । मान्याय । मानदाय । मानगोचराय । यास्काय । यूने । यौवनाढ्याय । युवतीभिः पुरस्कृताय । वामन्ये । भामन्ये । भारूपाय । भास्करद्युतये । संयद्वामाय नमः ॥ ५०० ॐ महावामाय नमः । सिद्धये । संसिद्धिकल्पनाय । सिद्धसङ्कल्पाय । एनोघ्नाय । अनूचानाय । महामनसे । वामदेवाय । वसिष्ठाय । ज्येष्ठाय । श्रेष्ठाय । महेश्वराय । मन्त्रिणे । वाणिजाय । दिव्याय । भुवन्तये । वारिवस्कृताय । कार्यकारणसन्धात्रे । निदानाय । मूलकारणाय नमः ॥ ५२० ॐ अधिष्ठानाय नमः । विश्वमाढ्याय । अविवर्ताय । केवलाय । अणिम्ने । महिम्ने । वेत्रे । प्रथिम्ने । पृथुलाय । पृथवे । जीवाय । जैवाय । प्राणधर्त्रे । करुणाय । मैत्रिकाय । बुधाय । ऋचां जालाय । ऋचां कर्त्रे । ऋङ्मुखाय । ऋषिमण्डलाय नमः ॥ ५४० ॐ रूढाय नमः । रूढिने । रुड्भुवे । रूढिनिष्ठाय । रूपविवर्जिताय । स्वराय । हलाय । हल्याय । स्पर्शाय । ऊष्मणे । आन्तराय । विशोकाय । विमोहाय । यस्मै । तस्मै । जगन्मयाय । एकस्मै । अनेकाय । पीड्याय । शतार्धाय नमः ॥ ५६० ॐ शताय नमः । बृहते । सहस्रार्धाय । सहस्राय । इन्द्रगोपाय । पङ्कजाय । पद्मनाभाय । सुराध्यक्षाय । पद्मगर्भाय । प्रतापवते । वासुदेवाय । जगन्मूर्तये । सन्धात्रे । धातवे । उत्तमाय । रहस्याय । परमाय । गोप्याय । गुह्याय । अद्वैतविस्मिताय नमः ॥ ५८० ॐ आश्चर्याय नमः । अतिगम्भीराय । जलबुद्बुदसागराय । संसारविषपीयूषाय । भववृश्चिकमान्त्रिकाय । भवगर्तसमुद्धर्त्रे । भवव्याघ्रवशङ्कराय । भवग्रहमहामन्त्राय । भवभूतविनाशनाय । पद्ममित्राय । पद्मबन्धवे । जगन्मित्राय । कवये । मनीषिणे । परिभुवे । याथाथ्यविधायकाय । दूरस्थाय । अन्तिकस्थाय । शुभ्राय । अकासाय नमः ॥ ६०० ॐ अव्रणाय नमः । कौषीतिकिने । तलवकाराय । नानाशाखाप्रवर्तकाय । उद्गीथाय । परमोद्गात्रे । शस्त्राय । स्तोमाय । मखेश्वराय । अश्वमेघाय । क्रतूच्छ्रायाय । क्रतवे । क्रतुमयाय । अक्रतवे । पृषदाज्याय । वसन्ताज्याय । ग्रीष्याय । शरदे । हविषे । ब्रह्मताताय नमः ॥ ६२० ॐ विराट्ताताय नमः । मनुताताय । जगत्ताताय । सर्वताताय । सर्वधात्रे । जगद्बुध्नाय । जगन्निधये । जगद्वीचीतरङ्गाणामाधाराय । पदाय । जगत्कल्लोलपाथोधये । जगदङ्कुरकन्दकाय । जगद्वल्लीमहाबीजाय । जगत्कन्दसमुद्धराय । सर्वोपनिषदां कन्दाय । मूलकन्दाय । मुकुन्दाय । एकाम्रनायकाय । धीमते । जम्बुकेशाय । महातटाय नमः ॥ ६४० ॐ न्यग्रोधाय नमः । उदुम्बराय । अश्वत्थाय । कूटस्थाय । स्थाणवे । अदूभुताय । अतिगम्भीरमहिम्ने । चित्रशक्तये । विचित्रवते । चित्रवैचित्र्याय । मायाविने । माययाऽऽवृताय । कपिञ्जलाय । पिञ्जराय । चित्रकूटाय । महारथाय । अनुग्रहपदाय । बुद्धये । अमृताय । हरिवल्लभाय नमः ॥ ६६० ॐ पद्मप्रियाय नमः । परमात्मने । पद्महस्ताय । पद्माक्षाय । पद्मसुन्दराय । चतुर्भुजाय । चन्द्ररूपाय । चतुराननरूपभाजे । आह्लादजनकाय । पुष्टये । शिवार्धाङ्गाविभूषणाय । दारिद्र्यशमनाय । प्रीताय । शुक्लमाल्याम्बरावृताय । भास्कराय । बिल्वनिलयाय । वराहाय । वसुधापतये । यशस्विने । हेममालिने नमः ॥ ६८० ॐ धनधान्यकराय नमः । वसवे । वसुप्रदाय । हिरण्याङ्गाय । समुद्रतनयार्चिताय । दारिद्द्र्यध्वंसनाय । देवाय । सर्वोपद्रववारणाय । त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय । ब्रह्मबिष्णुशिवात्मकाय । रात्रये । प्रभायै । यज्ञरूपाय । भूतये । मेधाविचक्षणाय । प्रजापतये । महेन्द्राय । सोमाय । धनेश्वराय । पितृभ्यो नमः ॥ ७०० ॐ वसुभ्यो नमः । वायवे । वह्नये । प्राणेभ्यः । ऋतवे । मनवे । आदित्याय । हरिदश्वाय । तिमिरोन्मथनाय । अंशुमते । तमोऽभिघ्नाय । लोकसाक्षिणे । वैकुण्ठाय । कमलापतये । सनातनाय । लीलामानुषविग्रहाय । अतीन्द्राय । ऊर्जिताय । प्रांशवे । उपेन्द्राय नमः ॥ ७२० ॐ वामनाय नमः । बलये । हंसाय । व्यासाय । सम्भवाय । भवाय । भवपूजिताय । नैकरूपाय । जगन्नाथाय । जितक्रोधाय । प्रमोदनाय । अगदाय । मन्त्रविदे । रोगहर्त्रे । प्रभावनाय । चण्डांशवे । शरण्याय । श्रीमते । अतुलविक्रमाय । ज्येष्ठाय नमः ॥ ७४० ॐ शक्तिमतां नाथाय नमः । प्राणीनां प्राणदायकाय । मत्स्यरूपाय । कुम्भकर्णप्रभेत्रे । विश्वमोहनाय । लोकत्रयाश्रयाय । वेगिने । बुधाय । श्रीदाय । सतां गतये । शब्दातिगाय । गभीरात्मने । कोमलाङ्गाय । प्रजागराय । वर्णश्रेष्ठाय । वर्णबाह्याय । कर्मकर्त्रे । समदुःखसुखाय । राशये । विशेषाय नमः ॥ ७६० ॐ विगतज्वराय नमः । देवादिदेवाय । देवर्षये । देवासुराभयप्रदाय । सर्वदेवमयाय । शार्ङ्गपाणये । उत्तमविग्रहाय । प्रकृतये । पुरुषाय । अजय्याय । पावनाय । ध्रुवाय । आत्मवते । विश्वम्भराय । सामगेयाय । क्रूराय । पूर्वाय । कलानिधये । अव्यक्तलक्षणाय । व्यक्ताय नमः ॥ ७८० ॐ कलारूपाय नमः । धनञ्जयाय । जयाय । जरारये । निश्शब्दाय । प्रणवाय । स्थूलसूक्ष्मविदे । आत्मयोनये । वीराय । सहस्राक्षाय । सहस्रपदे । सनातनतमाय । स्रग्विणे । गदापद्मरथाङ्गधृते । चिद्रूपाय । निरीहाय । निर्विकल्पाय । सनातनाय । शतमूर्तये । सहस्राक्षाय नमः ॥ ८०० ॐ घनप्रज्ञाय नमः । सभापतये । पुण्डरीकशयाय । विप्राय । द्रवाय । उग्राय । कृपानिधये । अधर्मशत्रवे । अक्षोभ्याय । ब्रह्मगर्भाय । धनुर्धराय । गुरुपूजारताय । सोमाय । कपर्दिने । नीललोहिताय । विश्वमित्राय । द्विजश्रेष्ठाय । रुद्राय । स्थाणवे । विशाम्पतये नमः ॥ ८२० ॐ वालखिल्याय नमः । चण्डाय । कल्पवृक्षाय । कलाधराय । शङ्खाय । अनिलाय । सुनिष्पन्नाय । सूराय । कव्यहराय । गुरवे । पवित्रपादाय । पापारये । दुर्धराय । दुस्सहाय । अभयाय । अमृताशयाय । अमृतवपुषे । वाङ्मयाय । सदसन्मयाय । निदानगर्भाय नमः ॥ ८४० ॐ निर्व्याजाय नमः । मध्यस्थाय । सर्वगोचराय । हृषीकेशाय । केशिघ्ने । प्रीतिवर्धनाय । वामनाय । दुष्टदमनाय । धृतये । कारुण्यविग्रहाय । सन्यासिने । शास्रतत्त्वज्ञाय । व्यासाय । पापहराय । बदरीनिलयाय । शान्ताय । भूतावासाय । गुहाश्रयाय । पूर्णाय । पुराणाय नमः ॥ ८६० ॐ पुण्यज्ञाय नमः । मुसलिने । कुण्डलिने । ध्वजिने । योगिने । जेत्रे । महावीर्याय । शास्त्रिणे । शास्त्रार्थतत्त्वविदे । वहनाय । शक्तिसम्पूर्णाय । स्वर्गदाय । मोक्षदायकाय । सर्वात्मने । लोकालोकज्ञाय । सर्गस्थित्यन्तकारकाय । सर्वलोकसुखाकाराय । क्षयवृद्धिविवर्जिताय । निर्लेपाय । निर्गुणाय नमः ॥ ८८० ॐ सूक्ष्माय नमः । निर्विकाराय । निरञ्जनाय । अचलाय । सत्यवादिने । लोहिताक्षाय । यूने । अध्वराय । सिंहस्कन्धाय । महासत्त्वाय । कालात्मने । कालचक्रभृते । परस्मै ज्योतिषे । विश्वदृशे । विश्वरोगघ्ने । विश्वात्मने । विश्वभूताय । सुहृदे । शान्ताय । विकण्टकाय नमः ॥ ९०० ॐ सर्वगाय नमः । सर्वभूतेशाय । सर्वभूताशयस्थिताय । आभ्यन्तरतमश्छेत्रे । पत्यै । अजाय । हरये । नेत्रे । सदानताय । कर्त्रे । श्रीमते । धात्रे । पुराणदाय । स्रष्ट्रे । विष्णवे । देवदेवाय । सच्चिदाश्रयाय । नित्याय । सर्वगताय । भानवे नमः ॥ ९२० ॐ उग्राय नमः । प्रजेश्वराय । सवित्रे । लोककृते । हव्यवाहनाय । वसुधापतये । स्वामिने । सुशीलाय । सुलभाय । सर्वज्ञाय । सर्वशक्तिमते । नित्याय । सम्पूर्णकामाय । कृपापीयूषसागराय । अनन्ताय । श्रीपतये । रामाय । निर्गुणाय । लोकपूजिताय । राजीवलोचनाय नमः ॥ ९४० ॐ श्रीमते नमः । शरणत्राणतत्पराय । सत्यव्रताय । व्रतधराय । साराय । वेदान्दगोचराय । त्रिलोकीरक्षकाय । यज्वने । सर्वदेवादिपूजिताय । सर्वदेवस्तुताय । सौम्याय । ब्रह्मण्याय । मुनिसंस्तुताय । महते । योगिने । सर्वपुण्यविवर्धनाय । स्मृतसर्वाघनाशनाय । पुरुषाय । महते । पुण्योदयाय नमः ॥ ९६० ॐ महादेवाय नमः । दयासाराय । स्मिताननाय । विश्वरूपाय । विशालाक्षाय । बभ्रवे । परिवृढाय । दृढाय । परमेष्ठिने । सत्यसाराय । सत्यसन्धानाय । धार्मिकाय । लोकज्ञाय । लोकवन्द्याय । सेव्याय । लोककृते । पराय । जितमायाय । दयाकाराय । दक्षाय नमः ॥ ९८० ॐ सर्वजनाश्रयाय नमः । ब्रह्मण्याय । देवयोनये । सुन्दराय । सूत्रकारकाय । महर्षये । ज्योतिर्गणनिषेविताय । सुकीर्तये । आदये । सर्वस्मै । सर्वावासाय । दुरासदाय । स्मितभाषिणे । निवृत्तात्मने । धीरोदात्ताय । विशारदाय । अध्यात्मयोगनिलयाय । सर्वतीर्थमयाय । सुराय । यज्ञस्वरूपिणे नमः ॥ १००० ॐ यज्ञज्ञाय नमः । अनन्तदृष्टये । गुणोत्तराय नमः ॥ १००३

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dr Rajeev Saxena Jul 14, 2020

🌷 #सुरकंडा_देवी_मंदिर 🌷 सुरकंडा देवी एक हिन्दूओं का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है जो कि नौ देवी के रूपों में से एक है। सुरकंडा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठ में से है। सुरकंडा देवी मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर यूलिसाल गांव, धानाल्टी, टिहरी जिला, उत्तराखंड, भारत में स्थित है। सुदकंडा देवी मंदिर धनाल्टी से 6.7 किलोमीटर और चम्बा से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचाने के लिए लोगों को कद्दूखाल से 3 किलोमीटर के पैदल यात्रा करनी पडती है। यह मंदिर लगभग 2,757 मीटर की ऊंचाई पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी सती ने उनके पिता दक्षेस्वर द्वारा किये यज्ञ कुण्ड में अपने प्राण त्याग दिये थे, तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्माण चक्कर लगा रहे थे इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें सती का सर इस स्थान पर गिरा था इसलिए इसे मंदिर को श्री सुरकंडा देवी मंदिर भी कहा जाता है। सती के शरीर भाग जिस जिस स्थान पर गिरे थे इन स्थानों को शक्ति पीठ कहा जाता है। सुरकंडा देवी मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस स्थान से उत्तर दिशा में हिमालय का सुन्दर दृश्य दिखाई देता है। दक्षिण दिशा में देहरादून और ऋ़षिकेश शहरों का सुन्दर नजारा देखा जा सकता है। यह मंदिर साल में ज्यादा दर समय कोहरे से डका रहता है। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण किया गया है वास्तविक मंदिर की स्थापना समय का पता नहीं है ऐसा माना जाता है कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। सुरकंडा देवी मंदिर में गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है जो हर साल मई और जून के बीच आता है। नवरात्री का त्योहार भी विशेष रूप से मनाया जाता है।

+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dr Rajeev Saxena Jul 13, 2020

{{{ॐ}}} #कुण्डलिनीस्तवः रुद्रयामलोत्तरतन्त्रान्तर्गतम् जन्मोद्धारनिरीक्षणीहतरुणी वेदादिबीजादिमा नित्यं चेतसि भाव्यते भुवि कदा सद्वाक्यसञ्चारिणी । मां पातु प्रियदासभावकपदं संन्घातये श्रीधरा धात्रि त्वं स्वयमादिदेववनिता दीनातिदीनं पशुम् ॥ ६-२९॥ रक्ताभामृतचन्द्रिका लिपिमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जाग्रत्कूर्मसमाश्रिता भगवति त्वं मां समालोकय । मांसोद्गन्धकुगन्धदोषजडितं वेदादिकार्यान्वितं स्वल्पान्यामलचन्द्रकोटिकिरणैर्नित्यं शरीरं कुरु ॥ ६-३०॥ सिद्धार्थी निजदोषवित् स्थलगतिर्व्याजीयते विद्यया कुण्डल्याकुलमार्गमुक्तनगरी मायाकुमार्गः श्रिया । यद्येवं भजति प्रभातसमये मध्याह्नकालेऽथवा नित्यं यः कुलकुण्डलीजपपदाम्भोजं स सिद्धो भवेत् ॥ ६-३१॥ वाय्वाकाशचतुर्दलेऽतिविमले वाञ्छाफलान्यालके नित्यं सम्प्रति नित्यदेहघटिता शाङ्केतिताभाविता । विद्याकुण्डलमालिनी स्वजननी मायाक्रिया भाव्यते यैस्तैः सिद्धकुलोद्भवैः प्रणतिभिः सत्स्तोत्रकैः शंभुभिः ॥ ६-३२॥ धाताशङ्कर मोहिनीत्रिभुवनच्छायापटोद्गामिनी संसारादिमहासुखप्रहरणी तत्रस्थिता योगिनी । सर्वग्रन्थिविभेदिनी स्वभुजगा सूक्ष्मातिसूक्ष्मापरा ब्रह्मज्ञानविनोदिनी कुलकुटी व्याघातिनी भाव्यते ॥ ६-३३॥ वन्दे श्रीकुलकुण्डलीत्रिवलिभिः साङ्गैः स्वयम्भूं प्रियम् प्रावेष्ट्याम्बरमार्गचित्तचपला बालाबलानिष्कला । या देवी परिभाति वेदवचना संभाविनी तापिनी इष्टानां शिरसि स्वयम्भुवनितां संभावयामि क्रियाम् ॥ ६-३४॥ वाणीकोटिमृदङ्गनादमदनानिश्रेणिकोटिध्वनिः प्राणेशीरसराशिमूलकमलोल्लासैकपूर्णानना । आषाढोद्भवमेघवाजनियुतध्वान्ताननास्थायिनी माता सा परिपातु सूक्ष्मपथगे मां योगिनां शङ्करः ॥ ६-३५॥ त्वामाश्रित्य नरा व्रजन्ति सहसा वैकुण्ठकैलासयोः आनन्दैकविलासिनीं शशिशतानन्दाननां कारणाम् । मातः श्रीकुलकुण्डली प्रियकरे कालीकुलोद्दीपने तत्स्थानं प्रणमामि भद्रवनिते मामुद्धर त्वं पशुम् ॥ ६-३६॥ कुण्डलीशक्तिमार्गस्थं स्तोत्राष्टकमहाफलम् । यतः पठेत् प्रातरुत्थाय स योगी भवति ध्रुवम् ॥ ६-३७॥ क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह । पठेत् श्रीकुण्डलो योगो ब्रह्मलीनो भवेत् महान् ॥ ६-३८॥ इति ते कथितं नाथ कुण्डलीकोमलं स्तवम् । एतत्स्तोत्रप्रसादेन देवेषु गुरुगीष्पतिः ॥ ६-३९॥ सर्वे देवाः सिद्धियुताः अस्याः स्तोत्रप्रसादतः । द्विपरार्द्धं चिरंजीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वरः ॥ ६-४०॥ ॥ इति रुद्रयामलोत्तरतन्त्रान्तर्गते कुण्डलिनीस्तवः सम्पूर्णम् ॥

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 7 शेयर
Dr Rajeev Saxena Jun 21, 2020

💐Shakthi Peetha Stotram By Adi Shankarachary💐 Goddess Adi Para Shakti incarnation as Sati daughter of aKing called Daksha Prajapati who was the son of Lord Brahma, He had 27 daughters. Sati devi was one of them. Daksha gave his daughter Sati in marriage to Lord Shiva. During the conduct of a fire sacrifice, when Daksha entered the arena, every one except Lord Shiva stood up to respect him. Daksha felt very insulted by Lord Shiva’s behaviour. So when he conducted a yaga again, he did not invite his daughter Sati and his son in law Lord Shiva. Sati felt sad because of this and went to the Yaga against the wishes of Lord Shiva. She was badly insulted by her father Daksha and jumped in to the sacrificial fire. Shiva hearing this rushed to the place but could not save Parvathi. He cut off the head of Daksha and took the body of Sati in his hand and started dancing furiously. To bring down his anger, Lord Vishnu cut the body of Sati in to 18 pieces and these pieces fell down in different places of India. These places are called Shakthi Peethas. This stotra written by "Adi Shankaracharya Ji" names the places of Shakthi Peethas and the name of the Goddess in temples there. 👇 🌼लङ्कायां शाङ्करी देवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे । प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥ Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane ✍️Goddess Shankari in Sri lanka, Kamakshi in Kanchipuram, Goddess Shrinkhala in Pradyumna and Chamunda in Mysore. 🌼अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका । कोल्हापुरे महालक्ष्मी माहूर्ये एकवीरिका ॥ Alambapure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika ✍️Goddess Jogulamba in Alampur, Goddess Brhamarabika in Sri Shailam, Goddess Maha Lakshmi in Kolhapur and Goddess Eka veera in Mahur. 🌼उज्जयिन्यां महाकाली पीठिक्यां पुरुहूतिका । ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटके ॥ Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike ✍️Goddess Maha Kali in Ujjain Purhuthika in Peethika, Goddess Girija in Odhyana and goddess Manikya in the house of Daksha, 🌼हरिक्षेत्रे कामरूपा प्रयागे माधवेश्वरी । ज्वालायां वैष्णवी देवी गया माङ्गल्यगौरिका ॥ Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika ✍️ Goddess Kama rupi in the temple of Vishnu, Goddess Madhevaswari in Allahabad, The flame gving Goddess in Jwala muki and Mangala Gouri in Gaya. 🌼वारणस्यां विशालाक्षी काश्मीरेषु सरस्वती । अष्टादश सुपीठानि योगिनामपि दुर्लभम् ।। Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham ✍️Goddess Visalakshi in Varanasi, Goddess Saraswathi in Kashmir, Are the 18 houses of Shakthi, which are rare even to devas. 🌼सायङ्काले पठेन्नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम् । सर्वशत्रुविनाशनम्सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् ।। Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam, Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham ✍️If read in the evening daily, it leads to killing of all enemies, And also curing of all diseases and getting of all types of wealth. इति अष्टादशशक्तिपीठस्तुतिः । 🙏🏻

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dr Rajeev Saxena Jan 4, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Dr Rajeev Saxena Dec 9, 2019

श्री भैरव तांण्डव स्तोत्र ।। अथ भैरव तांण्डव स्तोत्र ।। ॐ चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरम् । लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् ।। डमरुध्वनिशंखं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरम् । भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेषं कष्टहरम् ।। चर्चित सिन्दूरं रणभूविदूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरम् । किँकिणिगणरावं त्रिभुवनपावं खर्प्परसावं पुण्यभरम् ।। करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तशुकेशं पापहरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्री भैरववेषं कष्टहरम् ।। कलिमल संहारं मदनविहारं फणिपतिहारं शीध्रकरम् । कलुषंशमयन्तं परिभृतसन्तं मत्तदृगृन्तं शुद्धतरम् ।। गतिनिन्दितहेशं नरतनदेशं स्वच्छकशं सन्मुण्डकरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्रीभैरववेशं कष्टहरम् ।। कठिन स्तनकुंभं सुकृत सुलभं कालीडिँभं खड्गधरम् । वृतभूतपिशाचं स्फुटमृदुवाचं स्निग्धसुकाचं भक्तभरम् ।। तनुभाजितशेषं विलमसुदेशं कष्टसुरेशं प्रीतिनरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्रीभैरववेशं कष्टहरम् ।। ललिताननचंद्रं सुमनवितन्द्रं बोधितमन्द्रं श्रेष्ठवरम् । सुखिताखिललोकं परिगतशोकं शुद्धविलोकं पुष्टिकरम् ।। वरदाभयहारं तरलिततारं क्ष्युद्रविदारं तुष्टिकरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्रीभैरववेषं कष्टहरम् ।। सकलायुधभारं विजनविहारं सुश्रविशारं भृष्टमलम् । शरणागतपालं मृगमदभालं संजितकालं स्वेष्टबलम् ।। पदनूपूरसिंजं त्रिनयनकंजं गुणिजनरंजन कुष्टहरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्री भैरव वेषं कष्टहरम् ।। मदयिँतुसरावं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदम् । रक्तांशुकजोषं परिकृततोषं नाशितदोषं सन्मंतिदमम् ।। कुटिलभ्रकुटीकं ज्वरधननीकं विसरंधीकं प्रेमभरम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्रीभैरववेषं कष्टहरम् ।। परिर्निजतकामं विलसितवामं योगिजनाभं योगेशम् । बहुमधपनाथं गीतसुगाथं कष्टसुनाथं वीरेशम् । कलयं तमशेषं भृतजनदेशं नृत्य सुरेशं वीरेशम् । भज भज भूतेशं प्रकट महेशं श्रीभैरववेषं कष्टहरम् ।। ॐ।। श्री भैरव तांण्डव स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ।।ॐ

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Dr Rajeev Saxena Dec 9, 2019

॥ तीव्रचण्डिकास्तोत्रम् ॥ अथवा श्रीमार्कण्डेयपुराणोक्त चण्डिकास्तोत्रम् । ॥ ध्यानम् ॥ चामुण्डा प्रेतगा विकृता चाऽहि भूषणा दंष्ट्रालि क्षीणदेहा च गर्ताक्षी कामरूपिणी । दिग्बाहुः क्षामकुक्षि मुशलं चक्रचामरे अङ्कुशं विभ्रती खड्गं दक्श्ःइणे चाथ वामके ॥ खेटं पाशं धनुर्दण्डं कुठारं चापि बिभ्रती या देवी खड्गहस्ता सकलजनपदव्यापिनी विश्वदुर्गा श्यामाङ्गी शुक्लपाशा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहार्थवासा । var शुक्लनासा द्विजगणनमिता ज्ञानानां साधयन्ती यतिगिरिगमनज्ञान दिव्य प्रबोधा var साधयित्री सा देवी दिव्यमूर्तिः प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ १॥ ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं चर्ममुण्डे शवगमनहते भीषणे भीमवक्त्रे क्रां क्रीं क्रूं क्रोधमूर्तिर्भिः कृतस्तवमुखे रौद्रदंष्ट्राङ्कराले । var क्रोधमूर्ति विकृत कुचमुखे कं कं कं कालरात्रिः भ्रमसि जगदिदं भक्षयन्ती ग्रसन्ती var कालधारी हूङ्कारोच्चारयन्ती प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ २॥ ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रुद्ररूपे त्रिभुवननमिते पाशहस्ते त्रिनीत्रे रां रीं रूं रङ्गरङ्गे किलिकिलितरवे शूलहस्ते प्रचण्डे । लां लीं लूं लम्बजिह्वे हसति कहकहाशुद्ध घोराट्टहासैः कं काली कालरात्रिः प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ३॥ ॐ घ्रां घ्रीं घ्रूं घोररूपे घघघघ घटितैर्घर्घुरारावघोरे निर्मांसी शुष्कजङ्घे पिबतु नरवसा धूम्रधूम्रायमाने । ॐ द्रां द्रीं द्रूं द्रावयन्ती सकलभुवि तथा यक्षगन्धर्वनागैः var तले क्षां क्षीं क्षूं क्षोभयन्ती प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ४॥ ॐ भ्रां भ्रीं भ्रूं चण्डवर्गे हरिहरनमिते रुद्रमूर्तिश्च कीर्तिः var ज्रां ज्रीं ज्रूं चन्द्रादित्यौ च कर्णौ जडमकुटशिरोवेष्टितां केतुमाला । स्रक्सर्वौ चोरगेन्द्रौ शशिकिरणनिभा तारको हार कण्ठे सा देवी दिव्यमूर्तिः प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ५॥ ॐ खं खं खं गवस्ते वरकनकनिभे सूर्यकान्ति स्वतेजः var खड्गहस्ते विद्युज्ज्वालावलीनां नवनिशितमहाकृत्तिका दक्षिणेन । वामे हस्ते कपालं वरविमलसुरापूरितं धारयन्ती सा देवी दिव्यमूर्तिः प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ६॥ ॐ हुं हुं हुं फट् कालरात्रिः उरु (रु रु) सुरमथिनी धूम्रमारी कुमारी ह्रां ह्रीं ह्रूं हत्तिशोरौक्षपितिकिलिकिला शब्द अट्टाट्टहासे । हा हा भूत प्रभूते किलिकिलितमुखा कीलयन्ती ग्रसन्ती var प्रसूते हूङ्कारोच्चारयन्ती प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ७॥ ॐ भृङ्गी कालीकपाली परिजनसहिते चण्डिचामुण्डनित्या रों रों रोङ्कारनित्ये शशिकरधवले कालकूटे दुरन्ते । ह्रुं ह्रुं ह्रुङ्कारकारी सुरगणनमिते कालकारी विकारी त्र्यैलोक्यं वश्यकारी प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ८॥ ॐ वन्दे दण्डप्रचण्डा डमरुमणिमारणष्टोपटङ्कारघण्टै नृत्यन्ती याट्टपातैः रटपट विभवैर्निर्मला मन्त्रमाला । var हासैः शुष्के कुक्षे वहन्ती खरखरितसखा चार्चिनी प्रेतमाला var शुष्कौ कुक्षौ उच्चैशैत्याट्टहासैः घरुघरितरवा त्वं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ९॥ ॐ त्वं ब्राह्मी त्वं च रौद्री त्वं सच शिकगमना त्वं च देवी कुमारी त्वं चक्रे चक्रहस्ता घरुघरितरवा त्वं वराहस्वरूपा । रौद्रे त्वं चर्ममुण्डा सकलभुवितले संस्थिते सर्वमार्गे पाताले शैलशृङ्गे हरिहरनमिते देवी चण्डी नमस्ते ॥ १०॥ नमस्ते नमस्ते नमः ॐ रक्षत्वं मुङ्डधारी गिरिगुहविहरे निर्झरे पर्वते वा सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये विशविशभविते सङ्कटे कुत्सिते वा । व्याघ्रे चौरे च सर्वेप्युः दधिभुवितले तथा वह्निमध्ये दुर्गे रक्षेत्वां दिव्यमूर्तिः प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ११॥ इत्येवं बीजमन्त्रैः स्तवनमति शिवं पातकं व्याधिनाशं प्रत्यक्षं दिव्यरूपं ग्रहगणमथनं मर्दनं शाकिनीनाम् । इत्येवं वेगवेगं सकलभयहरं मन्त्रमूर्तिश्च नित्यं var मन्त्रशक्तिश्च मन्त्राणां स्तोत्रकं यः पठति स लभतौ प्रार्थितां मन्त्रसिद्धिम् ॥ १२॥ ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै । ॥ श्रीरागमालिकाकृते तीव्रचण्डिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ ॥ श्रीमार्कण्डेयपुराणोक्त चण्डिकास्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dr Rajeev Saxena Nov 10, 2019

अतिदुर्लभ श्री राम तांडव स्तोत्र राम तांडव स्तोत्र संस्कृत के राम कथानक पर आधारित महाकाव्य श्रीराघवेंद्रचरितम् से उद्धृत है। इसमें प्रमाणिका छंद के बारह श्लोकों में राम रावण युद्ध एवं इंद्रआदि देवताओं के द्वारा की गई श्रीराम स्तुति का वर्णन है। तपस्या में लीन अवस्था में श्रीभागवतानंद गुरु को स्वप्न में श्रीरामचंद्र जी ने शक्तिपात के माध्यम से कुण्डलिनी शक्ति का उद्बोधन कराया एवं बाद में उन्हें भगवान शिव ने श्रीरामकथा पर आधारित ग्रन्थ श्रीराघवेंद्रचरितम् लिखने की प्रेरणा दी। इस स्तोत्र की शैली और भाव वीर रस एवं युद्ध की विभीषिका से भरे हुए हैं। कहा जाता है कि इतिहास में युगों युगों तक सबसे भीषण युध्द भगवान श्री राम और रावण का ही हुआ था। ताण्डव का एक अर्थ उद्धत उग्र संहारात्मक क्रिया भी है।रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के समान घोर तथा उग्र युद्ध कोई नहीं है। इसीलिये यह भी कहा जाता है "रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव" (राम रावण के युद्ध की तुलना सिर्फ राम- रावण युद्ध से ही हो सकती है) श्रीराम तांडव स्तोत्रम् इंद्रादयो उवाच: जटाकटाहयुक्तमुण्डप्रान्तविस्तृतम् हरे: अपांगक्रुद्धदर्शनोपहार चूर्णकुन्तलः। प्रचण्डवेगकारणेन पिंजलः प्रतिग्रहः स क्रुद्धतांडवस्वरूपधृक् विराजते हरि: ॥१॥ अथेह व्यूहपार्ष्णिप्राग्वरूथिनी निषंगिनः तथांजनेयऋक्षभूपसौरबालिनन्दना:। प्रचण्डदानवानलं समुद्रतुल्यनाशका: नमोऽस्तुते सुरारिचक्रभक्षकाय मृत्यवे ॥२॥ कलेवरे कषायवासहस्तकार्मुकं हरे: उपासनोपसंगमार्थधृग्विशाखमंडलम्। हृदि स्मरन् दशाकृते: कुचक्रचौर्यपातकम् विदार्यते प्रचण्डतांडवाकृतिः स राघवः ॥३॥ प्रकाण्डकाण्डकाण्डकर्मदेहछिद्रकारणम् कुकूटकूटकूटकौणपात्मजाभिमर्दनम्। तथागुणंगुणंगुणंगुणंगुणेन दर्शयन् कृपीटकेशलंघ्यमीशमेक राघवं भजे ॥४॥ सवानरान्वितः तथाप्लुतम् शरीरमसृजा विरोधिमेदसाग्रमांसगुल्मकालखंडनैः। महासिपाशशक्तिदण्डधारकै: निशाचरै: परिप्लुतं कृतं शवैश्च येन भूमिमंडलम् ॥५॥ विशालदंष्ट्रकुम्भकर्णमेघरावकारकै: तथाहिरावणाद्यकम्पनातिकायजित्वरै:। सुरक्षिताम् मनोरमाम् सुवर्णलंकनागरीम् निजास्त्रसंकुलैरभेद्यकोटमर्दनम् कृतः ॥६॥ प्रबुद्धबुद्धयोगिभिः महर्षिसिद्धचारणै: विदेहजाप्रियः सदानुतो स्तुतो च स्वस्तिभिः। पुलस्त्यनंदनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनम् सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतम् ॥७॥ करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणम् कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छभल्लत्राणकारणम्। विभीषणादिभिः सदाभिषेणनेऽभिचिन्तकम् भजामि जित्वरम् तथोर्मिलापते: प्रियाग्रजम् ॥८॥ इतस्ततः मुहुर्मुहु: परिभ्रमन्ति कौन्तिकाः अनुप्लवप्रवाहप्रासिकाश्च वैजयंतिका:। मृधे प्रभाकरस्य वंशकीर्तिनोऽपदानतां अभिक्रमेण राघवस्य तांडवाकृते: गताः ॥९॥ निराकृतिं निरामयं तथादिसृष्टिकारणम् महोज्ज्वलं अजं विभुं पुराणपूरुषं हरिम्। निरंकुशं निजात्मभक्तजन्ममृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकम् कपीशव्यूहनायकम् ॥१०॥ करालपालिचक्रशूलतीक्ष्णभिंदिपालकै: कुठारसर्वलासिधेनुकेलिशल्यमुद्गरै:। सुपुष्करेण पुष्करांच पुष्करास्त्रमारणै: सदाप्लुतं निशाचरै: सुपुष्करंच पुष्करम् ॥११॥ प्रपन्नभक्तरक्षकम् वसुन्धरात्मजाप्रियम् कपीशवृंदसेवितं समस्तदूषणापहम्। सुरासुराभिवंदितं निशाचरान्तकम् विभुं जगद्प्रशस्तिकारणम् भजेह राममीश्वरम् ॥१२॥ इति श्रीभागवतानंद गुरुणा विरचिते श्रीराघवेंद्रचरिते इन्द्रादि देवगणै: कृतं श्रीराम तांडव स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।। समस्त प्रकार के दुःख, भय शोक एवं संताप को हरने वाला यह स्तोत्र बेहद उग्र है।

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर