അനീഷ് Nov 26, 2020

+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

*⚜ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്താവ്⚜* അദ്ധ്യായം :- 11 _*അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ചരിതം വായിക്കാം ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്താ പരമ്പരയിലൂടെ....*..._ *സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ* ❁➖➖➖❁➖➖➖❁ ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രവും ഗായത്രീ മന്ത്രങ്ങളും താന്ത്രിക പൂജാക്രമത്തില്‍ ജപിച്ചുവരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അനേകകോടി ഭക്തരുടെ കണ്ഠങ്ങളില്‍ നിന്നും എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന പുണ്യ നാമഘോഷമാണ് *സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ* എന്ന നവാക്ഷര ശരണമന്ത്രം. സ്വാമിശബ്ദത്തിനു രക്ഷകന്‍, നാഥന്‍, രാജാവ്, ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു, ആചാര്യന്‍, യോഗിഎന്നിങ്ങനെ വിവിധ അര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാഅര്‍ത്ഥവും അയ്യപ്പനു യോജിക്കുന്നതുമാണ്.ശരണംഎന്ന വാക്കിനു ആശ്രയം (സംസാരദുഃഖഹരണാര്‍ത്ഥംഈശ്വരനില്‍ ആശ്രയിക്കുക) എന്ന അര്‍ത്ഥമാണു ഭഗവദ്ഗീതാഭാഷ്യത്തില്‍(18.62) ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.സ്വാമിയേശരണമയ്യപ്പാ എന്നതിനു *രക്ഷകനായ അയ്യപ്പാ അവിടുന്നാണു എനിക്കാശ്രയം* എന്നു അര്‍ത്ഥം പറയാം. അയ്യപ്പനില്‍ശരണാഗതിതേടുന്ന ഭക്തര്‍ ഈ നവാക്ഷരി നിരന്തരം ജപിക്കുന്നു. ശരണാഗതി എന്നതുകൊണ്ട്എന്താണ്അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രീവിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ ശരണാഗതിയുടെ അര്‍ത്ഥം നമുക്കു ലളിതമായവരികളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരുന്നു. 'മര്‍ത്യനീശ്വരപാദത്തില്‍ തന്നെയും തന്റെസര്‍വ്വവും തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ചവെക്കുന്നതാകുന്നുശരണാഗതി'. സര്‍വ്വവും ഭഗവാനില്‍സമര്‍പ്പിച്ച് ആശ്രയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് (സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമര്‍പ്പണമാണ്) ശരണാഗതി. സര്‍വ്വധര്‍മ്മാന്‍ പരിത്യജ്യമാമേകംശരണം വ്രജഎന്ന്ഗീതയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍ പറയുന്നു.അങ്ങിനെയുള്ള ഭക്തന്റെസകലസംരക്ഷണവും ഭഗവാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു(ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി, യോഗക്ഷേമംവഹാമ്യഹംഎന്നീ ഭഗവദ്ഗീതാവചനങ്ങളുംഓര്‍ക്കുക). ഭക്തന്‍ തന്നെയുംതന്റെസര്‍വ്വവുംസ്വാമിയായഈശ്വരനു സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഈശ്വരനില്‍ നിന്നുംവേറിട്ട യാതൊന്നുമില്ല എന്ന ബോധത്തിലേക്ക്എത്തുന്നു. എല്ലാവരിലും ഭക്തന്‍ സ്വാമിയെ(അയ്യപ്പനെ) കാണുന്നു. സ്വയം അയ്യപ്പനായിമാറുന്നു. ഭാഗവതം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന നവവിധഭക്തികളില്‍ആത്മനിവേദനം എന്നതും ഈ ശരണാഗതിതന്നെ. സ്വാമിശരണംഎന്നതിനു മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് സ്വാകാരോച്ചാരമാത്രേണ സ്വാകാരംദീപ്യതേമുഖേ മകാരാന്ത ശിവം പ്രോക്തംഇകാരംശക്തിരുച്യതേ ശം ബീജം ശത്രുസംഹാരംരേഫംജ്ഞാനാഗ്നിവാചകം ണകാരം സിദ്ധിദം ശാന്തംമുദ്രാവിനയ സാധനം *സ്വാ* കാരംഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്റെസ്വാകാരം(ആത്മബോധം) മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മകാരംശിവനേയുംഇകാരംശക്തിയേയുംസൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍മകാരത്തോടുഇകാരംചേര്‍ന്ന *മി* കാരംശിവശക്തിസംയോഗത്തെ(പരമാത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ) കുറിക്കുന്നു. സ്വാമി ശബ്ദംഅതിനാല്‍ജീ വാത്മപരമാത്മഐക്യമെന്ന തത്വത്തെ ഭക്തനു അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു. ശരണശബ്ദത്തിലെ *ശ* കാരം ശത്രുസംഹാരക ബീജമാണ്.*ര* കാരംഅഗ്നി ബീജവുംജ്ഞാനത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. *ണ* കാരം സിദ്ധിദായകമായ ബീജമാണ്. 'ശരണം'അതിനാല്‍ ഭക്തന്റെ ശത്രുക്കളാകുന്ന കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മദ മാത്‌സര്യാദികളെജ്ഞാനാഗ്നിയാല്‍ ഭസ്മമാക്കി സിദ്ധിപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ്. സ്വാമിശരണംഎന്നു ജപിക്കുമ്പോള്‍(സ്വാമിശരണം എന്ന അടയാളം ധരിക്കുമ്പോള്‍) ഭക്തന്‍ വിനയാന്വിതനാകുന്നു. അവന്‍ മോക്ഷമാര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പതിനെട്ടു പടികള്‍കയറിതത്വമസി എന്ന മഹാവാക്യത്തിന്റെ പൊരുള്‍അറിഞ്ഞവനായിതാരകബ്രഹ്മവും ചിന്‍മയനുമായ ഭഗവാനില്‍എത്തുന്നു. കാനനവാസനായ അയ്യനെ കാണാന്‍ യാത്രതിരിക്കുന്ന ഭക്തര്‍ ഉച്ചത്തില്‍ശരണംവിളിച്ച്കാടുംമലയും പുഴയുംഎല്ലാംകടക്കുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ വന്യമൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായിആരംഭിച്ചതാവാം ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടശരണംവിളികള്‍. ഉച്ചത്തില്‍ശരണം വിളിക്കുമ്പോള്‍ ശ്വാസഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും ഭക്തിഭാവവുംഉള്ളിലെദുഷ്ചിന്തകളെഅകറ്റുന്നു. വനത്തിലൂടെയുള്ളയാത്രയുടെകാഠിന്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ .... സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ .... സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ .... ™ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɢʀᴏᴜᴘ ॐ https://www.facebook.com/groups/535321883891333/ *സനാതന ധർമ്മ പഠനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി പിന്തുടരുക. തത്ത്വമസി ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക കൂട്ടായ്മയാണ്* ✧══════•❁❀❁•══════✧ 𝕋ℍ𝔸𝕋ℍ𝕎𝔸𝕄𝕊𝕀 𝕎ℍ𝔸𝕋𝕊𝔸ℙℙ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℙ ║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║│█│║▌║ ✎ *തത്ത്വമസിവാട്സാപ്പ്കൂട്ടായ്മ* ≪ •❈• ≫❀❀═══ • ═══❀❀≪ •❈• ≫

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

ശ്രീരാമ സ്തുതി ശ്രീധര തവ പാദാംബുജം മമ ബാധ കൂടാതെ സേവിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ബോധവിഗ്രഹ കാത്തുകൊള്ളേണമേ രാമ രാഘവ പാഹിമാം പാഹിമാം! രാഗദ്വേഷങ്ങളെന്നുടെ മാനസേ ഭോഗിതല്പക പറ്റാതിരിക്കുവാൻ ഭാഗധേയ ബുധേ കാത്തുകൊള്ളണേ രാമ രാഘവ പാഹിമാം പാഹിമാം! മാനഹാനി വന്നീടിലുമെന്നുടെ ജ്ഞാനഹാനി വന്നീടാതിരിക്കുവാൻ ദീനബന്ധോ തുണയ്ക്കേണമെപ്പോഴും രാമ രാഘവ പാഹിമാം പാഹിമാം! യത്നിച്ചേറ്റമിരന്നു നടക്കിലും മന്ദിച്ചീടൊല്ല മാമക മാനസേ ഇന്ദിരാകാന്ത നിൻപദം നൽകണേ രാമ രാഘവ പാഹിമാം പാഹിമാം! നല്ലവരെ നമസ്കരിയ്ക്കാകണം നല്ല പുണ്യസ്ഥലം ഗമിച്ചീടണം ഇല്ലാതാകണം ഭ്രാന്തിയും മായയിൽ രാമ രാഘവാ പാഹിമാം പാഹിമാം! മൽകൃതങ്ങളാം ദോഷങ്ങളൊക്കവേ ഉൾക്കമലേ സഹിച്ചു കൊണ്ടെന്നുടെ ദുഷ്കൃതം തീർത്തു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ രാമ രാഘവ പാഹിമാം പാഹിമാം! രാവണൻ എന്ന രാക്ഷസനെ നിഗ്രഹിച്ച് ശിഷ്ടരെ പരിപാലിച്ചതുപോലെ എത്രയും വേഗം ഈ കൊറോണ രാക്ഷസനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കണേ ഭഗവാനേ! രാമ രാമ പാഹിമാം 🙏🙏🙏

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

#വന്ദേ #വിനായകം.. #ശുഭചിന്ത #പ്രതീക്ഷ...... വന്നുചേരുന്ന ആകസ്മികതകൾ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചെന്നു വരും, പക്ഷെ കടന്നുപോകുന്ന ആ വഴികൾ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും വികൃതമാക്കരുത്, വിശുദ്ധമാക്കണം, സംശുദ്ധമാക്കണം......... ഒരു പോറൽപോലും ഏറ്റിട്ടില്ല എന്നതും,ഒരു ദുർഘടവഴിയിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുമല്ല ജീവിതയാത്രയുടെ മാഹാത്മ്യം, തെറ്റിപ്പോയ വഴികളും പ്രഹരമേറ്റ സംഭവങ്ങളും നൽകിയ പാഠങ്ങളാണ് പ്രധാനം.......... ഓരോരുത്തരും ആത്യന്തികമായി എന്താണെന്ന് അവർ കടന്നുപോകുന്ന കഠിനവഴികൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, നാം എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നത് ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നതിന്റെ മാത്രം ബാക്കിപത്രമാണ്......... അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരിക്കലും ബലികഴിക്കരുത്, അനർഥങ്ങൾ എന്നു കരുതുന്നവയ്ക്കെല്ലാം കാലം ചില അർഥങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും, അതുവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആർദ്രതയും അലിവും നഷ്ടപ്പെടരുത്.......

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Nov 26, 2020

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर