അനീഷ് Aug 23, 2019

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+10 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

അഞ്ജന ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തേ കൃഷ്ണ അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങിടുന്നെ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൈതൊഴുന്നേൻ ആനന്ദാലങ്കാരാ വാസുദേവാ കൃഷ്ണാ ആതങ്കമൊക്കെ അകറ്റിടണേ കൃഷ്ണാ ഇന്ദിരനാഥാ ജഗനിവാസാ കൃഷ്ണാ ഇന്നെൻെറ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടണേ ഈരെഴുലകിനും ഏകനാഥാ കൃഷ്ണാ ഈരഞ്ചു കൂപ്പി വനങ്ങിടുന്നേൻ കൃഷ്ണാ ഉണ്ണിഗോപാലകാ കമലനെത്രേ കൃഷ്ണാ ഉള്ളത്തിൽ വന്നു വിളങ്ങിടനേ ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാലാ കൃഷ്ണാ ഊനം കൂടാതെന്നെ പാലിക്കണേ എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണാ എന്നുണ്ണി ഗോപാലാ നീക്കിടണേ ഏടലർ ബാണനു തുല്യമൂർത്തേ കൃഷ്ണാ ഏരിയ മോദാലനുഗ്രഹിക്ക ഐഹികമായ സുഖതിലഹൊ കൃഷ്ണാ ഐയോ എനിക്കൊരു മോഹമില്ലേ ഒട്ടല്ല കൌതുകം അന്തരങ്കേ കൃഷ്ണാ ഓമൽ തിരുമേനി ശോഭ കാണാൻ ഒടകുഴൽവിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണാ ഓടിവരികെൻെറ ഗോപബാലാ ഔദാര്യ കൊമളാ കേളിശീലാ കൃഷ്ണാ സൌഭാഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധിതാനെ അംബുജ ലോചന നിൻ പദപങ്കജം അമ്പോടു ഞാനിതാ കുംബിടുന്നെകൃഷ്ണാ അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദ സൂനൊ കൃഷ്ണാ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നേ പാലിക്കണേ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൈതോഴുന്നെൻ

+15 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+10 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+43 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 24 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+12 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर
അനീഷ് Aug 23, 2019

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर