*🌹. మృతసంజీవని కవచం స్తోత్రం 🌹* *1)ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ |* *మృత సంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా ||* *2) సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యా ద్గుహ్యతరం శుభమ్ |* *మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం ||* *3) సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ |* *శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా ||* *4) వరా భయకరో యజ్వా సర్వదేవ నిషేవితః |* *మృత్యుంజయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా ||* *5) దధానః శక్తిమభయాం త్రిముఖం షడ్భుజః ప్రభుః |* *సదాశివోఽగ్నిరూపీ మాం ఆగ్నేయ్యాం పాతు సర్వదా ||* *6) అష్టాదశ భుజోపేతో దండా భయకరో విభుః |* *యమరూపీ మహాదేవో దక్షిణస్యాం సదాఽవతు ||* *7) ఖడ్గా భయకరో ధీరో రక్షోగణ నిషేవితః |* *రక్షోరూపీ మహేశో మాం నైరృత్యాం సర్వదాఽవతు ||* *8) పాశాభయ భుజః సర్వ రత్నాకర నిషేవితః |* *వరూణాత్మా మహాదేవః పశ్చిమే మాం సదాఽవతు ||* *9) గదాభయకరః ప్రాణనాయకః సర్వదాగతిః |* *వాయవ్యాం మారుతాత్మా మాం శంకరః పాతు సర్వదా ||* *10)శంఖాభయ కరస్థో మాం నాయకః పరమేశ్వరః |* *సర్వాత్మాంతర దిగ్భాగే పాతు మాం శంకరః ప్రభుః ||* *11) శూలాభయకరః సర్వ విద్యానామధి నాయకః |* *ఈశానాత్మా తథైశాన్యాం పాతు మాం పరమేశ్వరః ||* *12) ఊర్ధ్వభాగే బ్రహ్మరూపీ విశ్వాత్మాఽధః సదాఽవతు |* *శిరో మే శంకరః పాతు లలాటం చంద్రశేఖరః ||* *13) భ్రూమధ్యం సర్వ లోకేశస్త్రినేత్రో లోచనేఽవతు |* *భ్రూయుగ్మం గిరిశః పాతు కర్ణౌ పాతు మహేశ్వరః ||* *14) నాసికాం మే మహాదేవ ఓష్ఠౌ పాతు వృషధ్వజః |* *జిహ్వాం మే దక్షిణామూర్తిర్దంతాన్మే గిరిశోఽవతు ||* *15) మృత్యుంజయో ముఖం పాతు కంఠం మే నాగభూషణః |* *పినాకీ మత్కరౌ పాతు త్రిశూలీ హృదయం మమ ||* *16) పంచవక్త్రః స్తనౌ పాతు ఉదరం జగదీశ్వరః |* *నాభిం పాతు విరూపాక్షః పార్శ్వౌ మే పార్వతీపతిః ||* *17) కటిద్వయం గిరీశో మే పృష్ఠం మే ప్రమథాధిపః |* *గుహ్యం మహేశ్వరః పాతు మమోరూ పాతు భైరవః ||* *18) జానునీ మే జగద్ధర్తా జంఘే మే జగదంబికా |* *పాదౌ మే సతతం పాతు లోకవంద్యః సదాశివః ||* *19) గిరిశః పాతు మే భార్యాం భవః పాతు సుతాన్మమ |* *మృత్యుంజయో మమాయుష్యం చిత్తం మే గణనాయకః ||* *20) సర్వాంగం మే సదా పాతు కాలకాలః సదాశివః |* *ఏతత్తే కవచం పుణ్యం దేవతానాం చ దుర్లభమ్ ||* *ఫల శృతి* *21) మృత సంజీవనం నామ్నా మహాదేవేన కీర్తితమ్ |* *సహస్రావర్తనం చాస్య పురశ్చరణ మీరితమ్ ||* *22) యః పఠేచ్ఛృణు యాన్నిత్యం శ్రావయేత్సు సమాహితః |* *స కాలమృత్యుం నిర్జిత్య సదాయుష్యం సమశ్నుతే ||* *23) హస్తేన వా యదా స్పృష్ట్వా మృతం సంజీవయత్యసౌ |* *ఆధయో వ్యాధయస్తస్య న భవంతి కదాచన ||* *24) కాలమృత్యుమపి ప్రాప్తమసౌ జయతి సర్వదా |* *అణిమాది గుణైశ్వర్యం లభతే మానవోత్తమః ||* *25) యుద్ధారంభే పఠిత్వేదమష్టా వింశతి వారకమ్ |* *యుద్ధ మధ్యే స్థితః శత్రుః సద్యః సర్వైర్న దృశ్యతే ||* *26) న బ్రహ్మాదీని చాస్త్రాణి క్షయం కుర్వంతి తస్య వై |* *విజయం లభతే దేవయుద్ధమధ్యేపి సర్వదా ||* *27) ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్కవచం శుభమ్ |* *అక్షయ్యం లభతే సౌఖ్య మిహలోకే పరత్ర చ ||* *28) సర్వవ్యాధి వినిర్ముక్తః సర్వరోగ వివర్జితః |* *అజరా మరణో భూత్వా సదా షోడశ వార్షికః ||* *29) విచరత్యఖిలాన్లోకాన్ప్రాప్య భోగాంశ్చ దుర్లభాన్ |* *తస్మాదిదం మహా గోప్యం కవచం సముదాహృతమ్ ||* *3) మృత సంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్ |* *మృత సంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్ ||* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

*🌹. శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామములు - 73 / Sri Vishnu Sahasra Namavali - 73 🌹* *నామము - భావము* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌷. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ 🌷* *మూల నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం* *🍀 73. స్తవ్యస్తవప్రియ స్తోత్రం స్తుత స్తోతారణప్రియః|* *పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తి రనామయః || 73 🍀* 🍀 679. స్తవ్యః - సర్వులచే స్తుతించబడువాడు. 🍀 680. స్తవప్రియః - స్తోత్రములయందు ప్రీతి కలవాడు. 🍀 681. స్తోత్రం - స్తోత్రము కూడా తానే అయినవాడు. 🍀 682. స్తుతిః - స్తవనక్రియ కూడా తానే అయినవాడు. 🍀 683. స్తోతా - స్తుతించు ప్రాణి కూడా తానే అయినవాడు. 🍀 684. రణప్రియః - యుద్ధమునందు ప్రీతి కలవాడు. 🍀 685. పూర్ణః - సర్వము తనయందే గలవాడు. 🍀 686. పూరయితా - తన నాశ్రయించిన భక్తులను శుభములతో నింపువాడు. 🍀 687. పుణ్యః - పుణ్య స్వరూపుడు. 🍀 688. పుణ్యకీర్తిః - పవిత్రమైన కీర్తి గలవాడు. 🍀 689. అనామయః - ఏ విధమైన భౌతిక, మానసిక వ్యాధులు దరిచేరనివాడు. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Vishnu Sahasra Namavali - 73 🌹* *Name - Meaning* 📚 Prasad Bharadwaj *🌷 OM NARAYANAYA VIDMAHE VASUDEVAYA DHIMAHI । TANNO VISHNU PRACHODAYAT ॥ 🌷* *Sloka for Moola 1st Padam* *🌻73. stavyaḥ stavapriyaḥ stōtraṁ stutiḥ stōtā raṇapriyaḥ |* *pūrṇaḥ pūrayitā puṇyaḥ puṇya kīrti ranāmayaḥ || 73 || 🌻* 🌻 679. Stavyaḥ: One who is the object of laudations of everyone but who never praises any other being. 🌻 680. Stava-priyaḥ: One who is pleased with hymns. 🌻 681. Stotraṁ: A Stotra means a hymn proclaiming the glory, attributes and names of the Lord. 🌻 682. Stutiḥ: A praise. 🌻 683. Stōtā: One who, being all -formed, is also the person who sings a hymn of praise. 🌻 684. Raṇapriyaḥ: One who is fond of fight for the protection of the world, and for the purpose always sports in His hands the five weapons, the discus Sudarshana, the mace Kaumodaki, the bow Saranga, and the sword Nandaka besides the conch Panchajanya. 🌻 685. Pūrṇaḥ: One who is self-fulfilled, being the source of all powers and excellences. 🌻 686. Pūrayitā: One who is not only self-fulfilled but gives all fulfillments to others. 🌻 687. Puṇyaḥ: One by only hearing about whom all sins are erased. 🌻 688. Puṇyakīrtiḥ: One of holy fame. His excellences are capable of conferring great merit on others. 🌻 689. Anāmayaḥ: One who is not afflicted by any disease that is born of cause, internal or external. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #విష్ణుసహస్రనామములు #VishnuSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు - 73 / Sri Lalita Sahasranamavali - Meaning - 73 🌹* 🌻. మంత్రము - అర్ధం 🌻 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀73. కామ్యా, కామకళారూపా, కదంబ కుసుమప్రియా ।* *కళ్యాణీ, జగతీకందా, కరుణారస సాగరా ॥ 73 ॥ 🍀* 🍀 321. కామ్యా - కోరదగినటువంటిది. 🍀 322. కామకళారూపా - కామేశ్వరుని కళయొక్క రూపమైనది. 🍀 323. కదంబకుసుమప్రియా - కడిమి పువ్వులయందు ప్రేమ కలిగినది. 🍀 324. కళ్యాణీ - శుభ లక్షణములు కలది. 🍀 325. జగతీకందా - జగత్తుకు మూలమైనటువంటిది. 🍀 326. కరుణా రససాగరా - దయాలక్షణానికి సముద్రము వంటిది. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. Sri Lalita Sahasranamavali - Meaning - 73 🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 73. kāmyā kāmakalārūpā kadamba-kusuma-priyā |* *kalyāṇī jagatīkandā karuṇā-rasa-sāgarā || 73 || 🌻* 🌻 321 ) Kaamya - She who is of the form of love 🌻 322 ) Kamakala roopa - She who is the personification of the art of love 🌻 323 ) Kadambha kusuma priya - She who likes the flowers of Kadamba 🌻 324 ) Kalyani - She who does good 🌻 325 ) Jagathi kandha - She who is like a root to the world 🌻 326 ) Karuna rasa sagara - She who is the sea of the juice of mercy Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹 Osho Daily Meditations - 13 🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🍀 FLEXIBILITY 🍀* *🕉 You are young in proportion to your flexibility. Watch a small child-- so soft, tender, and flexible. As you grow old everything becomes tight, hard, inflexible. But you can remain absolutely young to the very moment if your death if you remain flexible. 🕉* When you are happy you expand. When you are afraid you shrink, you hide in your shell, because if you go out there may be some danger. You shrink in every way-- in love, in relationships, in meditation, in every way. You become a turtle and you shrink inside. If you remain in fear continuously, as many people live, by and by the elasticity of your energy is lost. You become a stagnant pool, you are no longer flowing, no longer a river. Then you feel more and more dead every day. But fear has a natural use. When the house is on fire you have to escape. Don't try being unafraid there or you will be a fool! One should also remain capable of shrinking, because there are moments, when one needs to stop the flow. One should be able to go out, to come in, to go out, to come in. This is flexibility: expansion, shrinking, expansion, shrinking. It is just like breathing. People who are very afraid don't breathe deeply, because even that expansion brings fear. Their chest will shrink; they will have a sunken chest. So try to find out ways to make your energy move. Sometimes even anger is good. At least it moves your energy. If you have to choose between fear and anger, choose anger. But don't go to the other extreme. Expansion is good, but you should not become addicted to it. The real thing to remember is flexibility: the capacity to move from one end to another. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #OshoDailyMeditations #ఓషోనిర్మలధ్యానములు #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर