*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 264 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 264 🌹* *సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ* ✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ మూల మంత్రము : *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 63. సుప్తా, ప్రాజ్ఞాత్మికా, తుర్యా, సర్వావస్థా వివర్జితా । సృష్టికర్త్రీ, బ్రహ్మరూపా, గోప్త్రీ, గోవిందరూపిణీ ॥ 63 ॥ 🍀* *🌻264. 'సృష్టికర్త్రీ'🌻* (సృష్టించుట వివిధాంశములుగ గోచరించును. పంచకృత్యములుగ అవి అగుపడును. వీని నిపుడు హయగ్రీవుడు బోధించు చున్నాడు.) సృష్టి నిర్మాణము చేయునది శ్రీదేవి అని అర్థము. సృష్టి నిర్మాణము పంచకృత్యములు - ఐదు విధములు. సృష్టించుట, రక్షించుట, అవరోధములను నిర్మూలించుట, వృద్ధి చేయుట, తనలోనికి మరల లయ మొనర్చుకొనుట. ఈ కార్యములు చేయుటకు శ్రీదేవియే బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర రూపములను ధరించును. అందులకే ఆమె బ్రాహ్మీ, వైష్ణవీ, రుద్రాణి అని పిలువబడుచున్నది. సృష్టి కామె ఈశ్వరి కనుక ఈశ్వరీ అని పిలువబడు చున్నది. సృష్టి యందు వ్యాపించియుండును గనుక సదాశివా అని పిలువబడు చున్నది. జీవులను అనుగ్రహించును గనుక అనుగ్రహదా అని పిలువ బడుచున్నది. ఈ తెలిపిన నామములన్నియూ ఇటుపై వివరింప బడును. సృష్టి నిర్వహణమున శ్రీమాత ప్రధాన నిర్వహణాధికారి. ఆమెయే సృష్టికర్త్రీ. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 264 🌹* *1000 Names of Sri Lalitha Devi* ✍️. Ravi Sarma 📚. Prasad Bharadwaj *🌻Sṛṣṭi-kartrī सृष्टि-कर्त्री (264) 🌻* Beginning this nāma, till 274 the five actions of the Brahman are being discussed. Earlier the five stages of consciousness were discussed. Now the five acts of the Brahman are being described. Vāc Devi-s have formulated this Sahasranāma in such a way that it talks about every aspect the Supreme Brahman (saguṇa and nirguṇa forms of Brahman). If one could understand impartations of all the nāma-s of this Sahasranāma, it tantamount to knowing all the Upaniṣad-s. Bhagavad Gīta is yet another treasure in Self-realization. In this nāma, the creative aspect (sṛṣṭi) of the Brahman is referred. The creation happens out of Her tamo guṇa. The three main acts of the Brahman viz. creation, sustenance and dissolution are represented by three forms of God viz. Brahma, Viṣṇu and Rudra. Saundarya Laharī (verse 24) talks about the three acts of the Brahman. “Brahma creates this universe. Viṣṇu sustains it and Rudra dissolves it. Annihilating them, Īśvara conceals Himslef as well. Sadāśiva approves of them pursuant of your command conveyed through your creeper-like (a symbolic description of Her eye-brows) eye-brows moved for a moment.” {Further reading on guṇa-s: There are three types of guṇa-s. Guṇa-s mean qualities or attributes, which form the inherent nature of prakṛti. The three guṇa-s are sattvic or sattva, rajas or rajo and tamas or tamo. In each of these guṇa-s, the other two guṇa-s are also present. Sattva guṇa is where quality and purity of knowledge attains the highest level, with the least presence of other two guṇa-s. This is where spiritual growth begins to bloom. Rajo guṇa is predominant when action and passion are predominant. It is associated with earthly plane and mundane knowledge. It involves higher passions with worldly pursuits. This is where goals are set and in order to achieve the set goals, attachment, self-conceit, arrogance, unjustness, contempt, slander and consequent sorrow and miseries are felt. This is the stage where major portion of the karmic account builds up. Tamo guṇa is inertia and ignorance. This is associated with much lower planes than earth. Illusion and ignorance are predominant here. Sluggishness, infatuation, confusion, stupidity, aversion, recklessness, vulgarity, grief, pain, anxiety, hatred, violence are some of the predominant qualities of this guṇa.} Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. నిర్మల ధ్యానాలు - ఓషో - 16 🌹* ✍️. సౌభాగ్య 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀. అంతా దైవికమే. కేవలం దైవత్వమే వుంది. 🍀* అంతా దైవికమే. కేవలం దైవత్వమే వుంది. దేవుడు వ్యక్తి కాదు. ఒక లక్షణం, దేవుడు వ్యక్తి కాడు ఒక సామీప్యం. దేవుడు వ్యక్తి అన్నది మానవ పరిణామానికి సంబంధించిన భావన. ఆ వూహని మన వూహాలతో రూపొందించాం. మనిషిని పెద్ద చేసి చూపించడం తప్ప మరొకటి కాదు. అతను నిజమైన దేవుడు కాడు. అందుకనే బుద్ధుడు దేవుడికి సంబంధించి ఏమీ మాట్లాడలేదు. మౌనంగా వుండిపోయాడు. బుద్ధుడు దైవత్వం గురించి మాట్లాడాడు. దేవుడి గురించి మాట్లాడలేదు. నా అనుభవం కూడా కచ్చితంగా అలాంటిదే. దేవుడు లేడు. దైవత్వముంది. సమస్త అస్తిత్వం దైవత్వంతో పొంగిపొర్లుతోంది. దేవుడికి, ప్రపంచానికి మధ్య ఎట్లాంటి విభజన లేదు. అస్తిత్వమన్నది దైవత్వం. ఈ దృష్టిలో అస్థిత్వాన్ని చూడు. నువ్వు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతావు. నువ్వు అంతకు ముందు చూడని వాటిని చూసి దిగ్రమకు లోనవుతావు. నువ్వు ప్రతి రోజు వాటిని చూస్తూనే వున్నావు. అవే పక్షులు, అవే చెట్లు, అదే జనం దైవత్వం నిండిన దృష్టితో చూస్తే, ఆ కొత్త కాంతిలో వాటిని చూస్తావు. అపుడు ప్రపంచమొక పజిల్ కాదు, సమస్య కాదు, ప్రశ్న కాదు. ప్రపంచం పరిష్కరించాల్సిన ప్రశ్న కాదు. ప్రపంచం మనం జీవించాల్సిన రహస్యం. సశేషం ... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #OshoDailyMeditations #ఓషోనిర్మలధ్యానములు #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. దేవాపి మహర్షి బోధనలు - 84 🌹* ✍️. సద్గురు కె. పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻 65. అవధూత దేహ ధర్మము 🌻* అపక్వాహారము, అల్పాహారము, అధికముగ జలములను సేవించుట వలన క్రోధాదులు తగ్గి సత్త్వగుణ మలవడును. మైపూతలు మాని కేవలము శుచికై జలస్నానము చేయుట, శరీరమునకు ఇతర సంస్కారములు అనగ, జుట్టు, గడ్డము, మంగలిపని చేయింపక విడచుట. యివి యతి ధర్మములు. ఒక వయస్సు దాటి వార్ధక్యము సమీపించు కొలదియు తెలియకయే దేహమునకు సుఖించు కోరిక పెరుగును. దానివలన దేహము రోగాక్రాంత మగును. అవధూత ధర్మము వహించినచో చిట్ట చివరి క్షణము వరకు దేహము ఆరోగ్యముగ నిలబడును. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #దేవాపిమహర్షిబోధనలు #సద్గురుపార్వతీకుమార్ #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు Maharshula Wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. వివేక చూడామణి - 73 / Viveka Chudamani - 73🌹* ✍️ రచన : *పేర్నేటి గంగాధర రావు* సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀. 19. బ్రహ్మము - 13 🍀* 258. ఏదైతే పుట్టుక ఎదుగుదల అన్నది లేనిది, రోగము చావు లేనిది, నాశనము చేయుటకు వీలులేనిది, ఏదైతే సృష్టికి, పాలన మరియు వినాశనానికి కారణమో అట్టి బ్రహ్మనివే నీవు. నీవు నీ మనస్సులో బ్రహ్మాన్ని ధ్యానింపుము. 259. ఏదైతే మార్పులకు అవకాశము లేనిదో, దేని సారము ఎప్పటికి స్థిరముగా ఉంటుందో, సముద్రము వలె అలలతో కదిలేది కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుందో, ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉండేది ఏదో, ఏదైతే మార్పు చెందదో అట్టి బ్రహ్మానివే నీవు. నీవు నీ మనస్సులో ఆ బ్రహ్మాన్ని ధ్యానించుము. 260. ఎవరైతే ఆ ఒక్కటి అయిన బ్రహ్మమో, అదే ఈ అనేకత్వమునకు కారణము. అన్ని ఇతర కారణాలకు అదే కీర్తిని కల్గిస్తుంది. అన్నింటికి కారణమవుతుంది. అది దేనికి కారణము కాదు. మరియు మాయకు దాని ఫలితమైన విశ్వానికి కారణమవుతుందో ఆ బ్రహ్మానివే నీవు. అట్టి నీవు నీ మనస్సులో ఆ బ్రహ్మాన్ని ధ్యానించుము. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 VIVEKA CHUDAMANI - 73 🌹* ✍️ Sri Adi Shankaracharya Swami Madhavananda 📚 Prasad Bharadwaj *🌻 19. Brahman - 13 🌻* 258. That which is free from birth, growth, development, waste, disease and death; which is indestructible; which is the cause of the projection, maintenance and dissolution of the universe – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind. 259. That which is free from differentiation; whose essence is never non-existent; which is unmoved like the ocean without waves; the ever-free; of indivisible Form – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind. 260. That which, though One only, is the cause of the many; which refutes all other causes, but is Itself without cause; distinct from Maya and its effect, the universe; and independent – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #వివేకచూడామణి #VivekaChudamani #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹 DAILY WISDOM - 110 🌹* *🍀 📖 The Ascent of the Spirit 🍀* 📝 Swami Krishnananda 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 19. The Content of Consciousness has to be Related to Consciousness 🌻* One can conceive anything but the finitude of consciousness. It is impossible to imagine that consciousness can be limited by anything external to it. In fact, the concept of there being something external to consciousness is itself an unwarranted intervention of a total impossibility, for that which is external to consciousness has also to become a content of consciousness; else, there could not be even a consciousness that there is something external to consciousness. It is also not possible that what is alien to consciousness in character can be its content, for the content of consciousness has to be related to consciousness in order to become its content at all. Now, this relation between the content and consciousness is again a questionable proposition, inasmuch as any relation between consciousness and its content should again be related to consciousness in some way or the other. It is impossible to hold the notion of anything which is unrelated to consciousness, or what is not a content of consciousness or what is dissimilar to consciousness in character. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #DailyWisdom #SwamiKrishnananda #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 392, 393 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 392, 393 🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻392. పుష్టః, पुष्टः, Puṣṭaḥ🌻* *ఓం పుష్టాయ నమః | ॐ पुष्टाय नमः | OM Puṣṭāya namaḥ* సర్వత్ర సంపూర్ణతయా పుష్ట ఇత్యుచ్యతే హరిః పుష్టి అనగా నిండుదనము కలవాడు. పరమాత్మ సర్వత్ర సంపూర్ణుడై యుండువాడుగదా! సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 392🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻392. Puṣṭaḥ🌻* *OM Puṣṭāya namaḥ* Sarvatra saṃpūrṇatayā puṣṭa ityucyate Hariḥ / सर्वत्र संपूर्णतया पुष्ट इत्युच्यते हरिः As He is full of everything or blissfully content, He is Puṣṭaḥ. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः ।परर्धिः परमस्पष्ट स्तुष्टः पुष्टश्शुभेक्षणः ॥ ४२ ॥ వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానస్థానదో ధ్రువః ।పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టశ్శుభేక్షణః ॥ ౪౨ ॥ Vyavasāyo vyavasthānaḥ saṃsthānasthānado dhruvaḥ ।Parardhiḥ paramaspaṣṭa stuṣṭaḥ puṣṭaśśubhekṣaṇaḥ ॥ 42 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 393 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 393🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻393. శుభేక్షణః, शुभेक्षणः, Śubhekṣaṇaḥ🌻* *ఓం శుభేక్షణాయ నమః | ॐ शुभेक्षणाय नमः | OM Śubhekṣaṇāya namaḥ* శుభేక్షణః, शुभेक्षणः, Śubhekṣaṇaḥ ఈక్షణం దర్శనం యస్య శుభం శుభకరం చ వా । సర్వసందేహ విచ్ఛేదకారణం పాపిపావనమ్ ॥ మోక్షదం చ ముముక్షూణాం భోగదం భోగరాగిణామ్ । హృదయగ్రంథి విచ్ఛేది క్షపణం సర్వకర్మాణామ్ ॥ ఎవని దర్శనము శుభకరమో అనగా మోక్షార్థులకు మోక్షప్రదమును, భోగార్థులకు భోగప్రదమును, సర్వ సందేహములను తీర్చునదియు, సర్వవిధకర్మలను నశింపజేయునదియు, అవిద్యా - అజ్ఞాన నివృత్తికారణమును అగునో అట్టి మహానుభావుడు అని యర్థము. :: ముణ్డకోపనిషత్ - ద్వితీయ ముణ్డకే, ద్వితీయ ఖణ్డః :: బిద్యతే హృదయ గ్రన్ధి శ్ఛిద్యన్తే సర్వసంశయాః । క్షియన్తే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే ॥ 8 ॥ (41) పరతత్వముగా పరుడును, ఉత్కృష్టుడును జగరూపమున అవరుడు (అపకృష్టుడు)ను అగు ఆ పరమాత్మ దర్శన గోచరుడు కాగానే ఈ ఉపాసకుని హృదయమందలి అవిద్యాగ్రంథి (ముడి) భేదిల్లును. సర్వ సంశయములును ఛిన్నములగును. ఈతని కర్మములన్నియు క్షయమునందును. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 393🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻393. Śubhekṣaṇaḥ🌻* *OM Śubhekṣaṇāya namaḥ* Īkṣaṇaṃ darśanaṃ yasya śubhaṃ śubhakaraṃ ca vā, Sarvasaṃdeha vicchedakāraṇaṃ pāpipāvanam. Mokṣadaṃ ca mumukṣūṇāṃ bhogadaṃ bhogarāgiṇām, Hr̥dayagraṃthi vicchedi kṣapaṇaṃ sarvakarmāṇām. ईक्षणं दर्शनं यस्य शुभं शुभकरं च वा । सर्वसंदेह विच्छेदकारणं पापिपावनम् ॥ मोक्षदं च मुमुक्षूणां भोगदं भोगरागिणाम् । हृदयग्रंथि विच्छेदि क्षपणं सर्वकर्माणाम् ॥ He whose īkṣaṇaṃ or look is śubham or auspicious, conferring salvation on those who seek it, enjoyment on those who aspire for it, dispelling all doubts, purifying sinners, breaking all knots of the heart, burning away all karmas and rooting out avidya or ignorance. Muṇḍakopaniṣat - Chapter 2, Section 2 Bidyate hr̥daya grandhi śchidyante sarvasaṃśayāḥ, Kṣiyante cāsya karmāṇi tasmin dr̥ṣṭe parāvare. 8. (41) :: मुण्डकोपनिषत् - द्वितीय मुण्डके, द्वितीय खण्डः :: बिद्यते हृदय ग्रन्धि श्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥ (४१) When a person realizes Him in both the high and the low i.e., in both cause and effect, the knots of his heart are loosened i.e., desires and tendencies that clings to one's buddhi (intelligence or higher mind) due to ignorance are cleared, his doubts dispelled, and his karmas exhausted. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः ।परर्धिः परमस्पष्ट स्तुष्टः पुष्टश्शुभेक्षणः ॥ ४२ ॥ వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానస్థానదో ధ్రువః ।పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టశ్శుభేక్షణః ॥ ౪౨ ॥ Vyavasāyo vyavasthānaḥ saṃsthānasthānado dhruvaḥ ।Parardhiḥ paramaspaṣṭa stuṣṭaḥ puṣṭaśśubhekṣaṇaḥ ॥ 42 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #విష్ణుసహస్రనామములు #VishnuSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత - 603 / Bhagavad-Gita - 603 🌹* ✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. 18వ అధ్యాయము - మోక్ష సన్యాస యోగం - సన్న్యాసము యొక్క పూర్ణత్వము - 14 🌴* 14. అధిష్టానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ | వివిధాశ్చ పృథకే చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ || 🌷. తాత్పర్యం : కార్యస్థానము (దేహము), కర్త, వివిధేంద్రియములు, వివిధములైన యత్నములు, చివరగా పరమాత్ముడు అనెడి ఈ ఐదును కార్యమునకు కారణములై యున్నవి 🌷. భాష్యము : ఇచ్చట “అధిష్ఠానమ్” అను పదము దేహమును సూచించుచున్నది. అట్టి దేహమునందున్న ఆత్మ కర్మఫలములకై వర్తించుచున్నందున “కర్త” యని తెలియబడుచున్నది. అట్టి ఆత్మ జ్ఞాత మరియు కర్త యని శృతియందు పేర్కొనబడినది. “ఏషహి ద్రష్టా స్రష్టా” (ప్రశ్నోపనిషత్తు 4.9). ఇదే విషయము “జ్ఞోఽత ఏవ” (2.3.18) మరియు “కర్తా శాస్త్రర్థవత్వాత్” (2.3.33) అను వేదాంతసూత్రముల ద్వారా నిర్ధారితమైనది. ఇంద్రియములు కర్మసాధనములు కాగా, ఆత్మ అట్టి ఇంద్రియముల ద్వారా వివిధరీతుల వర్తించుచుండును. ప్రతికార్యమునకు వివిధ యత్నములు అవసరము. కాని మనుజుని ఆ కార్యములన్నియును మిత్రుని రూపమున హృదయస్థుడై యున్న పరమాత్ముని పైననే అంత్యమున ఆధారపడియున్నవి. అనగా అతడే కార్యములన్నింటికిని పరమకారణమై యున్నాడు. ఇటువంటి స్థితిలో హృదయస్థుడైన పరమాత్మ నేతృత్వమున కృష్ణభక్తిరసభావనలో వర్తించువాడు సహజముగా ఎటువంటి కర్మ చేతను బంధితుడు కాకుండును. అనగా సంపూర్ణముగా కృష్ణభక్తిరసభావితులైనవారు తమ కార్యములకు ఏ విధముగను అంత్యమున బాధ్యులు కారు. ప్రతిదియు దివ్యసంకల్పము (పరమాత్ముడు, దేవదేవుడు) పైననే ఆధారపడియుండును. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Bhagavad-Gita as It is - 603 🌹 ✍️ Swami Bhakthi Vedantha Sri Prabhupada 📚 Prasad Bharadwaj *🌴 Chapter 18 - Moksha Sanyasa Yoga - The Perfection of Renunciation - 14 🌴* 14. adhiṣṭhānaṁ tathā kartā karaṇaṁ ca pṛthag-vidham vividhāś ca pṛthak ceṣṭā daivaṁ caivātra pañcamam 🌷 Translation : The place of action [the body], the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the Supersoul – these are the five factors of action. 🌹 Purport : The word adhiṣṭhānam refers to the body. The soul within the body is acting to bring about the results of activity and is therefore known as kartā, “the doer.” That the soul is the knower and the doer is stated in the śruti. Eṣa hi draṣṭā sraṣṭā (Praśna Upaniṣad 4.9). It is also confirmed in the Vedānta-sūtra by the verses jño ’ta eva (2.3.18) and kartā śāstrārthavattvāt (2.3.33). The instruments of action are the senses, and by the senses the soul acts in various ways. For each and every action there is a different endeavor. But all one’s activities depend on the will of the Supersoul, who is seated within the heart as a friend. The Supreme Lord is the supercause. Under these circumstances, he who is acting in Kṛṣṇa consciousness under the direction of the Supersoul situated within the heart is naturally not bound by any activity. Those in complete Kṛṣṇa consciousness are not ultimately responsible for their actions. Everything is dependent on the supreme will, the Supersoul, the Supreme Personality of Godhead. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #భగవద్గీత #BhagavadGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత - 35 / Bhagavad-Gita - 35 🌹* ✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. ప్రధమ అధ్యాయము - విషాద యోగము - 35 🌴* 35. ఏతన్న హన్తుమిచ్చామి ఘ్నతో(పి మధుసూదన | అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో: కిం ను మహీకృతే || 🌷. తాత్పర్యం : ఓ గోవిందా! తమ ఆస్తులను మరియు ప్రాణములను విడిచిపెట్టుటకు సంసిద్ధులై నా యెదుట నిలబడి నన్ను చంపగోరినను నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలెను? 🌷. భాష్యము : అర్జునుడు తన బంధువులను చంపగోరలేదు. వారిని చంపవలసియే వచ్చినచో కృష్ణుడే స్వయముగా వారిని సంహరింపవలెనని అతడు కోరెను. యుద్ధరంగమునకు అరుదెంచక పూర్వమే శ్రీకృష్ణుడు వారిని సంహరించి యుండెననియు మరియు తాను కేవలము శ్రీకృష్ణుని పనిముట్టుగా కావలసియున్నదని ఈ క్షణముణ అర్జునుడు తెలియకున్నాడు. ఈ సత్యము రాబోవు అధ్యాయములలో తెలుపబడినది. భగవానుని సహజ భక్తుడైన కారణమున అర్జునుడు తన దుష్టజ్ఞాతుల యెడ మరియు సోదరుల యెడ ప్రతిక్రియ చేయగోరలేదు. కాని వారిని వదింపవలెననుట శ్రీకృష్ణుని సంకల్పమై యుండెను. భగవద్భక్తుడెన్నడును దుష్టుని యెడ ప్రతీకారము చేయడు. కాని భక్తుల యెడ దుష్టులు కావించు తప్పిదమును మాత్రము భగవానుడు సహింపడు. భగవానుడు తన విషయమున ఎవరినైనను క్షమింపగలడు గాని భక్తులకు హాని గూర్చినవానిని మాత్రము క్షమింపడు. కనుకనే అర్జునుడు క్షమింపగోరినను దుష్టులను దునుమాడుటకే శ్రీకృష్ణభగవానుడు నిశ్చయుడై యుండెను. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Bhagavad-Gita as It is - 35 🌹* ✍️ Swamy Bhakthi Vedantha Sri Prabhupada 📚. Prasad Bharadwaj *🌴 Chapter 1 - Vishada Yoga - The Perfection of Renunciation - 35 🌴* 35. etān na hantum icchāmi ghnato ’pi madhusūdana api trailokya-rājyasya hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte 🌷 Translation O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? 🌷 Purport : Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Kṛṣṇa kill them personally. At this point he did not know that Kṛṣṇa had already killed them before their coming into the battlefield and that he was only to become an instrument for Kṛṣṇa. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord’s plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on His own account, but He excuses no one who has done harm to His devotees. Therefore the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #భగవద్గీత #BhagavadGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर