Annapoorna Feb 26, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 13 शेयर
Dvsraju Feb 26, 2021

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर
ప్రభు Feb 26, 2021

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 10 शेयर
swetha kurella Feb 25, 2021

0 कॉमेंट्स • 28 शेयर

*🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 310, 311 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 310, 311 🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻310. శిష్టేష్టః, शिष्टेष्टः, Śiṣṭeṣṭaḥ🌻* *ఓం శిష్టేష్టాయ నమః | ॐ शिष्टेष्टाय नमः | OM Śiṣṭeṣṭāya namaḥ* శిష్టేష్టః, शिष्टेष्टः, Śiṣṭeṣṭaḥ శిష్టానాం విదుషామిష్టో భగవాన్ పరమేశ్వరః । శిష్టైరిష్టోఽర్చిత ఇతి వా శిష్టేష్ట ఇతీర్యతే ॥ శిష్టులకు అనగా విద్వాంసులకూ, తత్త్వజ్ఞులకూ ఇష్టుడు. యజ్ఞయాగాది క్రతువులద్వారా పూజింపబడుతాడు. లేదా శిష్టులు ఎవనికి ఇష్టులో అట్టివాడు. :: శ్రీమద్భగవద్గీత - విజ్ఞాన యోగమ్ :: తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే । ప్రియో హి జ్ఞానినోఽత్యర్థమహం స చ మమ ప్రియః ॥ 17 ॥ వారిలో (ఆపత్తునందున్నవాడూ, భగవంతుని తెలిసికొనగోరువాడూ, ధనమునభిలషించువాడూ మరియూ ఆత్మ జ్ఞానముగలవాడు) నిత్యమూ పరమాత్మతో గూడియుండువాడునూ, ఒక్క పరమాత్మయందే భక్తిగలవాడునూనగు జ్ఞాని శ్రేష్ఠుడగుచున్నాడు. అట్టి జ్ఞానికి నేను మిక్కిలు ఇష్టమైనవాడను; అతడున్నూ నాకు మిగుల ఇష్టుడే. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 310🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻310. Śiṣṭeṣṭaḥ🌻* *OM Śiṣṭeṣṭāya namaḥ* Śiṣṭānāṃ viduṣāmiṣṭo bhagavān parameśvaraḥ, Śiṣṭairiṣṭo’rcita iti vā śiṣṭeṣṭa itīryate. शिष्टानां विदुषामिष्टो भगवान् परमेश्वरः । शिष्टैरिष्टोऽर्चित इति वा शिष्टेष्ट इतीर्यते ॥ One who is dear to to śiṣṭas or the learned ones. Or it also can mean the One to who the jñānīs or the learned persons are dear. Śrīmad Bhagavadgīta - Chapter 7 Teṣāṃjñānī nityayukta ekabhaktirviśiṣyate, Priyo hi jñānino’tyarthamahaṃ sa ca mama priyaḥ. (17) :: श्रीमद्भगवद्गीत - विज्ञान योगम् :: तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ Chief among these four kinds of men (the afflicted, the questers of wisdom, the cravers of wealth and the wise) is the sage, ever constant and one-pointed in devotion. For I am exceedingly dear to the sage and he is exceedingly dear to Me. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka इष्टोऽविशिष्टश्शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ॥ ३४ ॥ ఇష్టోఽవిశిష్టశ్శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః ।క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః ॥ ౩౪ ॥ Iṣṭo’viśiṣṭaśśiṣṭeṣṭaḥ śikhaṃḍī nahuṣo vr̥ṣaḥ ।Krodhahā krodhakr̥tkartā viśvabāhurmahīdharaḥ ॥ 34 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹🌹 *🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 311/ Vishnu Sahasranama Contemplation - 311🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻311. శిఖండీ, शिखंडी, Śikhaṃḍī🌻* *ఓం శిఖండినే నమః | ॐ शिखंडिने नमः | OM Śikhaṃḍine namaḥ* శిఖండీ, शिखंडी, Śikhaṃḍī అలంకారశ్శిఖండోఽస్య గోపవేషధరస్య యత్ । తచ్ఛిఖండీతి విద్వద్భిః పరమేశ్వర ఉచ్యతే ॥ గోపవేషధరుడగు ఈతనికి (శ్రీ కృష్ణుడు) శిఖండము అనగా నెమిలిపించెము అలంకారముగా కలదు కనుక ఆ పరమేశ్వరుడైన విష్ణునకు శిఖండీ అను నామముగలదు. :: పోతన భాగవతము - దశమ స్కంధము, పూర్వ భాగము :: సీ. శంపాలతికతోడి జలదంబు కైవడి మెఱుఁగు టొల్లియతోడి మేనివానిఁ గమనీయ మృదులాన్న కబళ వేత్ర విషాణ వేణుచిహ్నంబులు వెలయువానిఁ గుంజా వినిర్మిత కుండలంబులవాని శిఖిపించితవేష్టిత శిరమువాని వనపుష్పమాలికా వ్రాత కంఠమువాని నలినకోమల చరణములవానిఁ ఆ. గరుణ గడలుకొనిన కడగంటివాని గో, పాలబాలుభంగిఁ బరఁగువాని నగుమొగంబువాని నన్నుఁగన్న తండ్రిని, నిను భజింతు మ్రొక్కి నీరజాక్ష! (548) మెరుపుతీగెతో కూడిన మేఘంవలె నీ శరీరం బంగారు రంగు ఉత్తరీయంతో ప్రకాశిస్తున్నది. నీ చేతిలో ఉన్న చలిదిముద్ద మృదువుగా అందంగా ఉన్నది. వెదురుకర్ర, కొమ్ముబూర, మురళి, మొదలైన వాటితో ప్రకాశిస్తున్నావు. ఏనుగు దంతంతో తయారైన నీ కుండలాలు, నెమలిపిఛంతో చుట్టబడిన నీ శిరస్సు, అడవి పువ్వుల మాలికతో అలంకరించబడిన నీ కంఠం, తామరపువ్వులవలె సున్నితములైన నీ పాదాలు ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. అదిగో కడగంటితో నన్ను చూస్తున్న నీ చూపులో కరుణ తొణికిసలాడుతున్నది. నీ గోపాల బాలుని రూపాన్ని నేను స్తుతిస్తూ ఉంటే నన్ను చూచి నవ్వుతున్న నీ ముఖం చాలా రమణీయంగా ఉన్నది. కమల దళాలవంటి కన్నులు గల నీవు నన్ను కన్న తండ్రివని ఇప్పుడు గుర్తించాను. నీకు మ్రొక్కి నిన్ను సేవించుకుంటున్నాను. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 311🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻311. Śikhaṃḍī🌻* *OM Śikhaṃḍine namaḥ* Alaṃkāraśśikhaṃḍo’sya gopaveṣadharasya yat, Tacchikhaṃḍīti vidvadbhiḥ parameśvara ucyate. अलंकारश्शिखंडोऽस्य गोपवेषधरस्य यत् । तच्छिखंडीति विद्वद्भिः परमेश्वर उच्यते ॥ Śikhanḍaṃ means feather of a peacock. One who used it as a decoration for his crown during His incarnation as a cowherd i.e., Lord Kr̥ṣṇa is Śikhaṃḍī. Śrīmad Bhāgavata - Canto 10, Chapter 21 Barhāpīḍaṃ naṭavaravapuḥ karṇayōḥ karṇikāraṃ Bibhradvāsaḥ kanakakapiśaṃ vaijayantī ca mālām, Randhrānvēṇōradharasudhayāpūrayangōpavr̥indair R̥indāraṇyaṃ svapadaramaṇaṃ prāviśagdītakīrtiḥ. 5. :: श्रीमद्भागवते - दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकविंषोऽध्यायः :: बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् । रन्ध्रान्वेणोरधरसुधयापूरयन्गोपवृन्दैर्‌ ऋन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशग्दीतकीर्तिः ॥ ५ ॥ Wearing a peacock-feather ornament upon His head, blue karnikara flowers on His ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vaijayanti garland, Lord Krishna exhibited His transcendental form as the greatest of dancers as He entered the forest of Vrindavana, beautifying it with the marks of His footprints. He filled the holes of His flute with the nectar of His lips, and the cowherd boys sang His glories. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka इष्टोऽविशिष्टश्शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ॥ ३४ ॥ ఇష్టోఽవిశిష్టశ్శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః ।క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః ॥ ౩౪ ॥ Iṣṭo’viśiṣṭaśśiṣṭeṣṭaḥ śikhaṃḍī nahuṣo vr̥ṣaḥ ।Krodhahā krodhakr̥tkartā viśvabāhurmahīdharaḥ ॥ 34 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #విష్ణుసహస్రనామములు #VishnuSahasranama 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
chunduru padma priya Feb 26, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
haritha dharmapuri Feb 25, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. స్వేచ్ఛకు దారులు తెలుసా? 🌹* *🍀. ‘స్వేచ్ఛ. మీరనుకుంటున్నది కాదు’ నుంచి ( ఓషో బోధ ) 🍀* ✍️. భరత్‌, 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ ధార్మికుడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని అనుసరించే ధార్మికుడుగా ఉంటాడే తప్ప, ఒక హిందువుగానో, క్రైస్తవునిగానో, మహమ్మదీయునిగానో, బౌద్ధునిగానో ఎప్పుడూ ఉండడు. అలాంటి అవసరం అతనికి ఎప్పుడూ ఉండదు. అతను ఎప్పుడూ చాలా నిజాయితీగా, హృదయ పూర్వకమైన చిత్తశుద్ధితో, కరుణామయుడుగా, చక్కని ప్రేమికుడుగా, పరిపూర్ణ మానవత్వంతో దాదాపు దైవానికి ప్రతినిధిగా ఉంటాడు. ‘‘ఎవరికీ తలవంచని వీరుడైన ధీరుడు ఎప్పుడూ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిస్పందించడు. ఎందుకంటే, అతడు సామాజిక ఎత్తుగడలన్నింటినీ చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడు. పైగా, అవన్నీ అతనికి అనవసర విషయాలే. అందుకే అతడు వాటికి చిక్కడు, దొరకడు. అదే అతని సౌందర్యం. అదే అసలైన స్వేచ్ఛ. విప్లవకారునికి ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛ ఉండదు. ఎందుకంటే, వాడు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక దానితో ప్రతిస్పందిస్తూ పోరాడుతూ ఉంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఎలా ఉండగలడు? ప్రతిస్పందనలో స్వేచ్చ ఎలా ఉంటుంది? స్వేచ్ఛ అంటే అవగాహన. ఎవరైనా ఎటువంటి మురికి అంటని ఆత్మతో బయటపడాలంటే తపనతో తన ఇష్టప్రకారం జీవిస్తున్నప్పుడు సమాజం ఏ రకంగా తన ఎత్తుగడలతో ఎదుగుతున్న ఆ ఆత్మను అడ్డుకుంటోందో, తననుతానుగా ఉండనివ్వడం లేదో అందరూ అవగాహన చేసుకోవాలి. ప్రేమ, ద్వేషాల పేరుతో సమాజాన్ని పట్టుకుని వేళ్ళాడకుండా, సమాజం ఎలాఉన్నా ఏమాత్రం పట్టించుకోని ఎవరికీ తలవంచని ధీరుడు ఎవరినైనా క్షమించగలడు, ఆ విషయాన్ని అంతటితో మరచిపోగలడు. ఎందుకంటే, అతని దృష్టిలో సమాజం అనేదే ఉండదు. అందుకే వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా లేనట్లుగానే జీవించగలడు. అవసరమైతే అందులోంచి బయటపడగలడు. ఎందుకంటే, వాడు ఎప్పుడూ ఈ ప్రపంచానికి చెందని పరాయివాడే.’’ మనిషి ఒక పద్ధతి ప్రకారం యాత్రికుడిలా దారిలో అసంపూర్ణంగా జన్మించాడే కానీ, సంపూర్ణంగా జన్మించలేదు. అదే అతని దుఃఖం, అదే అతని పరమానందం కూడా. దుఃఖం ఎందుకంటే, అతను ఎప్పుడూ ఏదో ఆశిస్తూ, దానికోసం అనే్వషిస్తూ ముందుకువెళ్తూనే ఉంటాడు. లేకపోతే, అతనికి తోచదు. అందువల్ల అతను ఏమాత్రం విశ్రాంతి తీసుకోలేడు. అయినా అతను అలా చెయ్యక తప్పదు. అందుకే అతని తీరు అలా తయారైంది. అయితే ఆ తీరులోనే అతని అస్తిత్వం ఎదుగుతుంది కాబట్టి, అతను అన్వేషణ మానడు, మానలేడు. పరిణామం చెందడం మనిషి సహజ గుణం. అదే మనిషి ఆత్మతత్వం. అయితే, తాము పరిపూర్ణంగా జన్మించిన గొప్పవారమని భావించేవారెవరూ ఏమాత్రం పరిణామం చెందకుండా అలాగే ఉండిపోతారు తప్ప ఏమీ చెయ్యలేరు. ఎందుకంటే, ఆ స్థితిలో విత్తనం విత్తనంలాగే ఉంటుంది తప్ప, అది వృక్షమై ఎదిగి ఋతురాగాల వసంత శోభలో పరవశిస్తూ పరిమళాలు వెదజల్లే అనేక వేల పుష్పాలుగా పరిణమించ లేదు. నిజానికి, అలా పరిణమించడమే సంపూర్ణత్వం. అదే దివ్యత్వం. మనిషిలో ఒక విత్తనంలా నిక్షిప్తమై ఉన్న శక్తి తన వాస్తవ రూపాన్ని పొందినప్పుడే మనిషి పరిపూర్ణుడైనట్లు. ఎందుకంటే, మనిషి ఒక శక్తిగా జన్మించాడు. అదే మనిషి ప్రత్యేకత. ఇతర జంతువులన్నీ సమగ్రంగా, సంపూర్ణంగా జన్మించాయి. అందుకే అవి ఎలా జన్మించాయో అలాగే జీవించి మరణిస్తాయి తప్ప, వాటి జనన మరణాలమధ్య సమూలమైన మార్పు కానీ, పరివర్తన కానీ చోటుచేసుకోదు, ఎప్పటికీ ఎలాంటి పరిణామం జరగదు. అవి ఎప్పుడూ సమాంతరంగా సంచరిస్తాయే కానీ, నిలువుగా వెళ్ళాలనుకోవు. ఒకవేళ మనిషి కూడా జంతువులా సమాంతరంగా సంచరిస్తే, అతడు తన మానవత్వాన్ని కోల్పోతాడు. అందువల్ల అతడు ఒక ఆత్మగా ఎప్పటికీ మారడు. గుర్జియఫ్ ‘‘అందరికీ ఆత్మలుండవు’’ అనడంలోని అంతరార్థం అదే. ఒక వ్యక్తికి ఆత్మ ఉండడమనేది చాలా అరుదైన ఘటన. ఇది చాలా వింతగా అనిపించే విషయమే. ఎందుకంటే, యుగయుగాలుగా ‘మీరు ఆత్మతో జన్మించారు’ అని మీకు బోధించడం జరిగింది. ‘‘మీరు ఆత్మగా పరిణమించగల శక్తితో జన్మించారే తప్ప, అసలైన ఆత్మతో జన్మించలేదు’’అంటాడు గుర్జియఫ్. మీకొక నమూనా ఉంది. అది పని చెయ్యాలి కదా! - ఇంకాఉంది. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
GOPAL KATAM Feb 26, 2021

0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Kotha Ramakrishna Feb 26, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+7 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 62 शेयर
haritha dharmapuri Feb 25, 2021

+16 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 33 शेयर