ch,lakshmi Nov 13, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Mareddy Jyothi Nov 13, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
MS REDDY Nov 13, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
[email protected] Nov 13, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Ramanaiah Nerella Nov 13, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
DARSHAN MALLEPU Nov 13, 2019

+3 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Mymandir Telugu Nov 13, 2019

+69 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 55 शेयर
Krishna Kishore Kola Nov 13, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

కార్తీక పురాణము 17వ అధ్యాయము కార్తీకమాసంలో పదిహేడవ రోజు చేయవలసిన విధులు : 17వ రోజు బహుళ విదియ వనభోజనము మంచిది. ఉల్లి, ఉసిరి, చద్ది, మజ్జిగ, ఎంగిలి తగిలినవి, తరిగిన వస్తువులు తినకూడదు. బంగారం, ధనము దానం చేయాలి. పదిహేడవ రోజు చేయవలసిన పారాయణము : అంగీరసుడు చేసిన జ్ఞానబోధ : ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా! ఓ ధనలోభీ! మీకు కలిగిన సందేహాలకు సమాధానము చెప్పుచున్నాను శ్రద్ధగా వినండి. కర్మవలన ఆత్మకు దేహధారణ కలుగుచున్నది. కావున, శరీర ఉత్పత్తికి కర్మ కారణము అగుచున్నది. శరీరధారణము వలన ఆత్మకర్మను చేయును కనుక, కర్మ చేయుటకు శరీరమే కారణము. స్థూల సుక్ష్మ శరీర సంబంధము వలన ఆత్మకు కర్మసంబంధము కలుగునని పూర్వము పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పాడు. దానిని మీకు నేను చెప్తాను వినండి! “ఆత్మ” అనగా ఈ శరీరమును అహంకారముతో ఆవరించి ఉన్నది అని అంగీరసుడు చెప్పగా "ఓ మునీంద్రా! నేను ఇంత వరకు ఈ దేహమే ఆత్మయని భావించుచున్నాను. కనుక "అహంబ్రహ్మ - నేను బ్రహ్మను” అనే దానిని వివరించి చెప్పండి” అని కోరాడు. అప్పుడు అంగీరసుడు ఈ దేహము అంతఃకరణ వృత్తికి సాక్షి, "నేను-నాది” అని చెప్పబడు జీవత్మాయే “అహం” అను శబ్దము. సర్వాంతర్యామియై సచ్చిదానంద స్వరూపమైన పరమాత్మా "న:” అను శబ్దము. ఆత్మకు (కుండ మొదలైన) వస్తువులవలె శరీరమునకు లేదు. ఆ ఆత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపము బుద్ది సాక్షి జ్ఞానరూపి శరీర ఇంద్రి యములు మొదలగువాని వ్యాపారమునందు ప్రవర్తింపజేసి వానికంటే వేరుగా ఉన్నదై ఎల్లప్పుడు ఒకేరీతి ప్రకాశించుచు ఉండునదే “ఆత్మ” అనబడను. “నేను” అనునది శరీర ఇంద్రియాలలో కూడా నామరూపంతో ఉండి నశించునవియే గాక, ఇట్టి దేహమునకు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థలు స్థూల సూక్ష్మాకార శరీరములను మూడింటి అందునూ “నేను”, “నాది” అని వ్యవహరించేదే ఆత్మయని గ్రహించవలెను. ఇనుము సూదంటు రాయిని అంటి పెట్టుకొని తిరుగునట్లు శరీర, ఇంద్రియాలు దేనిని ఆశ్రయించి తిరుగుచుండునో అదే ఆత్మ. అట్లే, అవి ఆత్మవలన తమ పనిని చేయును. నిద్రలో శరీర ఇంద్రియాల సంబంధము లేక గాఢనిద్రపోయి, మేల్కొన్న తర్వాత "నేను సుఖనిద్రపోతిని, సుఖంగా ఉన్నది” అనుకొనేదే ఆత్మ. దీపము గాజుబుడ్డిలో వుండి ఆ గాజును, ప్రకాశింప చేయునట్లే ఆత్మ కూడా దేహేంద్రియాలను ప్రకాశింప చేయుచున్నది. ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపము అగుట వలన, దాని ద్వారా పుత్రాదులు ఇష్టమగుచున్నారు. అట్టి విశేష ప్రేమాస్పదమగు వస్తువు ఏదో అదియే "పరమాత్మ” అని గ్రహింపుము. "తత్వమసి" మొదలైన వాక్యములందలి “త్వం” అను పదమునకు కించిత్ జ్ఞాత్వాది శశిష్టమందు జీవాత్మయని అర్థం “తట్ అనుపదమునకు సర్వజ్ఞ దిగుణత్వా విశిష్టమైన సచ్చిదానంద స్వరూపమని అర్ధము "తత్త్వమసి” అనేది జీవాత్మ పరమాత్మల ఏకత్వమును భోదించును. ఈ విధంగా సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములను వదిలి వేయగా సచ్చిదానంద రూపము ఒక్కటియే నిలుచును. అదియే "ఆత్మ దేహలక్షణములుండుట, జన్మించుట, పెరుగుట, క్షీణించుట, చచ్చుట మొదలగు ఆరు భాగములు శరీరానికే గానీ, ఆత్మకు లేవు. జ్ఞానానంద స్వరూపమే పూర్ణత్వము కలది. వేదములలో దేనికి సర్వజ్ఞత్వము, ఉపదేశము, సంపూర్ణత్వము నిరూపించబడి ఉన్నదో అదియే ఆత్మ". ఒక కుండను చూచి అది మట్టితో చేసినదే అని ఏ విధముగా గ్రహింతుమో, అదేవిధంగా ఒక దేహాంతర్యామి అగు జీవాత్మ పరమాత్మ అని తెలుసుకొనుము. జీవులచే కర్మ ఫలములను అనుభవింపజేసేవాడు పరమేశ్వరుడనియు, జీవులు ఆ కర్మ ఫలమను అనుభవింతురనియు నీవు తెలుసుకొనుము. అందువలన మానవుడు గుణసంపత్తిగలవాడై గురుశుశ్రూష చేసి సంసార సంబంధమగు ఆశలన్నీ విడచి విముక్తి పొందవలయును. మంచిపనులు తలచిన చిత్తశుద్దియు, దానివలన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు గలిగి ముక్తి పొందును. అందువలన సత్కర్మానుష్టానము చేయవలయును. మంచి పనులు చేసిన గాని ముక్తి లభించదు - అని అంగీరసుడు చెప్పగా ధనలోభుడు నమస్కరించి ఇట్లనెను. స్కాంద పురాణాంతర్గత వశిష్టప్రోక్త కార్తీక మహాత్మ్య మందలి సప్తదశాధ్యాయము - పదిహేడవ రోజు పారాయణ పూర్తి అయినది.

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+10 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 11 शेयर
Kolli Madhava Kumar Nov 13, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
9848729132 Nov 13, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर