സ്തുതി

അനീഷ് Aug 20, 2019

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 *ഇന്നത്തെ നാമജപം* *മുരുക സ്‌തുതി* 🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅 *നമസ്‌തേ സച്ചിദാനന്ദ നമസ്‌തേ ഭക്തവത്സല* *നമസ്‌തേ ഗിരിവാസ ശ്രീ കാര്‍ത്തികേയ നമോസ്തുതേ* *നമസ്‌തേ പാര്‍വ്വതീപുത്ര* *നമസ്‌തേ രുദ്രനന്ദന* *നമസ്‌തേ സത്യമൂര്‍ത്തേ ശ്രീകാര്‍ത്തികേയ നമോസ്തുതേ* *നമസ്‌തേ ദേവദേവേശ നമസ്‌തേ വിശ്വനായക* *നമസ്‌തേ ശര്‍വ്വസൂനോ ശ്രീകാര്‍ത്തികേയ നമോസ്തുതേ* *നമസ്‌തേ സര്‍വ്വലോകേശ നമസ്‌തേ പുരുഷോത്തമ* *നമസ്‌തേ ജ്യോതിരൂപ ശ്രീ കാര്‍ത്തികേയ* *നമോസ്തുതേ* *നമസ്‌തേ ഷണ്‍മുഖാ* *നിത്യം നമസ്‌തേ മുക്തിദായക* *നമസ്‌തേ പഴനീശ ശ്രീ കാര്‍ത്തികേയ നമോസ്തുതേ* 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 *ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യം* *ഹര ഹര ഹര ഹര സുബ്രഹ്മണ്യം* *ശിവ ശരവണ ഭവ സുബ്രഹ്മണ്യം* *ഗുരു ശരവണ ഭവ സുബ്രഹ്മണ്യം* *ശിവ ശിവ ഹര ഹര സുബ്രഹ്മണ്യം* *ഹര ഹര ശിവ ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യം* *സുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യം ഷണ്‍മുഖനാഥാ സുബ്രഹ്മണ്യം* 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

+17 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 3 शेयर
അനീഷ് Aug 17, 2019

അയ്യപ്പ സ്തുതി ലോകവീരം മഹാപൂജ്യം സർവാരക്ഷാകാരം വിഭോ പാർവതീ ഹൃദയാനന്ദം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ വിപ്രപൂജ്യം വിശ്വവന്ദ്യം വിഷ്ണു ശംഭോ പ്രിയം സുതം ക്ഷിപ്രപ്രസാദനിരതം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ മത്തമാതംഗഗമനം കാരുണ്യാമൃത പൂരിതം സർവ്വവിഘ്ന ഹരം ദേവം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ അസ്മത് കുലേശ്വരം ദേവം അസ്മത് ശത്രുവിനാശനം അസ്മദിഷ്ട പ്രദാതാരം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ പാണ്ഡ്യേശ വംശതിലകം കേരളേ കേളിവിഗ്രഹം ആർത്ത പ്രാണ പരം ദേവം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ പഞ്ചരത്നാഖ്യ വേദദ്യോം നിത്യം ശുദ്ധ പാഹേത്ന രഹ തസ്യ പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ ശാസ്താവസതിമാനസ സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ ഭൂതനാഥ സദാനന്ദാ സർവഭൂത ദയാപര രക്ഷ രക്ഷാ മഹാബാഹോ ശാസ്തേ തുഭ്യം നമോ നമഃ.

+28 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 13 शेयर