സുബ്രഹ്മണ്യൻ

അനീഷ് Jun 25, 2019

ശുഭ കുജവാരം ആശംസിക്കുന്നു.. കുജവാരങ്ങള്‍ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനത്തിനുള്ളവയാണ്. ഇന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭുജംഗം പാരായണം ചെയ്യാം. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭുജംഗം സദാ ബാലരൂപാƒപി വിഘ്നാദ്രിഹന്ത്രീ മഹാദന്തിവക്ത്രാƒപി പഞ്ചാസ്യമാന്യാ വിധീന്ദ്രാദിമൃഗ്യാ ഗണേശാഭിധാ മേ വിധത്താം ശ്രിയം കാƒപി കല്യാണമൂർതിഃ 1 ന ജാനാമി ശബ്ദം ന ജാനാമി ചാർഥം ന ജാനാമി പദ്യം ന ജാനാമി ഗദ്യം ചിദേകാ ഷഡാസ്യ ഹൃദി ദ്യോതതേ മേ മുഖാന്നിഃസരന്തേ ഗിരശ്ചാപി ചിത്രം 2 മയൂരാധിരൂഢം മഹാവാക്യഗൂഢം മനോഹാരിദേഹം മഹച്ചിത്തഗേഹം മഹീദേവദേവം മഹാവേദഭാവം മഹാദേവബാലം ഭജേ ലോകപാലം 3 യദാ സംനിധാനം ഗതാ മാനവാ മേ ഭവാംഭോധിപാരം ഗതാസ്തേ തദൈവ ഇതി വ്യഞ്ജയൻസിന്ധുതീരേ യ ആസ്തേ തമീഡേ പവിത്രം പരാശക്തിപുത്രം 4 യഥാബ്ധേസ്തരംഗാ ലയം യന്തി തുംഗാ- സ്തഥൈവാപദഃ സന്നിധൗ സേവതാം മേ ഇതീവോർമിപങ്ക്തീർനൃണാം ദർശയന്തം സദാ ഭാവയേ ഹൃത്സരോജേ ഗുഹം തം 5 ഗിരൗ മന്നിവാസേ നരാ യേƒധിരൂഢാ- സ്തദാ പർവതേ രാജതേ തേƒധിരൂഢാഃ ഇതീവ ബ്രുവൻഗന്ധശൈലാധിരൂഢഃ സ ദേവോ മുദേ മേ സദാ ഷണ്മുഖോƒസ്തു 6 മഹാംഭോധിതീരേ മഹാപാപചോരേ മുനിന്ദ്രാനുകൂലേ സുഗന്ധാഖ്യശൈലേ ഗുഹായാം വസന്തം സ്വഭാസാ ലസന്തം ജനാർതിം ഹരന്തം ശ്രയാമോ ഗുഹം തം 7 ലസത്സ്വർണഗേഹേ നൃണാം കാമദോഹേ സുമസ്തോമസഞ്ഛന്നമാണിക്യമഞ്ചേ സമുദ്യത്സഹസ്രാർകതുല്യപ്രകാശം സദാ ഭാവയേ കാർതികേയം സുരേശം 8 രണദ്ധംസകേ മഞ്ജുലേƒത്യന്തശോണേ മനോഹാരിലാവണ്യപീയൂഷപൂർണേ മനഃഷട്പദോ മേ ഭവക്ലേശതപ്തഃ സദാ മോദതാം സ്കന്ദ തേ പാദപദ്മേ 9 സുവർണാഭദിവ്യാംബരൈർഭാസമാനാം ക്വണത്കിങ്കിണീമേഖലാശോഭമാനാം ലസദ്ധേമപട്ടേന വിദ്യോതമാനാം കടിം ഭാവയേ സ്കന്ദ തേ ദീപ്യമാനാം 10 പുലിന്ദേശകന്യാഘനാഭോഗതുംഗ- സ്തനാലിംഗനാസക്തകാശ്മീരരാഗം നമസ്യാമഹം താരകാരേ തവോരഃ സ്വഭക്താവനേ സർവദാ സാനുരാഗം 11 വിധൗ ക്ളൃപ്തദണ്ഡാൻ സ്വലീലാധൃതാണ്ഡാ- ന്നിരസ്തേഭശുണ്ഡാൻ ദ്വിഷത്കാലദണ്ഡാൻ ഹതേന്ദ്രാരിഷണ്ഡാഞ്ജഗത്രാണശൗണ്ഡാൻ സദാ തേ പ്രചണ്ഡാൻ ശ്രയേ ബാഹുദണ്ഡാൻ 12 സദാ ശാരദാഃ ഷണ്മൃഗാങ്കാ യദി സ്യുഃ സമുദ്യന്ത ഏവ സ്ഥിതാശ്ചേത്സമന്താത് സദാ പൂർണബിംബാഃ കലങ്കൈശ്ച ഹീനാ- സ്തദാ ത്വന്മുഖാനാം ബ്രുവേ സ്കന്ദ സാമ്യം 13 സ്ഫുരന്മന്ദഹാസൈഃ സഹംസാനി ചഞ്ച- ത്കടാക്ഷാവലീഭൃംഗസംഘോജ്ജ്വലാനി സുധാസ്യന്ദിബിംബാധരണീശസൂനോ തവാലോകയേ ഷണ്മുഖാംഭോരുഹാണി 14 വിശാലേഷു കർണാന്തദീർഘേഷ്വജസ്രം ദയാസ്യന്ദിഷു ദ്വാദശസ്വീക്ഷണേഷു മയീഷത്കടാക്ഷഃ സകൃത്പാതിതശ്ചേ- ദ്ഭവേത്തേ ദയാശീല കാ നാം ഹാനിഃ 15 സുതാംഗോദ്ഭവോ മേƒസി ജീവേതി ഷഡ്ധാ ജപന്മന്ത്രമീശോ മുദാ ജിഘ്രതേ യാൻ ജഗദ്ഭാരഭൃദ്ഭ്യോ ജഗന്നാഥ തേഭ്യഃ കിരീടോജ്ജ്വലേഭ്യോ നമോ മസ്തകേഭ്യഃ 16 സ്ഫുരദ്രത്നകേയൂരഹാരാഭിരാമ- ശ്ചലത്കുണ്ഡലശ്രീലസദ്ഗണ്ഡഭാഗഃ കടൗ പീതവാസഃ കരേ ചാരുശക്തിഃ പുരസ്താന്മമാസ്താം പുരാരേസ്തനൂജഃ 17 ഇഹായാഹി വത്സേതി ഹസ്താൻപ്രസാര്യാ- ഹ്വയത്യാദരാച്ഛങ്കരേ മാതുരങ്കാത് സമുത്പത്യ താതം ശ്രയന്തം കുമാരം ഹരാശ്ലിഷ്ടഗാത്രം ഭജേ ബാലമൂർതിം 18 കുമാരേശസൂനോ ഗുഹ സ്കന്ദ സേനാ- പതേ ശക്തിപാണേ മയൂരാധിരൂഢ പുലിന്ദാത്മജാകാന്ത ഭക്താർതിഹാരിൻ പ്രഭോ താരകാരേ സദാ രക്ഷ മാം ത്വം 19 പ്രശാന്തേന്ദ്രിയേ നഷ്ടസഞ്ജ്ഞേ വിചേഷ്ടേ കഫോദ്ഗാരിവക്ത്രേ ഭയോത്കമ്പിഗാത്രേ പ്രയാണോന്മുഖേ മയ്യനാഥേ തദാനീം ദ്രുതം മേ ദയാലോ ഭവാഗ്രേ ഗുഹ ത്വം 20 കൃതാന്തസ്യ ദൂതേഷു ചണ്ഡേഷു കോപാ- ദ്ദഹ ച്ഛിന്ദ്ധി ഭിന്ദ്ധീതി മാം തർജയത്സു മയൂരം സമാരുഹ്യ മാ ഭൈരിതി ത്വം പുരഃ ശക്തിപാണിർമമായാഹി ശീഘ്രം 21 പ്രണമ്യാസകൃത്പാദയോസ്തേ പതിത്വാ പ്രസാദ്യ പ്രഭോ പ്രാർഥയേƒനേകവാരം ന വക്തും ക്ഷമോƒഹം തദാനീം കൃപാബ്ധേ ന കാര്യാന്തകാലേ മനാഗപ്യുപേക്ഷാ 22 സഹസ്രാണ്ഡഭോക്താ ത്വയാ ശൂരനാമാ ഹതസ്താരകഃ സിംഹവക്ത്രശ്ച ദൈത്യഃ മമാന്തർഹൃദിസ്ഥം മനഃക്ലേശമേകം ന ഹംസി പ്രഭോ കിം കരോമി ക്വ യാമി 23 അഹം സർവദാ ദുഖഭാരാവസന്നോ ഭവാന്ദീനബന്ധുസ്ത്വദന്യം ന യാചേ ഭവദ്ഭക്തിരോധം സദാ ക്ളൃപ്തബാധം മമാധിം ദ്രുതം നാശയോമാസുത ത്വം 24 അപസ്മാരകുഷ്ടക്ഷയാർശഃ പ്രമേഹ- ജ്വരോന്മാദഗുൽമാദിരോഗാ മഹാന്തഃ പിശാചാശ്ച സർവേ ഭവത്പത്രഭൂതിം വിലോക്യ ക്ഷണാത്താരകാരേ ദ്രവന്തേ 25 ദൃശി സ്കന്ദമൂർതിഃ ശ്രുതൗ സ്കന്ദകീർതി- ർമുഖേ മേ പവിത്രം സദാ തച്ചരിത്രം കരേ തസ്യ കൃത്യം വപുസ്തസ്യ ഭൃത്യം ഗുഹേ സന്തു ലീനാ മമാശേഷഭാവാഃ 26 മുനീനാമുതാഹോ നൃണാം ഭക്തിഭാജാ- മഭീഷ്ടപ്രദാഃ സന്തി സർവത്ര ദേവാഃ നൃണാമന്ത്യജാനാമപി സ്വാർഥദാനേ ഗുഹാദ്ദേവമന്യം ന ജാനേ ന ജാനേ 27 കലത്രം സുതാ ബന്ധുവർഗഃ പശുർവാ നരോ വാഥ നാരി ഗൃഹേ യേ മദിയാഃ യജന്തോ നമന്തഃ സ്തുവന്തോ ഭവന്തം സ്മരന്തശ്ച തേ സന്തു സർവേ കുമാര 28 മൃഗാഃ പക്ഷിണോ ദംശകാ യേ ച ദുഷ്ടാ- സ്തഥാ വ്യാധയോ ബാധകാ യേ മദംഗേ ഭവച്ഛക്തിതീക്ഷ്ണാഗ്രഭിന്നാഃ സുദൂരേ വിനശ്യന്തു തേ ചൂർണിതക്രൗഞ്ജശൈല 29 ജനിത്രീ പിതാ ച സ്വപുത്രാപരാധം സഹേതേ ന കിം ദേവസേനാധിനാഥ അഹം ചാതിബാലോ ഭവാൻ ലോകതാതഃ ക്ഷമസ്വാപരാധം സമസ്തം മഹേശ 30 നമഃ കേകിനേ ശക്തയേ ചാപി തുഭ്യം നമശ്ഛാഗ തുഭ്യം നമഃ കുക്കുടായ നമഃ സിന്ധവേ സിന്ധുദേശായ തുഭ്യം പുനഃ സ്കന്ദമൂർതേ നമസ്തേ നമോƒസ്തു 31 ജയാനന്ദഭൂമഞ്ജയാപാരധാമ- ഞ്ജയാമോഘകീർതേ ജയാനന്ദമൂർതേ ജയാനന്ദസിന്ധോ ജയാശേഷബന്ധോ ജയ ത്വം സദാ മുക്തിദാനേശസൂനോ 32 ഭുജംഗാഖ്യവൃത്തേന ക്ളൃപ്തം സ്തവം യഃ പഠേദ്ഭക്തിയുക്തോ ഗുഹം സംപ്രണമ്യ സ പുത്രാൻകളത്രം ധനം ദീർഘമായു- ർലഭേത്സ്കന്ദസായുജ്യമന്തേ നരഃ സഃ 33

+14 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 5 शेयर
അനീഷ് Jun 25, 2019

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
അനീഷ് Jun 18, 2019

+16 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 15 शेयर