ശിവപാർവതി

+9 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 6 शेयर
Aneesh Oct 21, 2019

#ഇന്ന് #തുലാമാസത്തിലെ #മുപ്പെട്ട് #തിങ്കളാഴ്ച #ഉമാമഹേശ്വര #സ്തോത്രം || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം നവായൗവനാഭ്യാം പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുർധരാഭ്യാം നഗേന്ദ്രകന്യാവൃഷകേതനാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാര്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം സരസോത്സവാഭ്യാം നമസ്കൃതാഭീഷ്ടവരപ്രദാഭ്യാം നാരായണേനാർച്ചിതപാദുകാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാര്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം വൃഷവാഹനാഭ്യാം വിരിഞ്ചിവിഷ്ണ്വിന്ദ്രസുപൂജിതാഭ്യാം വിഭൂതിപാടീരവിലേപനാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാര്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം ജഗദീശ്വരാഭ്യാം ജഗത്പതിഭ്യാം ജയവിഗ്രഹഭ്യാം ജംഭാരിമുഖ്യൈരഭിവന്ദിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം പരമൗഷധാഭ്യാം പഞ്ചാക്ഷരീപഞ്ജരരഞ്ജിതാഭ്യാം പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹൃതിഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാമതിസുന്ദരാഭ്യാം അത്യന്തമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാം അശേഷലോകൈകഹിതങ്കരാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം കലിനാശനാഭ്യാം കങ്കാളകല്യാണവപുർധരാഭ്യാം കൈലാസശൈലസ്ഥിതദേവതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാമശുഭാപഹാഭ്യാം അശേഷലോകൈകവിശേഷിതാഭ്യാം അകുണ്ഠിതാഭ്യാം സ്മൃതിസംഭൃതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം രഥവാഹനാഭ്യാം രവീന്ദുവൈശ്വാനരലോചനാഭ്യാം രാകാശശാങ്കാഭമുഖാംബുജാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം ജടിലന്ധരാഭ്യാം ജരാമൃതിഭ്യാം ച വിവർജിതാഭ്യാം ജനാർദ്ദനാബ്ജോദ്ഭവപൂജിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം വിഷമേക്ഷണാഭ്യാം ബില്വച്ഛദാമല്ലികദാമഭൃദ്ഭ്യാം ശോഭാവതീശാന്തവതീശ്വരാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || ഓം നമഃ ശിവാഭ്യാം പശുപാലകാഭ്യാം ജഗത്രയീരക്ഷണബദ്ധഹൃദ്ഭ്യാം സമസ്തദേവാസുരപൂജിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവ്വതീഭ്യാം || || സ്തോത്രം ത്രിസന്ധ്യം ശിവപാർവ്വതീയം ഭക്ത്യാ പഠേദ്വാദശകം നരോ യഃ സ സര്വസൗഭാഗ്യഫലാനി ഭുങ്തേ ശതായുരന്തേ ശിവലോകമേതി || || ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ ശ്രീമച്ഛങ്കരഭഗവതഃ കൃതാവുമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം സംപൂർണ്ണം||

+12 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर
Aneesh Oct 20, 2019

+13 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 8 शेयर
Rajesh Pg Esha Oct 21, 2019

+8 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर