വിശേഷദിനങ്ങൾ

+27 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 44 शेयर
അനീഷ് Jul 15, 2019

2019 ജൂലൈ 16 പൗർണ്ണമി ഉത്തമം പൗർണമിവ്രതം ഓരോ മാസത്തിലേയും പൗർണമി (വെളുത്തവാവ് ) ദിവസം വീട്ടിൽ വിളക്കുതെളിയിച്ചു ദേവിയെ പ്രാർഥിക്കുന്നത് ദേവീകടാക്ഷത്തിനും ഐശ്വര്യവർദ്ധനവിനും ദാരിദ്ര ദു:ഖനാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അന്നേദിവസം ഒരിക്കലെടുത്തു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം. മിഥുനമാസത്തിലെ പൗർണമി വരുന്നത് ജൂലൈ 16ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചന്ദ്രദശാകാല ദോഷമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദോഷകാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ് പൗർണ്ണമി വ്രതം പൗർണ്ണമിവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യയിലുയർച്ച ലഭിക്കും. നാമങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വിഷ്ണുനാമം ,ആയിരം വിഷ്ണുനാമത്തിനു തുല്യമാണ് ഒരു ശിവനാമം, ആയിരം ശിവനാമത്തിനു തുല്യമാണ് ദേവിനാമം മാതൃരൂപിണിയാണ് ദേവി .മാതൃപൂജ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സകലപാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളയുന്നു. മാതൃ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് വിവരണാതീതമാണ്*. *അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഭഗവതിയെ ധ്യാനിച്ചു പൗർണമി ദിനത്തിൽ ലളിതസഹസ്രനാമം ചെല്ലുന്നത് ദേവീപ്രീതികരമാണ്. ലളിതസഹസ്രനാമം ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമ ധ്യാനം മാത്രമായും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് പൗർണ്ണമീവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അതിരാവിലെ കുളികഴിഞ്ഞ് ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും ദേവീസ്തുതികൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. കഴിയുമെങ്കിൽ രാത്രിഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയോ പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുകയോ ആവാം . സന്ധ്യക്ക്‌ നിലവിളക്കു കൊളുത്തി ദേവി നാമങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ ദശപുഷ്പങ്ങളിലൊന്നായ മുക്കുറ്റി പൗർണമി ദിവസം ചൂടുന്നത് ഭർത്തൃസൗഖ്യത്തിനും പുത്രഭാഗ്യത്തിനും ഉത്തമം ഓരോ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി വ്രതത്തിന് ഓരോ ഫലങ്ങളാണ്. ചിങ്ങം മാസത്തിലെ പൗർണമിവ്രതം കുടുംബഐക്യത്തിനും കന്നിയിലെ സമ്പത്ത് വർദ്ധനയ്ക്കും തുലാമാസത്തിലെ വ്രതം വ്യാധിനാശത്തിനും വൃശ്ചികത്തിലെ വ്രതം സത്കീർത്തിയും ധനുമാസത്തിലെ വ്രതം ആരോഗ്യവർദ്ധനയ്ക്കും കുംഭമാസത്തിലെ വ്രതം ദുരിതനാശത്തിനും മീനമാസത്തിലെ വ്രതം ശുഭചിന്തകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മേടമാസത്തിലെ വ്രതം ധാന്യവർദ്ധനയും ഇടമാസത്തിലെ വ്രതം വിവാഹതടസം മാറുന്നത്തിനും മിഥുനമാസത്തിലെ വ്രതം പുത്രഭാഗ്യത്തിനും കർക്കിടകമാസത്തിലെ വ്രതം ഐശ്വര്യവർദ്ധനയ്ക്കും കാരണമാവുന്നു. ദീർഘ മംഗല്യത്തിനുള്ള മന്ത്രം ലളിതേ സുഭഗേ ദേവി സുഖസൗഭാഗ്യദായിനി അനന്തം ദേഹി സൗഭാഗ്യം മഹ്യം തുഭ്യം നമോനമ: ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം യാ ദേവി സര്‍വ ഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമ ഓം ആയുര്‍ദേഹി ധനംദേഹി വിദ്യാംദേഹി മഹേശ്വരി സമസ്തമഖിലം ദേഹി ദേഹിമേപരമേശ്വരി. ഭദ്രകാളീ സ്തുതി കാളി കാളി മഹാകാളീ-ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ കുലം ച കുലധര്‍മ്മം ച- മാം ച പാലയ പാലയ ലളിതാസഹസ്രനാമ ധ്യാനം ഓംസിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാംമാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത്*- താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകലസുരനുതാം സർവ്വസമ്പത്പ്രദാത്രീം. സകുങ്കുമവിലേപനാമളികചുംബികസ്തൂരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം അശേഷജനമോഹിനീമരുണ മാല്യഭൂഷോജ്ജ്വലാം ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം. ദേവി സ്തുതി ഓം സർവ്വ ചൈതന്യരൂപാംതാം ആദ്യാം ദേവീ ച ധീമഹി ബുദ്ധിം യാനഹ: പ്രചോദയാത് കാർത്ത്യായനി മഹാമയേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരീ സംസാര സാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര കൃപാമയി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാരാധ്യേ പ്രസീത ജഗദംബികേ മനോഭിലഷിതം ദേവീ വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ സര്‍വ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ " സർവ്വ സ്വരൂപേ സർവ്വേശേ സർവ്വശക്തി സമന്വിതേ ഭയേഭ്യ. സ്ത്രാഹിനോ ദേവീ ദുർഗ്ഗാ ദേവി നമോസ്തുതേ ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂധനം ത്രിശൂലം പാദുനോ ദേവീ ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമായ ഭാഗം പൂർണമായും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമയി വരുന്ന ദിനമാണ് പൗർണ്ണമി അഥവാ വെളുത്ത വാവ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എതിർ ദിശയിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണമായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന്. സൂര്യനും, ഭുമിയും, ചന്ദ്രനും കൃത്യം ഒരേ രേഖയിൽത്തന്നെ വരുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രൻ പതിക്കുകയും തന്മൂലം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും .വെളുത്തവാവ് ദിവസം സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകില്ല. പൗർണമി ഹിന്ദുക്കളുടെ വളരെ പവിത്രമായ ദിനമാണ്. മിക്ക പൗർണമിയും പലപേരുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ പൗർണമിയും സത്യനാരായണ ഉപവാസം എന്നപേരിൽ ഉപവസിക്കുന്നു [ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമായ പകുതി ഭൂമിക്ക് അഭിമിഖമായി വരുമ്പോൾ ചന്ദൻ പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പൗർണ്ണമി അഥവാ വെളുത്തവാവ് ​എന്ന് വിളിക്കുന്നു.] മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രകാശമില്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നും 180° അകലെ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗോളാർധം സമഗ്രമായി സൂര്യനഭിമുഖമായിത്തീരുകയും തന്മൂലം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് പൂർണമായ ചന്ദ്രപ്രകാശം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പൗർണമി അഥവാ വെളുത്തവാവ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമല്ലാത്ത പകുതി ഭൂമിക്ക് അഭിമിഖമായി വരുമ്പോൾ ചന്ദനെ കാണാൻ കഴിയതെ വരുന്നു. ഇതിനെ അമാവാസി അഥവാ കറുത്തവാവ് ​എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു അമാവാസി മുതൽ അടുത്ത പൗർണ്ണമി വരെയുള്ളതാണ് ഒരു വൃദ്ധിക്ഷയ ചക്രം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വൃദ്ധിക്ഷയ ചക്രത്തെ ശുക്ലപക്ഷം, കൃഷ്ണപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു*. ശുക്ലപക്ഷം അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേയ്ക്കുള്ള ഘട്ടമാണ് ശുക്ലപക്ഷം. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ദൃശ്യഭാഗം കൂടി വരുന്നു കൃഷ്ണപക്ഷം പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേയ്ക്കുള്ള ഘട്ടമാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ദൃശ്യഭാഗം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ചന്ദ്രന്റേയും സൂര്യന്റേയും ഗുരുത്വാകർഷണഫലായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയേറ്റം. ദിവസേന രണ്ട് തവണ വേലിയേറ്റഫലമായി സമുദ്രജലം ഉയരുന്നു. ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വേലിയേറ്റങ്ങൾ അമാവാസി, പൗർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങളിൾക്കിടയിലെ ഇടവേള 12*2019 ജൂലൈ 16 പൗർണ്ണമി ഉത്തമം പൗർണമിവ്രതം ഓരോ മാസത്തിലേയും പൗർണമി (വെളുത്തവാവ് ) ദിവസം വീട്ടിൽ വിളക്കുതെളിയിച്ചു ദേവിയെ പ്രാർഥിക്കുന്നത് ദേവീകടാക്ഷത്തിനും ഐശ്വര്യവർദ്ധനവിനും ദാരിദ്ര ദു:ഖനാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അന്നേദിവസം ഒരിക്കലെടുത്തു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം മിഥുനമാസത്തിലെ പൗർണമി വരുന്നത് ജൂലൈ 16ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ചന്ദ്രദശാകാല ദോഷമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദോഷകാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ് പൗർണ്ണമി വ്രതം പൗർണ്ണമിവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യയിലുയർച്ച ലഭിക്കും. നാമങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വിഷ്ണുനാമം ,ആയിരം വിഷ്ണുനാമത്തിനു തുല്യമാണ് ഒരു ശിവനാമം, ആയിരം ശിവനാമത്തിനു തുല്യമാണ് ദേവിനാമം. മാതൃരൂപിണിയാണ് ദേവി .മാതൃപൂജ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സകലപാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളയുന്നു. മാതൃ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് വിവരണാതീതമാണ്*. *അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഭഗവതിയെ ധ്യാനിച്ചു പൗർണമി ദിനത്തിൽ ലളിതസഹസ്രനാമം ചെല്ലുന്നത് ദേവീപ്രീതികരമാണ്. ലളിതസഹസ്രനാമം ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമ ധ്യാനം മാത്രമായും ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. പൗർണ്ണമീവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അതിരാവിലെ കുളികഴിഞ്ഞ് ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും ദേവീസ്തുതികൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. കഴിയുമെങ്കിൽ രാത്രിഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയോ പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുകയോ ആവാം . സന്ധ്യക്ക്‌ നിലവിളക്കു കൊളുത്തി ദേവി നാമങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ ദശപുഷ്പങ്ങളിലൊന്നായ മുക്കുറ്റി പൗർണമി ദിവസം ചൂടുന്നത് ഭർത്തൃസൗഖ്യത്തിനും പുത്രഭാഗ്യത്തിനും ഉത്തമം ഓരോ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി വ്രതത്തിന് ഓരോ ഫലങ്ങളാണ്. ചിങ്ങം മാസത്തിലെ പൗർണമിവ്രതം കുടുംബഐക്യത്തിനും കന്നിയിലെ സമ്പത്ത് വർദ്ധനയ്ക്കും തുലാമാസത്തിലെ വ്രതം വ്യാധിനാശത്തിനും വൃശ്ചികത്തിലെ വ്രതം സത്കീർത്തിയും ധനുമാസത്തിലെ വ്രതം ആരോഗ്യവർദ്ധനയ്ക്കും കുംഭമാസത്തിലെ വ്രതം ദുരിതനാശത്തിനും മീനമാസത്തിലെ വ്രതം ശുഭചിന്തകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മേടമാസത്തിലെ വ്രതം ധാന്യവർദ്ധനയും ഇടമാസത്തിലെ വ്രതം വിവാഹതടസം മാറുന്നത്തിനും മിഥുനമാസത്തിലെ വ്രതം പുത്രഭാഗ്യത്തിനും കർക്കിടകമാസത്തിലെ വ്രതം ഐശ്വര്യവർദ്ധനയ്ക്കും കാരണമാവുന്നു. ദീർഘ മംഗല്യത്തിനുള്ള മന്ത്രം ലളിതേ സുഭഗേ ദേവി സുഖസൗഭാഗ്യദായിനി അനന്തം ദേഹി സൗഭാഗ്യം മഹ്യം തുഭ്യം നമോനമ: ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം യാ ദേവി സര്‍വ ഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമ: ഓം ആയുര്‍ദേഹി ധനംദേഹി വിദ്യാംദേഹി മഹേശ്വരി സമസ്തമഖിലം ദേഹി ദേഹിമേപരമേശ്വരി ഭദ്രകാളീ സ്തുതി കാളി കാളി മഹാകാളീ-ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ കുലം ച കുലധര്‍മ്മം ച- മാം ച പാലയ പാലയ ലളിതാസഹസ്രനാമ ധ്യാനം ഓംസിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാംമാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത് താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകലസുരനുതാം സർവ്വസമ്പത്പ്രദാത്രീം സകുങ്കുമവിലേപനാമളികചുംബികസ്തൂരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം അശേഷജനമോഹിനീമരുണ മാല്യഭൂഷോജ്ജ്വലാം ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം. ദേവി സ്തുതി ഓം സർവ്വ ചൈതന്യരൂപാംതാം ആദ്യാം ദേവീ ച ധീമഹി ബുദ്ധിം യാനഹ: പ്രചോദയാത് lകാർത്ത്യായനി മഹാമയേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരീ സംസാര സാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര കൃപാമയി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാരാധ്യേ പ്രസീത ജഗദംബികേ മനോഭിലഷിതം ദേവീ വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ സര്‍വ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ " സർവ്വ സ്വരൂപേ സർവ്വേശേ സർവ്വശക്തി സമന്വിതേ ഭയേഭ്യ. സ്ത്രാഹിനോ ദേവീ ദുർഗ്ഗാ ദേവി നമോസ്തുതേ ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂധനം ത്രിശൂലം പാദുനോ ദേവീ *ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമായ ഭാഗം പൂർണമായും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമയി വരുന്ന ദിനമാണ് പൗർണ്ണമി അഥവാ വെളുത്ത വാവ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എതിർ ദിശയിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണമായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന്. സൂര്യനും, ഭുമിയും, ചന്ദ്രനും കൃത്യം ഒരേ രേഖയിൽത്തന്നെ വരുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രൻ പതിക്കുകയും തന്മൂലം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും വെളുത്തവാവ് ദിവസം സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകില്ല. പൗർണമി ഹിന്ദുക്കളുടെ വളരെ പവിത്രമായ ദിനമാണ്. മിക്ക പൗർണമിയും പലപേരുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ പൗർണമിയും സത്യനാരായണ ഉപവാസം എന്നപേരിൽ ഉപവസിക്കുന്നു [ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമായ പകുതി ഭൂമിക്ക് അഭിമിഖമായി വരുമ്പോൾ ചന്ദൻ പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പൗർണ്ണമി അഥവാ വെളുത്തവാവ് ​എന്ന് വിളിക്കുന്നു.] മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രകാശമില്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നും 180° അകലെ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗോളാർധം സമഗ്രമായി സൂര്യനഭിമുഖമായിത്തീരുകയും തന്മൂലം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് പൂർണമായ ചന്ദ്രപ്രകാശം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പൗർണമി അഥവാ വെളുത്തവാവ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിതമല്ലാത്ത പകുതി ഭൂമിക്ക് അഭിമിഖമായി വരുമ്പോൾ ചന്ദനെ കാണാൻ കഴിയതെ വരുന്നു. ഇതിനെ അമാവാസി അഥവാ കറുത്തവാവ് ​എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു അമാവാസി മുതൽ അടുത്ത പൗർണ്ണമി വരെയുള്ളതാണ് ഒരു വൃദ്ധിക്ഷയ ചക്രം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വൃദ്ധിക്ഷയ ചക്രത്തെ ശുക്ലപക്ഷം, കൃഷ്ണപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ശുക്ലപക്ഷം അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേയ്ക്കുള്ള ഘട്ടമാണ് ശുക്ലപക്ഷം. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ദൃശ്യഭാഗം കൂടി വരുന്നു കൃഷ്ണപക്ഷം പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേയ്ക്കുള്ള ഘട്ടമാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ദൃശ്യഭാഗം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ചന്ദ്രന്റേയും സൂര്യന്റേയും ഗുരുത്വാകർഷണഫലായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയേറ്റം. ദിവസേന രണ്ട് തവണ വേലിയേറ്റഫലമായി സമുദ്രജലം ഉയരുന്നു. ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വേലിയേറ്റങ്ങൾ അമാവാസി, പൗർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങളിൾക്കിടയിലെ ഇടവേള 12 മണിക്കൂറും 25 മിനുട്ടുമാണ്. അമാവാസി, പൗർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയേറിയ വേലിയേറ്റങ്ങളെ സ്പ്രിങ് റ്റൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്*. 25 മിനുട്ടുമാണ്. അമാവാസി, പൗർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയേറിയ വേലിയേറ്റങ്ങളെ സ്പ്രിങ് റ്റൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്

+16 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर
അനീഷ് Jul 14, 2019

#ഇന്ന് #പ്രദോഷം "ഓംകാര സ്വരൂപനായ ശിവനെ നമിക്കുന്നു!" ഈ പവിത്രമായ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ച ശക്തി മുഴുവനായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽതന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നതുമാണ്! പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവ ശിവൻ തന്നെയാണ്! ആയതിനാൽ പഞ്ചാക്ഷരിമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ ഒരേ സമയം, പഞ്ചഭൂതനാഥനേയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും വന്ദിക്കുന്നു! നിത്യവും ഓം നമഃ ശിവായ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു! ഈ പ്രദോഷദിനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുതൂ #ഓം #നമ #ശിവായ

+6 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 4 शेयर