വിഘ്നേശൻ

+14 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
അനീഷ് Aug 20, 2019

+15 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर
അനീഷ് Aug 18, 2019

#വന്ദേ #വിനായകം #ശുഭചിന്ത... ഒാരോ അവസ്ഥയ്ക്കുമനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വളർച്ച ശരിയായ ദിശയിലാകുന്നത്........ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരാശയിലും വെറുപ്പിലും അസംതൃപ്തിയിലും നിഷ്ക്രിയരായി ജീവിതം തള്ളിനീക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴായി മാറും....... അതേസമയം തകർന്ന അവസ്ഥയിൽനിന്ന് തീക്ഷ്ണമായ ആന്തരിക അഗ്നിയിൽ കർമ്മനിരതരാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റവുമായി വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.......! തകർച്ചകൾ, തിരിച്ചടികൾ, പരാജയങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അവസാനമല്ല. മറിച്ച് പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക.......

+20 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 10 शेयर
അനീഷ് Aug 14, 2019

+10 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 7 शेयर