ഭദ്രകാളി

അനീഷ് Apr 28, 2020

ഭദ്രകാളി സ്തുതി നമസ്തേ സിദ്ധസേനാനീ ആര്യേ മന്ദരവാസിനി കുമാരി കാളി കാപാലി കപിലേ കൃഷ്ണപിങ്ഗലേ ഭദ്രകാളി നമസ്തുഭ്യം മഹാ കാളി നമോസ്തുതേ ചണ്ഡി ചണ്ഡേ നമസ്തുഭ്യം താരിണി വരവർണിനി കാത്യായനി മഹാ ഭാഗേ കരാളി വിജയേ ജയേ ശിഖിപിച്ഛ ധ്വജധരേ നാനാഭരണ ഭൂഷിതേ അട്ടശൂലപ്രഹരണേ ഖഡ്ഗ ഖേടകധാരിണി ഗോപേന്ദ്രസ്യാനുജേ ജ്യേഷ്ഠേ നന്ദഗോപ കുലോദ്ഭവേ മഹിഷാ സൃക്പ്രിയേ നിത്യം കൗശികി പീതവാസിനി അട്ടഹാസേ കോകമുഖേ നമസ്തേസ്തു രണപ്രിയേ ഉമേ ശാകംഭരി ശ്വേതേ കൃഷ്ണേ കൈടഭനാശിനി ഹിരണ്യാക്ഷി വിരൂപാക്ഷി സുധൂമ്രാക്ഷി നമോസ്തുതേ വേദശ്രുതി മഹാപുണ്യേ ബ്രഹ്മണ്യേ ജാതവേദസി ജംബൂകടകചൈത്യേഷു നിത്യം സന്നിഹിതാലയേ ത്വം ബ്രഹ്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം മഹാ നിദ്രാ ച ദേഹിനാം സ്കന്ദ മാതർ ഭഗവതി ദുർഗ്ഗേ കാന്താരവാസിനി സ്വാഹാകാര സ്വധാചൈവ കലാ കാഷ്ഠാ സരസ്വതി സാവിത്രി വേദ മാതാ ച തഥാ വേദാന്ത ഉച്യതേ സ്തുതാസി ത്വം മഹാ ദേവി വിശുദ്ധേനാന്തരാത്മനാ ജയോ ഭവതു മേ നിത്യം ത്വത് പ്രസാദ് രണാജിരേ കാന്താര ഭയ ദുർഗേഷു ഭക്താനാമാലയേഷു ച നിത്യം വസതി പാതാലേ യുദ്ധേ ജയസി ദാനവാൻ ത്വം ജൃംഭിണീ മോഹിനീ ച മായാ ഹ്രീ ശ്രീ സ്തഥൈവ ച സന്ധ്യാ പ്രഭാവതീ ചൈവ സാവിത്രീ ജനനീ തഥാ തുഷ്ടി:പുഷ്ടിർ ധൃതിർ ദീപ്തിശ്ചണ്ഡാദിത്യ വിവർധിനി ഭൂതിർ ഭൂതിമതാം സംഖ്യേ വീക്ഷിയസേ സിദ്ധചാരണൈ:

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+7 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर