ഗുരുവായൂരപ്പൻ

vinod May 13, 2021

+43 प्रतिक्रिया 12 कॉमेंट्स • 5 शेयर
അനീഷ് May 12, 2021

+5 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 5 शेयर
അനീഷ് May 12, 2021

*ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം* *ഒന്നിച്ചിരുന്നു നമുക്കൊന്നു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *ഉച്ചത്തിലീണത്തിലൊന്നിച്ചു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *ഭക്തി പുരസ്സരം എപ്പൊഴും ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *ബുദ്ധി തെളിയുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *നാവിന്നുണർച്ച വരുത്തുവാൻ ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *നന്മ വരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *ഭൂവിൽ സമാധാനം കാംക്ഷിച്ചു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *രോഗങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുവാൻ ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കാനും ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *കലിയുഗ പാപങ്ങൾ പോക്കുവാൻ ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണ* *ദു:ഖങ്ങളൊക്കെ അകറ്റുവാൻ ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *ആകെ തളരുന്ന നേരത്തു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *എല്ലാരും കൈവിടും നേരത്തു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *എല്ലാം മറന്നു നമുക്കൊന്നു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *പാദാംബുജങ്ങൾ സ്മരിച്ചൊന്നു ചൊല്ലിടാം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ* *പ്രാണൻ വെടിയുമ്പോൾ* *നാവിലുണ്ടാവണം* *നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ*        _*ഓം നമോ നാരായണായ*_ *ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ* 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर