శ్రీ కృష్ణ

Sharat Kuchi Sep 16, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Sharat Kuchi Sep 16, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Kanakalasrinu Sep 16, 2019

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krishnasree.bhagavadgita అర్జున విషాదయోగః 3 (అథ ప్రథమోధ్యాయః, శ్రీ భగవద్గీత) స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్‌, నభశ్చ పృథివీంచైవ తుములో వ్యనునాదయన్‌ పాండవవీరుల శంఖములయొక్క ఆ సంకులధ్వని భూమ్యాకాశములను దద్దరిల్లుజేయుచు దుర్యోధనాదుల గుండెలను బ్రద్దలు చేసెను. అథ వ్యవస్థితాన్‌ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్‌ కపిధ్వజః, ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః. హృషీకేశం తదా వాక్య మిదమాహ మహీపతే! ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా! అటుపిమ్మట రణరంగమున ఆయుధములు ప్రయోగింపబడబోవుచుండగా కపిధ్వజుడగు అర్జునుడు యుద్ధసన్నద్ధులైయున్న కౌరవులను జూచి, ధనుస్సును చేబూని శ్రీకృష్ణునితో నిట్లు పలికెను - అర్జున ఉవాచ : - సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేచ్యుత! యావదేతా న్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్, కైర్మయా సహయోద్ధవ్య మస్మిన్‌ రణసముద్యమే. అర్జునుడు చెప్పెను. ఓ కృష్ణా! ఈ యుద్ధారంభమునందు నేనెవరితో పోరుసలపవలయునో, అట్టి ఈ యుద్ధాభిలాషులను ఎచటినుండి నేను చక్కగ జూడగల్గుదునో రెండు సేనలమధ్య అచ్చోట నా రథమును నిలబెట్టుము. యోత్స్యమానానవేక్షేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః, ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధే ర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. దుష్టబుద్ధిగల దుర్యోధనునకు యుద్ధమున ప్రియమొనగూర్చనెంచి ఇచట చేరియున్నట్టి ఈ యోధులను నేను చూచెదను. సంజయ ఉవాచ :- ఏవయుక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత! సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్‌. భీష్మద్రోణ ప్రముఖత స్సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్‌, ఉవాచ పార్థ! పశ్యైతాన్‌ సమవేతాన్‌ కురూనితి సంజయడిట్లు పలికెను. ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా అర్జునుడిట్లు చెప్పగా నంతట శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తమమగు ఆ రథమును రెండుసేనల మధ్య భీష్మద్రోణులకును, ఎల్లరాజులకును ఎదుట నిలిపి 'అర్జునా! ఈ చేరియున్న కౌరవులను జూడుము!' అని చెప్పెను. తత్రాపశ్యత్థ్సితాంపార్థః పితౄనథ పితామహాన్‌, ఆచార్యాన్మాతులాంభ్రతౄన్‌ పుత్రాంపౌత్రాంసఖీంస్తథా. శ్వశురాంసుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి తదుపరి అర్జునుడచట రెండుసేనలయందును నిలిచి యున్నట్టి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, అన్నదమ్ములను కొడుకులను మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, హితైషులను (అందరిని) చూచెను. తాంసమీక్ష్య స కౌంతేయ స్సర్వాన్‌ బంధూనవస్థితాన్‌. కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్‌, అర్జునుడు యుద్ధభూమియందు నిలబడియున్న ఆ బంధువులందరిని బాగుగ పరికించి దయార్ద్ర హృదయుడై దుఃఖించుచు నిట్లుపలికెను.

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Kanakalasrinu Sep 16, 2019

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krishnasree.bhagavadgita అర్జున విషాదయోగః 1 (అథ ప్రథమోధ్యాయః, శ్రీ భగవద్గీత) ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ : - ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః, మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ! ధృతరాష్ట్రుడిట్లు పలికెను: ఓ సంజయా! నా వారలగు దుర్యోధనాదులను, పాండుపుత్రులగు ధర్మరాజాదులను యుద్ధము చేయ కుతూహలముతో పుణ్యభూమి యగు కురుక్షేత్రమున జేరి యేమిచేసిరి? సంజయ ఉవాచ :- దృష్ట్వా తు పాణ్డవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధన స్తదా‌, ఆచార్యముపసజ్గమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్‌. ధృతరాష్ట్రునితో సంజయడిట్లు వచించెను :- అపుడు రాజైన దుర్యోధనుడు ప్యూహాకారము గాంచింపబడియున్న పాండవసేనను చూచి, తదుపరి గురువగు ద్రోణాచార్యుని సమీపించి యిట్లు పలికెను. పశ్యైతాం పాణ్డుపుత్రాణా మాచార్య మహతీం చమూమ్‌, వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా. ఓ గురువర్యా! బుద్ధిశాలియు, మీ శిష్యుడునగు ధృష్టద్యుమ్నునిచేత ప్యూహాకారముగ రచింపబడియునట్టి పాండవుల ఈ గొప్ప సైన్యమునుజూడుడు! అత్రశూరా మహేష్వాసా భీమార్జున సమా యుధి, యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. ధృష్ట కేతు శ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్‌, పురుజిత్కుంతి భోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుజ్గవః యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్‌, సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ఈ పాండవసేనయందు గొప్ప విలుకాండ్రును, యుద్ధమునందు భీమార్జునులతో సమానులునగు శూర వీరులును పెక్కురు కలరు. వారెవరనిన - యుయుధానుడు, విరాటుడు, మహారథుడైన ద్రుపదుడు, ధృష్టకేతువు, చేకితానుడు, పరాక్రమవంతుడగు కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, నరోత్తముడగు శైబ్యుడు, శౌర్యవంతుడగు యుధామన్యుడు, పరాక్రమశాలియగు ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉపపాండవులు. వీరందరును మహారథులే అయియున్నారు. అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ, నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్‌ బ్రవీమి తే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! ఇక మనసైన్యములో ప్రముఖులు, సేనానాయకులు ఎవరు కలరో వారలను జ్ఞాపకము కొరకు మీకు చెప్పుచున్నాను.(వినుడు) భవాన్‌ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః, అశ్వర్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తథైవ చ అన్యే చ బహవశ్శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః, నానాశస్త్ర ప్రహరణా స్సర్వే యుద్ధవిశారదాః. మీరు, భీష్ముడు, కర్ణుడు, యుద్ధమందు జయశీలుడైన కృపాచార్యుడు, అశ్వర్థమ, వికర్ణుడు, భూరిశ్రవుడు, ఇంకను నాకొరకు తమ తమ జీవితములను ధారబోయునట్టి అనేక ఇతర శూరులు, అందరును యుద్ధసమర్థులై వివిధ శస్త్రాస్త్ర సంపన్నులై ఇచట నున్నారు.

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर