శుభదినం

Prasad vemula Aug 5, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
MS REDDY Aug 4, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

_*శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః*_ 🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉 ఓం హయగ్రీవాయ నమః | ఓం మహావిష్ణవే నమః | ఓం కేశవాయ నమః | ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం గోవిన్దాయ నమః | ఓం పుణ్డరీకాక్షాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం విశ్వంభరాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ౧౦ ఓం సర్వవాగీశాయ నమః | ఓం సర్వాధారాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం నిరాధారాయ నమః | ఓం నిరాకారాయ నమః | ఓం నిరీశాయ నమః | ఓం నిరుపద్రవాయ నమః | ఓం నిరఞ్జనాయ నమః | ఓం నిష్కళఙ్కాయ నమః | ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః | ౨౦ ఓం నిరామయాయ నమః | ఓం చిదానన్దమయాయ నమః | ఓం సాక్షిణే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం సర్వదాయకాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః | ఓం శివాయ నమః | ఓం సారస్వతప్రదాయ నమః | ఓం వేదోద్ధర్త్రే నమః | ౩౦ ఓం వేదనిధయే నమః | ఓం వేదవేద్యాయ నమః | ఓం పురాతనాయ నమః | (ప్రభూతనాయ) ఓం పూర్ణాయ నమః | ఓం పూరయిత్రే నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం పరమాత్మనే నమః | ఓం పరంజ్యోతిషే నమః | ౪౦ ఓం పరేశాయ నమః | ఓం పారగాయ నమః | ఓం పరాయ నమః | ఓం సర్వవేదాత్మకాయ నమః | ఓం విదుషే నమః | ఓం వేదవేదాన్తపారగాయ నమః | ఓం సకలోపనిషద్వేద్యాయ నమః | ఓం నిష్కలాయ నమః | ఓం సర్వశాస్త్రకృతే నమః | ఓం అక్షమాలాజ్ఞానముద్రాయుక్తహస్తాయ నమః | ౫౦ ఓం వరప్రదాయ నమః | ఓం పురాణపురుషాయ నమః | ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ఓం శాన్తాయ నమః | ఓం దాన్తాయ నమః | ఓం జితక్రోధాయ నమః | ఓం జితామిత్రాయ నమః | ఓం జగన్మయాయ నమః | ౬౦ ఓం జన్మమృత్యుహరాయ నమః | ఓం జీవాయ నమః | ఓం జయదాయ నమః | ఓం జాడ్యనాశనాయ నమః | ఓం జపప్రియాయ నమః | ఓం జపస్తుత్యాయ నమః | ఓం జాపకప్రియకృతే నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం విమలాయ నమః | ఓం విశ్వరూపాయ నమః | ౭౦ ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః | ఓం విధిస్తుతాయ నమః | ఓం విధీన్ద్రశివసంస్తుత్యాయ నమః | ఓం శాన్తిదాయ నమః | ఓం క్షాన్తిపారగాయ నమః | ఓం శ్రేయఃప్రదాయ నమః | ఓం శ్రుతిమయాయ నమః | ఓం శ్రేయసాంపతయే నమః | ఓం ఈశ్వరాయ నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః | ౮౦ ఓం అనన్తరూపాయ నమః | ఓం ప్రాణదాయ నమః | ఓం పృథివీపతయే నమః | ఓం అవ్యక్తాయ నమః | ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః | ఓం సర్వసాక్షిణే నమః | ఓం తమోహరాయ నమః | ఓం అజ్ఞాననాశకాయ నమః | ఓం జ్ఞానినే నమః | ఓం పూర్ణచన్ద్రసమప్రభాయ నమః | ౯౦ ఓం జ్ఞానదాయ నమః | ఓం వాక్పతయే నమః | ఓం యోగినే నమః | ఓం యోగీశాయ నమః | ఓం సర్వకామదాయ నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం మహామౌనినే నమః | ఓం మౌనీశాయ నమః | ఓం శ్రేయసాం నిధయే నమః | ఓం హంసాయ నమః | ౧౦౦ ఓం పరమహంసాయ నమః | ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః | ఓం విరాజే నమః | ఓం స్వరాజే నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశాయ నమః | ఓం జటామణ్డలసంయుతాయ నమః | ఓం ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ నమః | ఓం సర్వవాగీశ్వరేశ్వరాయ నమః | ౧౦౮ *ఇతి శ్రీ హయగ్రీవాష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణం |*

+3 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर