వినాయకుడు

Eswar Tanikella May 14, 2021

ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆ గణనాయకాయ గణదైవతాయ గనదక్షాయ ధీమహీ గుణ శరీరాయ గుణ మండితాయ గుణేషాయ ధీమహీ గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి గానచతురాయ గానప్రాణాయ గానాంతరాత్మనె గానౌచుకాయ గానమత్తాయ గానౌ చుక మనసే గురు పూజితాయ, గురు దైవతాయ గురు కులత్వాయినే గురు విక్రమాయ, గుయ్య ప్రవరాయ గురవే గుణ గురవే గురుదైత్య కలక్షేత్రె గురు ధర్మ సదా రాధ్యాయ గురు పుత్ర పరిత్రాత్రే గురు పాకండ కండ కాయ గీత సారాయ గీత తత్వాయ గీత కోత్రాయ ధీమహి గూడ గుల్ఫాయ గంట మత్తాయ గోజయ ప్రదాయ ధీమహి గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి . ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి . గంధర్వ రాజాయ గంధాయ గంధర్వ గాన శౌర్య ప్రణైమె గాఢ అనురాగాయ గ్రంధాయ గీతాయ గ్రందార్థ తన్మైయె గురిలే ఏ గుణవతే ఏ గణపతయే ఏ గ్రంధ గీతాయ గ్రంధ గేయాయ గ్రంధాంతరాత్మనె గీత లీనాయ గీతాశ్రయాయ గీత వాద్య పఠవే గేయ చరితాయ గాయ గవరాయ గంధర్వపీకృపే గాయకాధీన విగ్రహాయ గంగాజల ప్రణయవతే గౌరీ స్తనందనాయ గౌరీ హృదయ నందనాయ గౌర భానూ సుఖాయ గౌరి గణేశ్వరాయ గౌరి ప్రణయాయ గౌరి ప్రవనాయ గౌర భావాయ ధీమహి ఓ సహస్త్రాయ గోవర్ధనాయ గోప గోపాయ ధీమహి గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహ🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Annapoorna May 11, 2021

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 15 शेयर
Dvsraju May 12, 2021

*🚩శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్తోత్రం🚩* *1)విఘ్నేశ విఘ్నచయ ఖండననామధేయ శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిప వంద్యపాద |* *దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్- విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *2)సత్పద్మరాగ మణివర్ణ శరీరకాంతిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధి పరిచర్చిత కుంకుమశ్రీః |* *దక్షస్తనే వలయితాతి మనోజ్ఞశుండో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *3) పాశాంకుశాబ్జ పరశూంశ్చ దధ చ్చతుర్భి- -ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్త్ర గుమాంగజాతః |* *సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *4)కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరంచిముఖ్యైః సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః |* *సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *5) శీఘ్రాంచన స్ఖలన తుంగరవోర్ధ్వకంఠ స్థూలేందు రుద్రగణ హాసితదేవసంఘః |* *శూర్పశ్రుతిశ్చ పృథు వర్తులతుంగతుందో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *6)యజ్ఞోపవీత పదలంభితనాగరాజో మాసాది పుణ్యదదృశీ కృతఋక్షరాజః |* *భక్తాభయప్రద దయాలయ విఘ్నరాజ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ||* *శుభ శుభోదయం* 🙏🙏🐁🙏🙏🐁🙏🙏🐁🙏🙏

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर