లక్ష్మీ నరసింహ

Gurunath May 14, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर
Annapoorna May 14, 2021

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 11 शेयर

0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Eswar Tanikella May 13, 2021

దుష్టపీడలను నివారించే #నృసింహాష్టకం.👍💐💐 శ్రీ మదకలఙ్క పరిపూర్ణ శశికోటి, శ్రీధరమనోహర సటాపటల కాంత ! పాలయ కృపాలయ భవాంభుధి నిమగ్నం, దైత్యపరకాల నరసింహ నరసింహ || పాదకమలావనిత పాతజనానాం, పాతక దవానాల ప్తత్రత్త్రి వర కేతో | భావనపరాయణ భవార్తిహం మాం, పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ | | తుఞ్గ్నఖపజిత్కి దలితాసురవరాసృక్, పఙ్కనవకుఙుకమ విపఙ్కల మహోరః | పణ్డితనిధాన కమలాలయ నమస్తే, పఙ్కజనిషణ్ణ! నరసింహ నరసింహ | | మౌలిఘ విభూషణమివామరవరాణాం, యోగిహృదయేషు చ శిరస్సు నిగమానాం | రాజదరవిందరుచిరం పదయుగం తే, దేహి మమమూర్డ్న నరసింహ నరసింహ | | వారిజవిలోచన మదంతిమ దశాయాం, క్లేశవివశీకృత సమస్త కరుణాయాం | ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం, నాధ మధిరుహ్య నరసింహ నరసింహ | | హాటకకిరీట వరహార వనమాలా, తారరశనా మకరకుణ్డ్లమణీంద్రై | భూషితమశేషనిలయం తవ వపుర్మే, చేతసి చకాస్తు నరసింహ !నరసింహ | | ఇందు రవి పావక విలోచన రమయా, మందిర మహాభుజ లసద్వర వరాఙ్గ | సుందర చిరాయ రమతాం త్వయి మనోమే, నందిత సురేశ నరసింహ నరసింహ | | మాధవ ముకుంద మధుసూధన మురారే, వామన నృసింహ శరణం భవ నతానాం | కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ మమేయం, కాల మమరేశ !నరసింహ నరసింహ | | అష్టకమిదం సకల-పాతక-భయఘ్నం కామదం అశేష-దురితామయ-రిపుఘ్నమ్ | యః పఠతి సంతతమశేష-నిలయం తే గచ్ఛతి పదం స నరసింహ నరసింహ ||🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

+10 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 18 शेयर