భక్తి సమాచారం

*🌹. దేవాపి మహర్షి బోధనలు - 51 🌹* ✍️. సద్గురు కె. పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻 34. మహర్షి దేవాపి సాన్నిధ్యము - 1🌻* జ్వాలకూల్ మహర్షిగారి బోధనలను ప్రపంచమున కందించుటకు నే నాయనకు వ్రాయసకతా నైతిని. Initiation, Human and Solar అను గ్రంథము పూర్తయినది. అప్పటికొక నెలరోజులు గడచినవి. ఈ కార్యక్రమమును తలచుకొనునపుడల్లా నాలో ఒక ఆందోళన కలుగుచుండెడిది. ప్రపంచము నన్ను ఒక మతిభ్రమించిన దానివలె భావించునేమో! అను భయమేర్పడినది. అందువలన నేనిక యీ పని చేయగూడదని నిర్ణయించుకొంటిని. జ్వాల కూల్ మహర్షికి నా ఆవేదన నిట్లు తెలిపితిని. “నాకు ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. వారిది చాలా పిన్న వయస్సు. వారికి నేనే ఆధారము. మీరు నడిపించుచున్న కార్యమున నాకు పిచ్చి కలుగునేమో! అనారోగ్యమేర్పడునేమో! అను భయము తీవ్రముగ నున్నది. అందువలన నేను మీ గ్రంథరచనా మహాయజ్ఞము నకు తోడ్పడజాలను.” పై విధముగా తెలుపగా జ్వాల కూల్ మహర్షి అంగీకార సూచకముగ తలయూపి యిట్లని సలహా యిచ్చిరి. “నీ సహకారము నిరాకరించుటకు ముందు నీవొకసారి నీ గురుదేవుని సంప్రదించుము.” ఈ విషయమున నా గురుదేవులు దేవాపి మహర్షిని సంప్రదించవలెనా? వలదా? అను తర్జన భర్జన ఒక వారము నాలో సాగినది. అటుపైన గురుదేవులను సంప్రదించవలెనని నిర్ణయము చేసుకొని, వారిని ప్రార్థించితిని. వారి సాన్నిధ్యము లభించినది. తన సాన్నిధ్యము కొరకు నే నెట్లు ప్రార్థింప వలెనో నా గురుదేవులు నాకు నిర్దిష్టముగ తెలిపియున్నారు. దాని ననుసరించి ప్రార్థించితిని. ఈ ప్రార్ధన అత్యంత బాధ్యతాయుతమైనది. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #దేవాపిమహర్షిబోధనలు #సద్గురుపార్వతీకుమార్ Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు maharshula wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. వివేక చూడామణి - 40 / Viveka Chudamani - 40🌹* ✍️ రచన : *పేర్నేటి గంగాధర రావు* *🍀. ఆత్మ స్వభావము - 8 🍀* 144. ఆవరణ, విక్షేపము వలన మనిషి బంధనాలలో చిక్కుకొని దాని ఫలితముగా తన శరీరమును ఆత్మగా భావించి చావు, పుట్టుకలనే అనేక జన్మలు ఎత్త వలసి వస్తుంది. 145. సంసారమనే వృక్షమునకు అజ్ఞానమనే విత్తనము, తాను శరీరమనే భావన వలన మొలకెత్తి, బంధనాలనే చిగురుటాకులు, నీటి వలన పెంపొంది, శరీరమనే బోదె ప్రాణాధార శక్తితో కూడిన కొమ్మలు, వాటి భాగాలైన మొగ్గలు, సువాసనలు వెదజల్లే పుష్పాలు మొదలగు దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ వాటి ఫలితాలైన పండ్లను అనుభవించుటకు ఆ వ్యక్తి ఆత్మ పక్షివలె వాలుతుంది. 146. అనాత్మ యొక్క ఈ బంధనాలలో అజ్ఞానము వలన స్వయంగా చిక్కుకొని, మొదలు చివరలేని సంసార బంధనాలను అనుభవిస్తూ దుఃఖాలనే రైలు ప్రయాణములో పుట్టుక, చావుల రోగములతో వేగుచుండవలెను. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 VIVEKA CHUDAMANI - 40 🌹* ✍️ Sri Adi Shankaracharya Swami Madhavananda 📚 Prasad Bharadwaj *🌻 Nature of Soul - 8 🌻* 144. It is from these two powers that man’s bondage has proceeded–beguiled by which he mistakes the body for the Self and wanders (from body to body). 145. Of the tree of Samsara ignorance is the seed, the identification with the body is its sprout, attachment its tender leaves, work its water, the body its trunk, the vital forces its branches, the organs its twigs, the sense-objects its flowers, various miseries due to diverse works are its fruits, and the individual soul is the bird on it. 146. This bondage of the non-Self springs from ignorance, is self-caused, and is described as without beginning and end. It subjects one to the long train of miseries such as birth, death, disease and decrepitude. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #వివేకచూడామణి #VivekaChudamani Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹 DAILY WISDOM - 77 🌹* *🍀 📖 The Brihadaranyaka Upanishad 🍀* 📝 Swami Krishnananda 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 17. The Cosmic “I-am” 🌻* The Cosmic Mind, Hiranyagarbha, as we call it in the Vedanta, is the Cosmic “I-Am”. It is Self-Consciousness, Pure Universality. And, here is the seed of all diversity. In a sense, we may say that we are parts of this Cosmic Mind, but not, indeed, correctly. As I pointed out, we cannot regard ourselves as parts of the Absolute. Nothing that we see with our eyes can be regarded as a real representation of the Absolute. Thus, we have to understand that we are not parts, even of the Hiranyagarbha. We are much less than that. We are far down below the condition of Hiranyagarbha and Virat, for reasons we shall see shortly. For the time being, it is enough if we understand the actual meaning of this passage. There was a destruction, a Mrityu, a complete abolition of Reality, which is what the Samkhya calls Prakriti, and the Vedantins call Maya, Mula-Prakriti, etc., the Potential Being, the Matrix of the universe. That becomes the seed for the manifestation of the Cosmic Mind, known as Mahat and Cosmic Ahamkara. The Vedanta calls them Hiranyagarbha and Virat. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #DailyWisdom #SwamiKrishnananda Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹 LIGHT ON THE PATH - 115 🌹* *🍀 For those WHO DESIRE TO ENTER WITHIN - For DISCIPLES 🍀* ✍️. ANNIE BESANT and LEADBEATER 📚. Prasad Bharadwaj CHAPTER 8 - THE 20th RULE *🌻 20. Seek it not by any one road. - 8 🌻* 438. The disciple rightly puts before himself, as his aim, the realization and purification of the individuality. It is a thing created for the use of its creator. Sometimes it is technically called a creature; then we hear of the man – the true man – meeting his creature. So also the individual, the creature, meets his own creator. This meeting occurs only in a high stage of evolution. When a man meets his creature be is perfect and transcends individuality. 439. The creation of the individuality takes place at a lower stage; the man is busy building it up for a very long time. The less evolved members of humanity are for a long period shut up in their lower vehicles – that is necessary for their progress, before the individual is fully built – so the causal body remains an unconscious shell for a long time, while activities are busy in, the personality. Think of the ages taken in building the physical vehicle; think of the rounds and the stages that the pitris went through on the moon chain before becoming fit to pass into human evolution. There is an immense difference in the time that human beings take in building the individual, though all take long. The building goes on more rapidly in the higher stages under the inspiration of the more evolved ego than in the lower stages; when the intelligence reaches a high stage it is utilizing higher forces and learning not to waste them, and then the building goes on with immense rapidity. This gives us great encouragement; for in looking back to the moon chain and thinking of the time we have taken to advance, it would seem very long if it had to be repeated, but looking forward we see that progress may become almost incredibly swift. 440. The divine fragment can do nothing by itself; all its development must come by contact with outside forces, and through the vehicles – it cannot grow without them. As H.P.B. said, spirit is senseless on the lower planes. It cannot bring forth any power without a vehicle of expression on the plane in which it has to act. Further it can only have control of the vehicles when they are perfected. The work of bringing the vehicles to perfection develops the powers of the spirit to perfection, so the two developments go on together. And when that work is complete, spirit has in itself the power to disintegrate its individual vehicles the moment it leaves them, and to reintegrate them in a moment when it chooses to do so. 441. Think of the perfected Spiritual Beings. Only while they were evolving at and below our human stage were vehicles necessary for Their growth, but when such a one, having drawn all the experiences of that evolution into His essence, wishes to manifest, He can at any time create what He wants for manifestation, and after having utilized the forces of the plane, can withdraw the vehicle again. When speaking of the Planetary Spirits, H.P.B. mentions that They have come through humanity. They could not appear as helpers if They had not through the human stages drawn up into their essence the experience necessary. Thus Beings exist who may not be manifest, but who can manifest Themselves, by drawing from Their essence the experience They require and creating a vehicle in which to work. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #LightonPath #Theosophy Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर