+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 4 शेयर

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण...

(पूरा पढ़ें)
+25 प्रतिक्रिया 7 कॉमेंट्स • 11 शेयर

Hari Hari Bol

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

आज का श्लोक : श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप -- ३.३७
अध्याय ३ : कर्मयोग
.
.
श्री भगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः |
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् || ३७ ||
.
.
श्री-भगवान् उवाच– श्रीभगवान् ने कहा; कामः– विषयवासना; एषः– यह; क्रोधः– क्रोध; एष...

(पूरा पढ़ें)
+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर