അനീഷ്
അനീഷ് Apr 16, 2019

#ശുഭ #കുജവാരം #ആശംസിക്കുന്നു.. കുജവാരങ്ങള്‍ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനത്തിന് അതീവ യോഗ്യമാകുന്നു. ഇന്ന് അഷ്ടോത്തരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്‍ കുമാരനെ സ്തുതിക്കാം. ഓം സ്കന്ദായ നമ: ഓം ഗുഹായ നമ: ഓം ഷണ്‍മുഖായ നമ: ഓം ഫാലനേത്രസുതായ നമ: ഓം പ്രഭവെ നമ: ഓം പിംഗളായ നമ: ഓം കൃത്തികാസൂനവെ നമ: ഓം ശിഖിവാഹനായ നമ: ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജാ നമ: ഓം ദ്വിഷണ്ണേത്രായ നമ: ഓം ശക്തിധരായ നമ: ഓം പിശിതാശപ്രഭഞ്ജനായ നമ: ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമ: ഓം രക്ഷോബലവിമര്‍ദ്ദനായ നമ: ഓം മത്തായ നമ: ഓം പ്രമത്തായ നമ: ഓം ഉന്മത്തായ നമ: ഓം സുരസംഘസുരക്ഷിത്രേ നമ: ഓം ദേവസേനാപതയെ നമ: ഓം പ്രാജ്ഞായ നമ: ഓം കൃപാളവെ നമ: ഓം ഭക്തവത്സലായ നമ: ഓം ഉമാസുതായ നമ: ഓം ശക്തിധരായ നമ: ഓം കുമാരായ നമ: ഓം ക്രൌഞ്ചദാരണായ നമ: ഓം സേനാന്യേ നമ: ഓം അഗ്നിജന്മനെ നമ: ഓം വിശാഖായ നമ: ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമ: ഓം ശിവസ്വാമിനെ നമ: ഓം ഗണസ്വാമിനെ നമ: ഓം സര്‍വ്വസ്വാമിനേ നമ: ഓം സനാതനായ നമ: ഓം അനന്തസക്തയെ നമ: ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമ: ഓം പാര്‍വ്വതീപ്രിയനന്ദനായ നമ: ഓം ഗംഗാസുതായ നമ: ഓം ശരോത്ഭുതായ നമ: ഓം പാവകാത്മജായ നമ: ഓം ആത്മഭുവെ നമ: ഓം ജൃംഭായ നമ: ഓം പ്രജൃംഭായ നമ: ഓം ഉജ്ജൃംഭായ നമ: ഓം കമലാസനസന്നുതായ നമ: ഓം ഏകവര്‍ണ്ണായ നമ : ഓം ദ്വിവര്‍ണ്ണായ നമ : ഓം ത്രിവര്‍ണ്ണായ നമ : ഓം ചതുര്‍വ്വര്‍ണ്ണായ നമ : ഓം പഞ്ചവര്‍ണ്ണായ നമ : ഓം പരസ്മൈജ്യോതിഷൈ നമ: ഓം പ്രജാപതയെ നമ: ഓം അഗ്നിഗര്‍ഭായ നമ: ഓം ശമീഗര്‍ഭായ നമ: ഓം വിശ്വരേതസെ നമ: ഓം സുരാരീഘ്നെനെ നമ: ഓം ഹിരണ്യവര്‍ണ്ണായ നമ: ഓം ശുഭകൃതെ നമ: ഓം വസുമതെ നമ: ഓം വടുവേഷധൃതെ നമ: ഓം പുഷ്ണെ നമ: ഓം ഗഭസ്കയെ നമ: ഓം ഗഹനായ നമ: ഓം ചന്ദ്രവര്‍ണ്ണായ നമ: ഓം കലാധരായ നമ: ഓം മായാധരായ നമ: ഓം മഹാമായിനെ നമ: ഓം കൈവല്യായ നമ: ഓം സകലാത്മകായ നമ: ഓം വിശ്വയോനയെ നമ: ഓം അമേയാത്മനെ നമ: ഓം തേജോനിധയെ നമ: ഓം അനാമയായ നമ: ഓം പരമേഷ്ഠിനെ നമ: ഓം പരസ്മൈ ബ്രാഹമണൈ നമ: ഓം വേദഗര്‍ഭായ നമ: ഓം വിരാഡ്വപുഷേ നമ: ഓം പുളിന്ദകകന്യാഭര്ത്രെ നമ: ഓം മഹാസാരസ്വതപ്രദായ നമ: ഓം ആശ്രിതാഖിലാദാത്രേ നമ: ഓം ചോരഘ്നായ നമ: ഓം രോഗനാശനായ നമ: ഓം അനന്തമൂര്‍ത്തയെ നമ: ഓം ആനന്ദായ നമ: ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമ: ഓം ഡംഭായ നമ: ഓം പരമഡംഭായ നമ: ഓം മഹാഡംഭായ നമ: ഓം വൃഷാകപയെ നമ: ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമ: ഓം കാരണാതീതവിഗ്രഹായ നമ: ഓം അഹിരൂപായ നമ: ഓം അമൃതവപുഷേ നമ: ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമ: ഓം വിരുദ്ധഹന്ത്രേ നമ: ഓം വീരഘ്നായ നമ: ഓം രക്തശ്യാമായ നമ: ഓം സുപാംഗളായ നമ: ഓം ബഹുവര്‍്ണ്ണായ നമ: ഓം ഗോപതയേ നമ: ഓം ദക്ഷിണാതൃവരപ്രദായ നമ: ഓം സര്‍വ്വേശ്വരായ നമ: ഓം ലോകഗുരവേ നമ: ഓം അസുരാനീകമര്‍ദ്ദനായ നമ: ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ: ഓം ഗുഹാപ്രീതായ നമ: ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമ: ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമ: 108

#ശുഭ #കുജവാരം #ആശംസിക്കുന്നു..

കുജവാരങ്ങള്‍ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനത്തിന് അതീവ യോഗ്യമാകുന്നു. ഇന്ന് അഷ്ടോത്തരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്‍ കുമാരനെ സ്തുതിക്കാം. 

ഓം സ്കന്ദായ നമ:
ഓം ഗുഹായ നമ:
ഓം ഷണ്‍മുഖായ നമ:
ഓം ഫാലനേത്രസുതായ നമ:
ഓം പ്രഭവെ നമ:
ഓം പിംഗളായ നമ:
ഓം കൃത്തികാസൂനവെ നമ:
ഓം ശിഖിവാഹനായ നമ:
ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജാ നമ:
ഓം ദ്വിഷണ്ണേത്രായ നമ:
ഓം ശക്തിധരായ നമ:
ഓം പിശിതാശപ്രഭഞ്ജനായ നമ:
ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമ:
ഓം രക്ഷോബലവിമര്‍ദ്ദനായ നമ:
ഓം മത്തായ നമ:
ഓം പ്രമത്തായ നമ:
ഓം ഉന്മത്തായ നമ:
ഓം സുരസംഘസുരക്ഷിത്രേ നമ:
ഓം ദേവസേനാപതയെ നമ:
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമ:
ഓം കൃപാളവെ നമ:
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമ:
ഓം ഉമാസുതായ നമ:
ഓം ശക്തിധരായ നമ:
ഓം കുമാരായ നമ:
ഓം ക്രൌഞ്ചദാരണായ നമ:
ഓം സേനാന്യേ നമ:
ഓം അഗ്നിജന്മനെ നമ:
ഓം വിശാഖായ നമ:
ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമ:
ഓം ശിവസ്വാമിനെ നമ:
ഓം ഗണസ്വാമിനെ നമ:
ഓം സര്‍വ്വസ്വാമിനേ നമ:
ഓം സനാതനായ നമ:
ഓം അനന്തസക്തയെ നമ:
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമ:
ഓം പാര്‍വ്വതീപ്രിയനന്ദനായ നമ:
ഓം ഗംഗാസുതായ നമ:
ഓം ശരോത്ഭുതായ നമ:
ഓം പാവകാത്മജായ നമ:
ഓം ആത്മഭുവെ നമ:
ഓം ജൃംഭായ നമ:
ഓം പ്രജൃംഭായ നമ:
ഓം ഉജ്ജൃംഭായ നമ:
ഓം കമലാസനസന്നുതായ നമ:
ഓം ഏകവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ദ്വിവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ത്രിവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ചതുര്‍വ്വര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം പഞ്ചവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം പരസ്മൈജ്യോതിഷൈ നമ:
ഓം പ്രജാപതയെ നമ:
ഓം അഗ്നിഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം ശമീഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം വിശ്വരേതസെ നമ:
ഓം സുരാരീഘ്നെനെ നമ:
ഓം ഹിരണ്യവര്‍ണ്ണായ നമ:
ഓം ശുഭകൃതെ നമ:
ഓം വസുമതെ നമ:
ഓം വടുവേഷധൃതെ നമ:
ഓം പുഷ്ണെ നമ:
ഓം ഗഭസ്കയെ നമ:
ഓം ഗഹനായ നമ:
ഓം ചന്ദ്രവര്‍ണ്ണായ നമ:
ഓം കലാധരായ നമ:
ഓം മായാധരായ നമ:
ഓം മഹാമായിനെ നമ:
ഓം കൈവല്യായ നമ:
ഓം സകലാത്മകായ നമ:
ഓം വിശ്വയോനയെ നമ:
ഓം അമേയാത്മനെ നമ:
ഓം തേജോനിധയെ നമ:
ഓം അനാമയായ നമ:
ഓം പരമേഷ്ഠിനെ നമ:
ഓം പരസ്മൈ ബ്രാഹമണൈ നമ:
ഓം വേദഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം വിരാഡ്വപുഷേ നമ:
ഓം പുളിന്ദകകന്യാഭര്ത്രെ നമ:
ഓം മഹാസാരസ്വതപ്രദായ നമ:
ഓം ആശ്രിതാഖിലാദാത്രേ നമ:
ഓം ചോരഘ്നായ നമ:
ഓം രോഗനാശനായ നമ:
ഓം അനന്തമൂര്‍ത്തയെ നമ:
ഓം ആനന്ദായ നമ:
ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമ:
ഓം ഡംഭായ നമ:
ഓം പരമഡംഭായ നമ:
ഓം മഹാഡംഭായ നമ:
ഓം വൃഷാകപയെ നമ:
ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമ:
ഓം കാരണാതീതവിഗ്രഹായ നമ:
ഓം അഹിരൂപായ നമ:
ഓം അമൃതവപുഷേ നമ:
ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമ:
ഓം വിരുദ്ധഹന്ത്രേ നമ:
ഓം വീരഘ്നായ നമ:
ഓം രക്തശ്യാമായ നമ:
ഓം സുപാംഗളായ നമ:
ഓം ബഹുവര്‍്ണ്ണായ നമ:
ഓം ഗോപതയേ നമ:
ഓം ദക്ഷിണാതൃവരപ്രദായ നമ:
ഓം സര്‍വ്വേശ്വരായ നമ:
ഓം ലോകഗുരവേ നമ:
ഓം അസുരാനീകമര്‍ദ്ദനായ നമ:
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ:
ഓം ഗുഹാപ്രീതായ നമ:
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമ:
ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമ: 108

+17 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 12 शेयर

कामेंट्स

+5 प्रतिक्रिया 6 कॉमेंट्स • 8 शेयर

+43 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 7 शेयर
Mahaveer singh Apr 21, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Raj Kumar Sharma Apr 21, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Mahaveer singh Apr 21, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Neha Sharma Apr 21, 2019

+109 प्रतिक्रिया 27 कॉमेंट्स • 83 शेयर
Deepak sharma Apr 21, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dheeraj shukla Apr 21, 2019

+124 प्रतिक्रिया 14 कॉमेंट्स • 39 शेयर
Raj Kumar Sharma Apr 21, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB