0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella May 14, 2021

ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆ గణనాయకాయ గణదైవతాయ గనదక్షాయ ధీమహీ గుణ శరీరాయ గుణ మండితాయ గుణేషాయ ధీమహీ గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి గానచతురాయ గానప్రాణాయ గానాంతరాత్మనె గానౌచుకాయ గానమత్తాయ గానౌ చుక మనసే గురు పూజితాయ, గురు దైవతాయ గురు కులత్వాయినే గురు విక్రమాయ, గుయ్య ప్రవరాయ గురవే గుణ గురవే గురుదైత్య కలక్షేత్రె గురు ధర్మ సదా రాధ్యాయ గురు పుత్ర పరిత్రాత్రే గురు పాకండ కండ కాయ గీత సారాయ గీత తత్వాయ గీత కోత్రాయ ధీమహి గూడ గుల్ఫాయ గంట మత్తాయ గోజయ ప్రదాయ ధీమహి గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి . ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి . గంధర్వ రాజాయ గంధాయ గంధర్వ గాన శౌర్య ప్రణైమె గాఢ అనురాగాయ గ్రంధాయ గీతాయ గ్రందార్థ తన్మైయె గురిలే ఏ గుణవతే ఏ గణపతయే ఏ గ్రంధ గీతాయ గ్రంధ గేయాయ గ్రంధాంతరాత్మనె గీత లీనాయ గీతాశ్రయాయ గీత వాద్య పఠవే గేయ చరితాయ గాయ గవరాయ గంధర్వపీకృపే గాయకాధీన విగ్రహాయ గంగాజల ప్రణయవతే గౌరీ స్తనందనాయ గౌరీ హృదయ నందనాయ గౌర భానూ సుఖాయ గౌరి గణేశ్వరాయ గౌరి ప్రణయాయ గౌరి ప్రవనాయ గౌర భావాయ ధీమహి ఓ సహస్త్రాయ గోవర్ధనాయ గోప గోపాయ ధీమహి గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహ🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Eswar Tanikella May 14, 2021

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం । కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం । అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం । నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం ॥ 1 ॥ నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం । నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరం । సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం । మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ॥ 2 ॥ సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం । దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరం । కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం । మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం ॥ 3 ॥ అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం । పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణం । ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం । కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణం ॥ 4 ॥ నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజం । అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనం । హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం । తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం ॥ 5 ॥ మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం । ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం । అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం । సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ॥ 🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella May 14, 2021

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా.... జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక బాహుదానదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహపరములనిడు మహానుభావా ఇష్టమైనది వదలిన నీకడ ఇష్టకామ్యములు తీర్చే గణపతి కరుణను కురియుచు వరముల నొసగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రామాణం ధర్మ దేవతకు నిలపును ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్న నాశనం కాణిపాకమున నీ దర్శనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక పిండి బొమ్మవై ప్రతిభ చూపి బ్రహ్మాండ నాయకుడివైనావు మాతా పితలకు ప్రదక్షిణముతో మహా గణపతిగా మారావు భక్తుల మొరలాలించి బ్రోచుటకు గజముఖ గణపతివైనావు బ్రహ్మాండము నీ బొజ్జలో దాచి లంబోదరుడవు అయినావు లాభము శుభము కీర్తిని కూర్వగ లక్ష్మీ గణపతివైనావు వేదపురాణములఖిలశాస్త్రములు కళలు చాటున నీ వైభవం వక్రతుండమే ఓంకారమని విభుదులు చేసే నీకీర్తనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella May 13, 2021

సంకట నాశక గణేశ స్తోత్రము... అర్ధ సహితముగా👍💐💐 *నారద ఉవాచ:* *************** *ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ |* *భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || 1 ||* దేవతలందరికంటే ముందుగా పూజిపబడే వాడు, గౌరీ తనయుడు, విఘ్నాధిపతీ ఐన గణపతిని సకల సుఖ సౌభాగ్య ధన ధాన్య ఐశ్వర్య ఆరోగ్య వృద్ధి కొరకు సదా నమస్కరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించెదను. *ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ |* *తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || 2 ||* ప్రధమ నామం: వక్రతుండ (ఒంపు తిరిగిన తొండము కలవాడు), ద్వితీయ నామం: ఏకదంత (ఒకే దంతము కలవాడు), తృతీయ నామం: కృష్ణపింగాక్ష (ముదురు గోధుమ రంగు కన్నులవాడు),చతుర్థ నామం: గజవక్త్ర (ఏనుగు ముఖము వంటి ముఖము కలవాడు). *లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ |* *సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ || 3 ||* పంచమ నామం: లంబోదరం (పెద్ద పొట్ట కలవాడు), షష్టమ నామం: వికట (భారీ కాయము కలవాడు), సప్తమ నామం: విఘ్నరాజా (విఘ్నాలను తొలగించేవాడు), అష్టమ నామం: ధూమ్రవర్ణ (ముదురు గచ్చకాయ రంగు కలవాడు). *నవమం బాలచంద్రం చ దశమంతు వినాయకమ్ |* *ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్ || 4 ||* నవమ నామం: బాలచంద్ర (చంద్రుని శిరస్సుపై ధరించేవాడు), దశమం: వినాయక (విఘ్నములకు నాయకుడు) ఏకాదశ నామం: గణపతి (దేవగణములకు అధిపతి) ద్వాదశ నామం: గజానన (ఏనుగు ముఖము కలవాడు). *ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |* *న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరః ప్రభుః || 5 ||* నవమ నామం: బాలచంద్ర (చంద్రుని శిరస్సుపై ధరించేవాడు), దశమం: వినాయక (విఘ్నములకు నాయకుడు) ఏకాదశ నామం: గణపతి (దేవగణములకు అధిపతి) ద్వాదశ నామం: గజానన (ఏనుగు ముఖము కలవాడు). *విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |* *పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ || 6 ||* ఈ ద్వాదశ (పన్నెండు) నామముల శ్లోకం భక్తి శ్రద్ధలతో ధ్యానించడం వలన జ్ఞానము కోరుకున్నవారికి జ్ఞానము, ధనధాన్యములు కోరుకున్నవారికి ధనధాన్య వృద్ధి, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి కోరుకునేవారికి పుత్ర సంతానము మరియు మోక్ష సిద్ధి కోరుకునేవారికి మోక్షము సిద్ధించును. *జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ |* *సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః || 7 ||* ఈ సంకట నాశన గణపతి స్తోత్రం ఆరు మాసాలపాటు జపించినవారికి కోరిన ఫలములు లభించును. ఒక సంవత్సరం పాటు జపించిన వారికి అనుకున్న పనులలో తప్పక విజయం సాధించగలరు అనే విషయంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. *అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్౹౹* *తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః || 8 ||* ఈ సంకట నాశన గణేశ స్తోత్రం భక్తి శ్రద్ధలతో రాసి ఎనమండుగురు బ్రాహ్మలకు దానం చేసినయెడల ఆ వినాయకుని కృపకు పాత్రులై సకల జ్ఞానములు సిద్ధించును. *🌏ఆధారశక్తి🌏* *!! శ్లోకం!!* *! గం గం గం గం నమో నమో !!* *! గణపతయే గణపతయే ప్రియపతయే !!* *! నిధిపతయే శృతిపతయే నమో నమ: !!* *విశ్వపతయే పుష్టిపతయే తుష్టిపతయే శిష్టపతయే వ్రాతపతయే భూతపతయే* *మంత్రపతయే విశ్వపతయే నమో నమ: !!* *ఆధారము లేకుండా ఏదీ నిలువలేదు... ఆధారశక్తి "గణపతి" సకల విశ్వాలకూ... ఆధారమైనవాడు... అధేవిదంగా సకల జీవులకు ఆధారశక్తి అయిన మూలాధారం "గణపతి స్థానం".....* *ఇహలొకంలో జీవికకూ... ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకూ ఆధారశక్తి మూలం... పంచభూతాలను కలుపుకున్న పృధ్వీ అన్నింటికీ ఆధారం... ఆ పృధ్వికీ అధిష్టాన ధైవం.* *"గణపతి"..............మూలాధారంలో ఆరంభమయి..............షట్చక్రాలలో వ్యాపించి ఉన్న చిన్మయశక్తి "గణపతి".గణపతిని ధ్యానిస్తే... షట్చక్రాలనూ అధిగమించి సిద్దిపొందవచ్చును....🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB