ఓమ్ శ్రీ సీతామనోభిరామశ్రీరామ నమౌ నమః

ఓమ్ శ్రీ సీతామనోభిరామశ్రీరామ నమౌ నమః

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 21 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर

🌹. సాయి తత్వం - మానవత్వం - 13 / Sai Philosophy is Humanity - 13 🌹 🌴. అధ్యాయము - 4 🌴 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ 🌻. గౌలిబువా అభిప్రాయం 🌻 1. 95 సంవత్సరముల వయస్సుగల గౌలిబువా యను వృద్దభక్తుడు ఒకడు పండరీయాత్ర ప్రతి సంవత్సరము చేయువాడు. 2. ఎనిమిది మాసములు పండరీపురమందు, మిగత నాలుగు మాసములు - ఆషాడము మొదలు కార్తీకమువరకు (జూలై-నవంబరు) -- గంగానది యొడ్డునను ఉండెడివాడు. 3. సామాను మొయుటకొక గాడిదను, తోడుగా నొక శిష్యుని తీసికొనిపోవువాడు. ప్రతి సంవత్సరము పండరీయాత్ర చేసికొని శిరిడి సాయిబాబా దర్శనమునకై వచ్చెడివాడు. 4. అతడు బాబాను మిగుల ప్రేమించువాడు. అతడు బాబా వైపు చూచుచూ యిట్లనెడివాడు: "వీరు పండరీనాథుని యవతారమే! అనాథల కొరకు, బీదల కొరకు వెలసిన కారుణ్యమూర్తి!" గౌలిబువా విఠోబాదేవుని ముసలిభక్తుడు. 5. పండరీయాత్ర యెన్ని సారులో చేసెను. వీరు సాయిబాబా పండరీనాథుని యవతారమని నిర్థారణ పరచిరి. 🌻. విఠల దేవుడు దర్శనమిచ్చుట 🌻 1. సాయిబాబాకు భగవన్నామ స్మరణ యందును, సంకీర్తనమందును మిక్కిలి ప్రీతి. వారెప్పుడు 'అల్లామాలిక్ --అనగా 'అల్లాయే యజమాని' -- అని యనుచుండెడివారు. 2. ఏడు రాత్రింబగళ్ళు భగన్నామస్మరణ చేయించుచుండెడివారు. దీనినే నామసప్తాహమందురు. బాబా ఒకప్పుడు దాసగణు మహరాజును నామసప్తాహము చేయమనిరి. 3. సప్తాహము ముగియునాడు విఠల్ దర్శనము కలుగునని వాగ్దానమిచ్చినచో నామసప్తాహమును సలిపెదనని దాసగణు జవాబిచ్చెను. 4. బాబా తన గుండెపై చేయి వేసి, "తప్పనిసరిగ దర్శనమిచ్చును గాని, భక్తుడు భక్తి ప్రేమలతో నుండవలెను. 5. డాకూరునాధ్ యొక్క డాకూరు పట్టణము, విఠల్ యొక్క పండరీపురము, శ్రీకృష్ణుని ద్వారకా పట్టణము, ఇక్కడనే -- యనగా శిరిడీలోనే -- యున్నవి. 6. ఎవరును ద్వారకకు పోవలసిన అవసరము లేదు. విఠలుడు ఇక్కడనే యున్నాడు. భక్తుడు భక్తిప్రేమలతో కీర్తించునప్పుడు విఠలుడిక్కడనే యవతరించును" అనెను. 7. సప్తాహము ముగిసిన పిమ్మట విఠలుడీ క్రింది విధముగా దర్శనమిచ్చెను. స్నానానంతరము కాకాసాహెబు దీక్షిత్ ధ్యానములో మునిగినప్పుడు విఠలుడు వారికి గాంపించెను. 8. కాకా మధ్యాహ్నహారతి కొరకు బాబా యొద్దకు పోగా తేటతెల్లముగా కాకాను బాబా యిట్లడిగెను. 9. "విఠల్ పాటిల్ వచ్చినాడా? నీవువానిని జూచితివా? వాడు మిక్కిలి పారుబోతు. వానిని ధృఢముగా పట్టుకొనుము. 10. ఏమాత్రము అజాగ్రత్తగ నున్నను తప్పించుకొని పారిపోవును." ఇది ఉదయము జరిగెను. మద్యాహ్నము ఎవడో పటముల నమ్మువాడు 25, 30 విఠోబా చిత్రపటములను అమ్మకమునకు తెచ్చెను. 11. ఆ పటము సరిగా కాకాసాహెబు ధ్యానములో చూచిన దృశ్యముతో పోలియుండెను. దీనిని జూచి బాబా మాటలు జ్ఞాపకమునకు దెచ్చుకొని, కాకాసాహెబు ఆశ్చర్యానందములలో మునిగెను. 12. విఠోబా పటము నొకటి కొని పూజా మందిరములో నుంచుకొనెను.. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹. Sai Philosophy is Humanity - 13 🌹 Chapter 4 ✍️. Sri NV. Gunaji 📚. Prasad Bharadwaj 🌻. Dictum of Goulibuva 🌻 An old devotee by name Goulibuva, aged about 95 years, was a Varkari of Pandhari. He stayed 8 months at Pandharpur and four months - Ashadha to Kartik (July - November) on the banks of the Ganges. He had an ass with him for carrying his luggage, and a disciple, as his companion. Every year he made his Vari or trip to Pandharpur and came to Shirdi to see Sai Baba, Whom he loved most. He used to stare at Baba and say, "This is Pandharinath Vithal incarnate, the merciful Lord of the poor and helpless." This Goulibuva was an old devotee of Vithoba, and had made many a trip to Pandhari; and he testified that Sai Baba was real Pandharinath. 🌻. Vithal Himself Appeared 🌻 Sai Baba was very fond of remembering and singing God’s name. He always uttered Allah Malik (God is Lord) and in His presence made others sing God’s name continuously, day and night, for 7 days. This is called Namasaptaha. Once He asked Das Ganu Maharaj to do the Namasaptaha. He replied that he would do it, provided he was assured that Vithal would appear at the end of the 7th day. Then Baba, placing His hand on his breast assured him that certainly Vithal would appear, but that the devotee must be ‘earnest and devout’. The Dankapuri (Takore) of Takurnath, the Pandhari of Vithal, the Dwarka of Ranchhod (Krishna) is here (Shirdi). One need not go far out to see Dwarka. Will Vithal come here from some outside place? He is here. Only when the devotee is bursting with love and devotion, Vithal will manifest Himself here (Shirdi). After the Saptaha was over, Vithal did manifest Himself in the following manner. Kakasaheb Dixit was, as usual, sitting in meditation after the bath, and he saw Vithal in a vision. When he went at noon for Baba’s darshana, Baba asked him point-blank - "Did Vithal Patil come? Did you see Him? He is a very truant fellow, catch Him firmly, otherwise, he will escape, if you be a little inattentive." This happened in the morning and at noon there was another Vithal darshana. One hawker from outside came there for selling 25 or 30 pictures of Vithoba. This picture exactly tallied with the figure that appeared in Kakasaheb’s vision. On seeing this and remembering Baba’s words, Kakasaheb Dixit was much surprised and delighted. He bought one picture of Vithoba, and placed it in his shrine for worship. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 22 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB