🌹🍃ദോഷങ്ങളകറ്റുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ… 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ചൊല്ലുന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് (ഗായന്തം ത്രായതേ) എന്നാണ് ‘ ഗായത്രി ‘ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം. ഈ മന്ത്രം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കാണുന്നു. ലോക സമൃദ്ധിക്കും ക്ഷേമത്തിനും കാരണമായ ഗായത്രികള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് കൗശികന്‍ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് വിശ്വാമിത്രന്‍ (വിശ്വം – ലോകം, മിത്രന്‍ – സുഹൃത്ത്) അഥവാ ലോകത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ഓരോ ദൈവത്തിനുമുളള ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങള്‍ മറ്റു മഹര്‍ഷിമാരാലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. അവയില്‍ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം നല്‍കു ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഫല സഹിതം കുറിക്കുന്നു. ഈ ഗായത്രികള്‍ അവരവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച്, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതു ദോഷമാണോ ആ ദോഷത്തിനുളള കാരക മൂര്‍ത്തിയെ ധ്യാനിച്ച് മന്ത്രം നിത്യാ ചൊല്ലി ആരാധിച്ചാല്‍ ഫലം സുനശ്ചിതമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസവും അനുഭവവും #ഗണപതി ഗായത്രി ഓം ഏക ദന്തായ വിദ് മഹേ വക്ര തുന്ധായ ധീമഹി തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: ഉദിഷ്ഠ കാര്യ സിദ്ധിക്ക് #ഗണപതി ഗായത്രി ഓം ലംബോദരായ വിദ് മഹേ വക്ര തുണ്ഡായ ധീമഹി തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: സര്‍വ്വ തടസ്സങ്ങളും അകന്ന്‍ വിജയം കരഗതമാകും #ശിവ ഗായത്രി ഓം മഹാദേവായ വിദ് മഹേ രൂദ്ര മൂര്‍ത്തിയേ ധീമഹി തന്നോ ശിവ പ്രചോദയാത്. !! ഫലം: ആയുസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശിവ ഗായത്രി ഓം സദാ ശിവായ വിദ് മഹേ ജഡാധരായ ധീമഹി തന്നോ രുദ്ര പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ആപത്തുകള്‍ അകലുന്നു. #ശിവ ഗായത്രി ഓം ഗൗരീനാഥായ വിദ് മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി തന്നോ ശിവ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ആപത്തുകള്‍ അകലുന്നു. #ശ്രീ അയ്യപ്പ ഗായത്രി ഓം ഭൂത നാഥായ വിദ്മഹേ മഹാ ശാസ്തായ ധീമഹി തന്നോ അയ്യപ്പ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : രോഗ മുക്തി #ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി ഓം ഷഡാനനായ വിദ്മഹേ ശക്തി ഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ സ്‌കന്ദ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സർവ്വ വേദനകളും മാറുന്നു #സൂര്യ ഗായത്രി ഓം ഭാസ്‌കരായ വിദ്മഹേ മഹാദ്യുതി കരായ ധീമഹി തന്നോ ആദിത്യഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : കണ്ണുരോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #സോമ ഗായത്രി ഓം അത്രി പുത്രനായ വിദ്മഹേ അമൃതമയായ ധീമഹി തന്നോ സോമ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു, തണുപ്പു സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു #ചൊവ്വാ ഗായത്രി ഓം അംഗാരകായ വിദ് മഹേ ഭൂമി പുത്രനായ ധീമഹി തന്നോ ഭൗമ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ചൊവ്വായുടെ ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ ചൊവ്വാ ദോഷം അകലുന്നു. കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ബുധഃ ഗായത്രി ഓം ഗജധ്വജായ വിദ്മഹേ ശുകഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോബുധഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ബുദ്ധി വികാസം, വിദ്യാ അഭിവൃദ്ധി #ഗുരു ഗായത്രി ഓം ഋഷഭധ്വജായ വിദ്മഹേ കൃണിഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ ഗുരു പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ഗുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയാല്‍ സര്‍വ്വനന്മകളും നേടാം. #ശുക്ര ഗായത്രി ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ ധനുര്‍ഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ ശുക്ര പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ശുക്രനെ ധ്യാനിച്ച് ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ വിവാഹ തടസ്സം അകലുന്നു. #ശനി ഗായത്രി ഓം കാകധ്വജായ വിദ്മഹേ ഖഡ്ഗ ഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ മന്ദ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ശനിദോഷം, രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ അകലുന്നു. ഗൃഹയോഗവും സിദ്ധിക്കുന്നു. #രാഹു ഗായത്രി ഓം നാഗരാജായ വിദ്മഹേ പദ്മ ഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ രാഗു പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സര്‍പ്പദോഷങ്ങള്‍ അകലുന്നു #കേതുഃ ഗായത്രി ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ കേതുഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: തിന്മകളും ദുരോഗ്യങ്ങളും അകലുന്നു, ജ്ഞാനം, വീട് എന്നിവ കരഗതമാകുന്നു #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നോ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം വജ്‌റ നവായ വിദ്മഹേ തീക്ഷ്ണ ദംഷ്ട്രായ ധീമഹി തന്നോ നൃസിംഹഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ശത്രു ഭയം അകലുന്നു #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ജാമ ദഗ് ന്യായ വിദ്മഹേ മഹാ വീരായ ധീമഹി തന്നോ പരശുരാമ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ദശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാ വല്ലഭായ ധീമഹി തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: ജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ഭൂവരാഹായ വിദ്മഹേ ഹിരണ്യ ഗര്‍ഭായ ധീമഹി തന്നോ ക്രോഡഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : വരാഹമൂര്‍ത്തിയുടെ ഈ മന്ത്രമ ജപിച്ചാല്‍ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം എന്നും നിലനില്‍ക്കും. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം നിരഞ്ജനായ വിദ്മഹേ നിരാപാശായ ധീമഹി തന്നോ ശ്രീനിവാസായ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നിറവേറും. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം വാഗീശ്വരായ വിദ്മഹേ ഹയഗ്രീവായ ധീമഹി തന്നോ ഹംസ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: വിദ്യയില്‍ അഭിവൃദ്ധി #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം സഹസ്ര ശീര്‍ഷായ വിദ്മഹേ വിഷ്ണു വല്ലഭായ ധീമഹി തന്നോ ശേഷഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: ഭയം അകലുന്നു #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം കശ്യപേശായ വിദ്മഹേ മഹാബാലായ ധീമഹി തന്നോ കൂര്‍മ്മഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : അവിചാരിതമായ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞു പോകും #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ത്രിവിക്രമായ വിദ്മഹേ വിശ്വരൂപായ ചധീമഹി തന്നോ വാമന പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസു ദേവായ ധീമഹി തന്നോ കൃഷ്ണ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ആദിവൈദ്യായ വിദ്മഹേ ആരോഗ്യ അനുഗ്രഹാ ധീമഹി തന്നോ ധന്വന്തരിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : രോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം പക്ഷിരാജായ വിദ്മഹേ സ്വര്‍ണ്ണ പക്ഷ്യായ ധീമഹി തന്നോ ഗരുഢഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : മരണ ഭയം അകലുന്നു. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം പീതാംബരായ വിദ്മഹേ ജഗാന്നാഥായ ധീമഹി തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സര്‍വ്വനന്മകളും ലഭിക്കുന്നു #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ധര്‍മ്മ രൂപായ വിദ്മഹേ സത്യവ്രതായ ധീമഹി തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സര്‍വ്വ നന്മകള്‍ക്കും. #ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി ഓം ഉഗ്രരൂപായ വിദ്മഹേ വജ്രനാഗായ ധീമഹി തന്നോ നൃസിംഹ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ദുഷ്ട ശക്തികളില്‍ നിന്നും മോചനം #യമഗായത്രി ഓം സൂര്യ പുത്രനായ വിദ്മഹേ മഹാകാലായ ധീമഹി തന്നോ യമഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : മരണ ഭയം മാറുന്നു. #ശ്രീ കൂബേര ഗായത്രി ഓം യക്ഷരാജായ വിദ്മഹേ വൈശ്രവണായ ധീമഹി തന്നോ കൂബേരഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കും #ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ഗായത്രി ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായ വിദ്മഹേ തത്ത്വ ബോധായ ധീമഹി തന്നോ ദേവഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മ ലഭിക്കുന്നു #ശ്രീ അന്ന പൂര്‍ണ്ണ ഗായത്രി ഓം ഭഗവനൈ്യ വിദ്മഹേ മഹേശ്വരൈ്യ ധീമഹി തന്നോ അന്നപൂര്‍ണ്ണാ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ഇല്ലായ്മയും ഭക്ഷണ ദാരിദ്രവും അകലുന്നു. #ശ്രീ ബാലാഗായത്രി ഓം ബാലാംബികായൈ വിദ്മഹേ സദാനവ വര്‍ഷായൈ ധീമഹി തന്നോ ബാലാ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: കൂട്ടികളുടെ രോഗങ്ങള്‍ ശമിക്കുന്നു #ശ്രീ സരസ്വതി ഗായത്രി ഓം വാക് ദേവൈ്യ ച വിദ്മഹേ വിരിഞ്ച പത് നൈ്യ ച ധീമഹി തന്നോ വാണിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: വിദ്യയും അറിവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശ്രീ മഹാലക്ഷമീ ഗായത്രി ഓം പത്മ വാസിനൈ്യ ച വിദ്മഹേ പത്മ ലോ ച നൈ്യ ച ധീമഹേ തന്നോ ലക്ഷ്മി പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ദാരിദ്ര്യം അകലുന്നു #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ബ്രഹ്മശക്തൈ്യ ച വിദ്മഹേ പീത വര്‍ണ്ണ്യച ധീമഹി തന്നോ ബ്രാഹ്മിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ചര്‍മ്മരോഗം ദേഭമാകുന്നു #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ശ്വേത വര്‍ണ്യേ ച വിദ്മഹേ ശൂല ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി തന്നോ മാഹേശ്വരീ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : സര്‍വ്വ മംഗളങ്ങളും സിദ്ധിച്ച് വീട്ടില്‍ ഐശ്വര്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ശിഖി വാഹനായൈ വിദ്മഹേ ശക്തി ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി തന്നോ കൗമാരിഃ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : രക്തസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലും #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ശ്യാമ പര്‍ണൈ്യ ച വിദ്മഹേ ചക്ര ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി തന്നോ വൈഷ്ണവീ പ്രചോദയാത് !! ഫലം: വിഷ ജന്തുക്കളാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അകലും #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ശ്യാമളായൈ ച വിദ്മഹേ ഹല ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി തന്നോ വരാഹി പ്രചോദയാത് !! ഓം മഹിഷധ്വജായൈ വിദ്മഹേ ദണ്ഡ ഹസ്തായൈ ധീമഹി തന്നോ വരാഹീ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ശത്രുശല്യങ്ങള്‍ അകന്ന്‍ ജീവിതത്തില്‍ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം ശ്യാം വര്‍ണ്ണായൈ വിദ്മഹേ വജ്‌റ ഹസ്തായൈ ധീമഹി തന്നോ ഐന്ദ്രീ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ഇന്ദ്രാണിയെ ക്കുറിച്ചുളള ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യം വര്‍ദ്ധിക്കും #ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍ ഓം കൃഷ്ണ വര്‍ണ്ണായൈ വിദ്മഹേ ശൂല ഹസ്തായൈ ധീമഹി തന്നോ ചാമുണഡാ പ്രചോദയാത് !! ഫലം : ഞരമ്പ് സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലും #ശ്രീ വീരഭദ്ര ഗായത്രി ഓം ഭസ്മായുധായ വിദ്മഹേ രക്ത നേത്രായ ധീമഹി തന്നോ വീരഭദ്ര പ്രചോദയാത് ഫലം: ജോലിയില്‍ ഉയ്യര്‍ച്ച #ശ്രീ കാര്‍ത്ത വീര്യാര്‍ജ്ജുന ഗായത്രി കാര്‍ത്ത വീര്യായ വിദ് മഹേ മഹാബലായ ധീമഹി തന്നോര്‍ജ്ജുന പ്രചോദയാത് ഫലം: കളവു പോയ വസ്തുതിരികെ കിട്ടും #ശ്രീ ദുര്‍ഗ്ഗാ ഗായത്രി “ഓം കാര്‍ത്ത്യായിന്യൈ ച വിദ് മഹേ കന്യാ കുമാര്യൈ ച ധീമഹി തന്നോ ദുര്‍ഗ്ഗാ പ്രചോദയാത് !! “ ഫലം : മംഗല്യ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും #മഹാകാളി ഗായത്രി ഓം കാളികായൈ വിദ് മഹേ ശ്മശാന വാസിന്യൈ ധീമഹി തന്നോ ഘോരാ പ്രചോദയാത് !! “ ഫലം : സര്‍വ്വ ദൈവങ്ങളെയും പൂജിച്ച ഫലം ഈ ഗായതികള്‍ പ്രഭാത സ്നാനത്ത്തിനു ശേഷം മനസ്സിരുത്തി ഒന്‍പത് തവണയെങ്കിലും നിത്യവും ജപിക്കണം. വിശ്വാസത്തോടെ ജപിക്കുക. കടപ്പാട് :hindupuranammalayalam

🌹🍃ദോഷങ്ങളകറ്റുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ…
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ചൊല്ലുന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് (ഗായന്തം ത്രായതേ) എന്നാണ് ‘ ഗായത്രി ‘ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം.

ഈ മന്ത്രം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കാണുന്നു.

ലോക സമൃദ്ധിക്കും ക്ഷേമത്തിനും കാരണമായ ഗായത്രികള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് കൗശികന്‍ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് വിശ്വാമിത്രന്‍ (വിശ്വം – ലോകം, മിത്രന്‍ – സുഹൃത്ത്) അഥവാ ലോകത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ഓരോ ദൈവത്തിനുമുളള ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങള്‍ മറ്റു മഹര്‍ഷിമാരാലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. അവയില്‍ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം നല്‍കു ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഫല സഹിതം കുറിക്കുന്നു.

ഈ ഗായത്രികള്‍ അവരവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച്, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതു ദോഷമാണോ ആ ദോഷത്തിനുളള കാരക മൂര്‍ത്തിയെ ധ്യാനിച്ച് മന്ത്രം നിത്യാ ചൊല്ലി ആരാധിച്ചാല്‍ ഫലം സുനശ്ചിതമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസവും അനുഭവവും

#ഗണപതി ഗായത്രി

ഓം ഏക ദന്തായ വിദ് മഹേ
വക്ര തുന്ധായ ധീമഹി
തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: ഉദിഷ്ഠ കാര്യ സിദ്ധിക്ക്

#ഗണപതി ഗായത്രി

ഓം ലംബോദരായ വിദ് മഹേ
വക്ര തുണ്ഡായ ധീമഹി
തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: സര്‍വ്വ തടസ്സങ്ങളും അകന്ന്‍ വിജയം കരഗതമാകും

#ശിവ ഗായത്രി

ഓം മഹാദേവായ വിദ് മഹേ
രൂദ്ര മൂര്‍ത്തിയേ ധീമഹി
തന്നോ ശിവ പ്രചോദയാത്. !!
ഫലം: ആയുസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശിവ ഗായത്രി

ഓം സദാ ശിവായ വിദ് മഹേ
ജഡാധരായ ധീമഹി
തന്നോ രുദ്ര പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ആപത്തുകള്‍ അകലുന്നു.

#ശിവ ഗായത്രി

ഓം ഗൗരീനാഥായ വിദ് മഹേ
മഹാദേവായ ധീമഹി
തന്നോ ശിവ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ആപത്തുകള്‍ അകലുന്നു.

#ശ്രീ അയ്യപ്പ ഗായത്രി

ഓം ഭൂത നാഥായ വിദ്മഹേ
മഹാ ശാസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ അയ്യപ്പ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : രോഗ മുക്തി

#ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി

ഓം ഷഡാനനായ വിദ്മഹേ
ശക്തി ഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ സ്‌കന്ദ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സർവ്വ വേദനകളും മാറുന്നു

#സൂര്യ ഗായത്രി

ഓം ഭാസ്‌കരായ വിദ്മഹേ
മഹാദ്യുതി കരായ ധീമഹി
തന്നോ ആദിത്യഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : കണ്ണുരോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#സോമ ഗായത്രി

ഓം അത്രി പുത്രനായ വിദ്മഹേ
അമൃതമയായ ധീമഹി
തന്നോ സോമ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു, തണുപ്പു സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു

#ചൊവ്വാ ഗായത്രി

ഓം അംഗാരകായ വിദ് മഹേ
ഭൂമി പുത്രനായ ധീമഹി
തന്നോ ഭൗമ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ചൊവ്വായുടെ ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ ചൊവ്വാ ദോഷം അകലുന്നു. കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ബുധഃ ഗായത്രി

ഓം ഗജധ്വജായ വിദ്മഹേ
ശുകഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോബുധഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ബുദ്ധി വികാസം, വിദ്യാ അഭിവൃദ്ധി

#ഗുരു ഗായത്രി

ഓം ഋഷഭധ്വജായ വിദ്മഹേ
കൃണിഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ ഗുരു പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ഗുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയാല്‍ സര്‍വ്വനന്മകളും നേടാം.

#ശുക്ര ഗായത്രി

ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ
ധനുര്‍ഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ ശുക്ര പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ശുക്രനെ ധ്യാനിച്ച് ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ വിവാഹ തടസ്സം അകലുന്നു.

#ശനി ഗായത്രി

ഓം കാകധ്വജായ വിദ്മഹേ
ഖഡ്ഗ ഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ മന്ദ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ശനിദോഷം, രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ അകലുന്നു. ഗൃഹയോഗവും സിദ്ധിക്കുന്നു.

#രാഹു ഗായത്രി

ഓം നാഗരാജായ വിദ്മഹേ
പദ്മ ഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ രാഗു പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സര്‍പ്പദോഷങ്ങള്‍ അകലുന്നു

#കേതുഃ ഗായത്രി

ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ
ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി
തന്നോ കേതുഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: തിന്മകളും ദുരോഗ്യങ്ങളും അകലുന്നു, ജ്ഞാനം, വീട് എന്നിവ കരഗതമാകുന്നു

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ
വാസുദേവായ ധീമഹി
തന്നോ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം വജ്‌റ നവായ വിദ്മഹേ
തീക്ഷ്ണ ദംഷ്ട്രായ ധീമഹി
തന്നോ നൃസിംഹഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ശത്രു ഭയം അകലുന്നു

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ജാമ ദഗ് ന്യായ വിദ്മഹേ
മഹാ വീരായ ധീമഹി
തന്നോ പരശുരാമ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ദശരഥായ വിദ്മഹേ
സീതാ വല്ലഭായ ധീമഹി
തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: ജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ഭൂവരാഹായ വിദ്മഹേ
ഹിരണ്യ ഗര്‍ഭായ ധീമഹി
തന്നോ ക്രോഡഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : വരാഹമൂര്‍ത്തിയുടെ ഈ മന്ത്രമ ജപിച്ചാല്‍ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം എന്നും നിലനില്‍ക്കും.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം നിരഞ്ജനായ വിദ്മഹേ
നിരാപാശായ ധീമഹി
തന്നോ ശ്രീനിവാസായ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നിറവേറും.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം വാഗീശ്വരായ വിദ്മഹേ
ഹയഗ്രീവായ ധീമഹി
തന്നോ ഹംസ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: വിദ്യയില്‍ അഭിവൃദ്ധി

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം സഹസ്ര ശീര്‍ഷായ വിദ്മഹേ
വിഷ്ണു വല്ലഭായ ധീമഹി
തന്നോ ശേഷഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: ഭയം അകലുന്നു

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം കശ്യപേശായ വിദ്മഹേ
മഹാബാലായ ധീമഹി
തന്നോ കൂര്‍മ്മഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : അവിചാരിതമായ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞു പോകും

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ത്രിവിക്രമായ വിദ്മഹേ
വിശ്വരൂപായ ചധീമഹി
തന്നോ വാമന പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ദാമോദരായ വിദ്മഹേ
വാസു ദേവായ ധീമഹി
തന്നോ കൃഷ്ണ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ആദിവൈദ്യായ വിദ്മഹേ
ആരോഗ്യ അനുഗ്രഹാ ധീമഹി
തന്നോ ധന്വന്തരിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : രോഗങ്ങള്‍ അകലുന്നു. ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം പക്ഷിരാജായ വിദ്മഹേ
സ്വര്‍ണ്ണ പക്ഷ്യായ ധീമഹി
തന്നോ ഗരുഢഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : മരണ ഭയം അകലുന്നു.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം പീതാംബരായ വിദ്മഹേ
ജഗാന്നാഥായ ധീമഹി
തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സര്‍വ്വനന്മകളും ലഭിക്കുന്നു

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ധര്‍മ്മ രൂപായ വിദ്മഹേ
സത്യവ്രതായ ധീമഹി
തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സര്‍വ്വ നന്മകള്‍ക്കും.

#ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രി

ഓം ഉഗ്രരൂപായ വിദ്മഹേ
വജ്രനാഗായ ധീമഹി
തന്നോ നൃസിംഹ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ദുഷ്ട ശക്തികളില്‍ നിന്നും മോചനം

#യമഗായത്രി

ഓം സൂര്യ പുത്രനായ വിദ്മഹേ
മഹാകാലായ ധീമഹി
തന്നോ യമഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : മരണ ഭയം മാറുന്നു.

#ശ്രീ കൂബേര ഗായത്രി

ഓം യക്ഷരാജായ വിദ്മഹേ
വൈശ്രവണായ ധീമഹി
തന്നോ കൂബേരഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കും

#ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ഗായത്രി

ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായ വിദ്മഹേ
തത്ത്വ ബോധായ ധീമഹി
തന്നോ ദേവഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മ ലഭിക്കുന്നു

#ശ്രീ അന്ന പൂര്‍ണ്ണ ഗായത്രി

ഓം ഭഗവനൈ്യ വിദ്മഹേ
മഹേശ്വരൈ്യ ധീമഹി
തന്നോ അന്നപൂര്‍ണ്ണാ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ഇല്ലായ്മയും ഭക്ഷണ ദാരിദ്രവും അകലുന്നു.

#ശ്രീ ബാലാഗായത്രി

ഓം ബാലാംബികായൈ വിദ്മഹേ
സദാനവ വര്‍ഷായൈ ധീമഹി
തന്നോ ബാലാ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: കൂട്ടികളുടെ രോഗങ്ങള്‍ ശമിക്കുന്നു

#ശ്രീ സരസ്വതി ഗായത്രി

ഓം വാക് ദേവൈ്യ ച വിദ്മഹേ
വിരിഞ്ച പത് നൈ്യ ച ധീമഹി
തന്നോ വാണിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: വിദ്യയും അറിവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശ്രീ മഹാലക്ഷമീ ഗായത്രി

ഓം പത്മ വാസിനൈ്യ ച വിദ്മഹേ
പത്മ ലോ ച നൈ്യ ച ധീമഹേ
തന്നോ ലക്ഷ്മി പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ദാരിദ്ര്യം അകലുന്നു

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ബ്രഹ്മശക്തൈ്യ ച വിദ്മഹേ
പീത വര്‍ണ്ണ്യച ധീമഹി
തന്നോ ബ്രാഹ്മിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ചര്‍മ്മരോഗം ദേഭമാകുന്നു

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ശ്വേത വര്‍ണ്യേ ച വിദ്മഹേ ശൂല ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി
തന്നോ മാഹേശ്വരീ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : സര്‍വ്വ മംഗളങ്ങളും സിദ്ധിച്ച് വീട്ടില്‍ ഐശ്വര്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ശിഖി വാഹനായൈ വിദ്മഹേ
ശക്തി ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി
തന്നോ കൗമാരിഃ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : രക്തസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലും

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ശ്യാമ പര്‍ണൈ്യ ച വിദ്മഹേ
ചക്ര ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി
തന്നോ വൈഷ്ണവീ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം: വിഷ ജന്തുക്കളാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അകലും

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ശ്യാമളായൈ ച വിദ്മഹേ
ഹല ഹസ്തായൈ ച ധീമഹി
തന്നോ വരാഹി പ്രചോദയാത് !!
ഓം മഹിഷധ്വജായൈ വിദ്മഹേ
ദണ്ഡ ഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ വരാഹീ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ശത്രുശല്യങ്ങള്‍ അകന്ന്‍ ജീവിതത്തില്‍ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം ശ്യാം വര്‍ണ്ണായൈ വിദ്മഹേ
വജ്‌റ ഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ ഐന്ദ്രീ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ഇന്ദ്രാണിയെ ക്കുറിച്ചുളള ഈ ഗായത്രി ജപിച്ചാല്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യം വര്‍ദ്ധിക്കും

#ശ്രീ സപ്ത മാതാ ഗായത്രികള്‍

ഓം കൃഷ്ണ വര്‍ണ്ണായൈ വിദ്മഹേ
ശൂല ഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ ചാമുണഡാ പ്രചോദയാത് !!
ഫലം : ഞരമ്പ് സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ അകലും

#ശ്രീ വീരഭദ്ര ഗായത്രി

ഓം ഭസ്മായുധായ വിദ്മഹേ
രക്ത നേത്രായ ധീമഹി
തന്നോ വീരഭദ്ര പ്രചോദയാത്
ഫലം: ജോലിയില്‍ ഉയ്യര്‍ച്ച

#ശ്രീ കാര്‍ത്ത വീര്യാര്‍ജ്ജുന ഗായത്രി

കാര്‍ത്ത വീര്യായ വിദ് മഹേ
മഹാബലായ ധീമഹി
തന്നോര്‍ജ്ജുന പ്രചോദയാത്
ഫലം: കളവു പോയ വസ്തുതിരികെ കിട്ടും

#ശ്രീ ദുര്‍ഗ്ഗാ ഗായത്രി

“ഓം കാര്‍ത്ത്യായിന്യൈ ച വിദ് മഹേ
കന്യാ കുമാര്യൈ ച ധീമഹി
തന്നോ ദുര്‍ഗ്ഗാ പ്രചോദയാത് !! “
ഫലം : മംഗല്യ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും

#മഹാകാളി ഗായത്രി

ഓം കാളികായൈ വിദ് മഹേ
ശ്മശാന വാസിന്യൈ ധീമഹി
തന്നോ ഘോരാ പ്രചോദയാത് !! “
ഫലം : സര്‍വ്വ ദൈവങ്ങളെയും പൂജിച്ച ഫലം

ഈ ഗായതികള്‍ പ്രഭാത സ്നാനത്ത്തിനു ശേഷം മനസ്സിരുത്തി ഒന്‍പത് തവണയെങ്കിലും നിത്യവും ജപിക്കണം. വിശ്വാസത്തോടെ ജപിക്കുക.

കടപ്പാട് :hindupuranammalayalam

+46 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 101 शेयर

कामेंट्स

Santhosh Oct 10, 2019
ഒത്തിരി നന്ദി

Prakash Oct 14, 2019
നന്ദി നമസ്തേ

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB