Gumansingh Rathore
Gumansingh Rathore Sep 18, 2017

॥जय माँ दुर्गा॥ अस्य श्री दुर्गा कवचम्

    ॥जय माँ दुर्गा॥                
 अस्य श्री दुर्गा कवचम्

ॐ नमश्चण्डिकायै

मार्कण्डेय उवाच ।

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥

ब्रह्मोवाच ।

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २॥

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ ३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ॥ ४॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ५॥

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे ।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६॥

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे ।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ।
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८॥

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।
ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९॥

माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना ।
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥

श्वेतरुपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ।
ब्राहमी हंससमारुढा सर्वाभरणभूषिता ॥११॥

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः ।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ॥१२॥

दृश्यन्ते रथमारुढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः |
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ॥१३॥

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ।
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ॥१४॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ।
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥१५॥

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे ।
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१६॥

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणां भयवर्द्धिनि ।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥१७॥

दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खङ्गधारिणी ।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी ॥१८॥

उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा ॥१९॥

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ।
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥२०॥

अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ।
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥२१॥

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी ।
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके ॥२२॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ॥२३॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।
अधरे चामृतकला जिव्हायां च सरस्वती ॥२४॥

दन्तान रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥२६॥

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ।
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी ॥२७॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८॥

स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी ।
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥२९॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ॥३०॥

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ।
जङ्गे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥३१॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसि ।
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥३२॥

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी ।
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥३३॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥३४॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥३५॥

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥३६॥

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् ।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ॥३७॥

रसे रुपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी ।
सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥३८॥

आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी ।
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥३९॥

गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके ।
पुत्रान रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ॥४०॥

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा ।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥४१॥

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु ।
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ॥४३॥

तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः ।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ॥४४॥

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान ।
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । ॥४५॥

त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान ।
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् । ॥४६॥

यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ।
दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः ॥४७॥

जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ।
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ॥४८॥

स्थावरं जङ्गंमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् ।
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ॥४९॥

भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः ।
सहसा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ॥५०॥

अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ।
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ॥५१॥

ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ।
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ॥५२॥

मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ।
यशसा वर्द्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले ॥५३॥

जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ।
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ॥५४॥

तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ।
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ॥५५॥

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ।
लभते परमं रुपं शिवेन सह मोदते ॥५६॥
________________________________

-हरिॐ

+184 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 139 शेयर

कामेंट्स

white beauty Mar 27, 2020

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर

🎎🌲🐯 शुभ नवरात्रि 🐯🌲🎎 🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯 🎎🌺नवरात्रि का तीसरा दिन🌺🎎 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🔔🚩👣ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः 👣🚩🔔 👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣 🌋🌻🌺 सुप्रभात 🌺🌻🌋 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 🏵 🌿🌹शुभ शुक्रवार 🌹🌿 🏵 ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ 🚩या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघंटा रूपेण संस्थिता।🚩 🚩नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।🚩 🏖मंगलमय सुबह की शुरुआत माँ चन्द्रघंटा देवी के चरण कमलों के दर्शन के साथ।🙏 👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣 3. 🔔 चंद्रघंटा 🔔 🎎पिंडज प्रवरारूढ चंडकोपास्त्रक औरुता। 🎎 🦁प्रसाद तनुते महे चंद्रघण्टेति विश्रुता ।।🦁 👣 माता शक्ति के तीसरे स्वरुप के माथे पर आधा चन्द्रमा है जो की एक घंटे (बेल) की तरह नजर आता है इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है | 🚩माता का चंद्रघंटा स्वरुप सुहागन स्त्री की स्वरुप है |🌹 🐯माता का स्वरूप। :-- 🔔 माँ दुर्गा के तीसरे स्वरुप चंद्रघंटा की सवारी शेर | उनके माथे पर आधा चन्द्रमा सुशोभित है | उनके 10 हाथ हैं | 🌷उनके बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल हैं | और पांचवा हत वरदमुद्रा में है | 🌺उनके दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष बाण, और जप माला है और पाँचवा हत अभय मुद्रा में है | 👣माता का स्वरूप🌹 माता का यह स्वरुप स्पष्ट का नाश करने वाला है | स्पष्ट के दोहराए जाने से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है | 💐 माता के इस स्वरुप की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में शांति और खुशहाली आती है | 🎎 मंत्र: ऊँ देवी कैंड्रघैयै नमो न्द्र देवी चन्द्रघंटायै नम:🌷 🌹ध्यान :- वन्दे वांछित लाभाय चन्द्रार्धकृत शेखरम्। सिंहारूढा चंद्रघंटा यशस्वनीम् चंद्र मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्। खंग, गदा, त्रिशूल, चापर, पदम कमण्डलु माला व्रहीतकराम्। पटाम्बर परिधान मृदुहास्या नानालंकार भूशिताम्। मंजीर हार केयूर, कि बुटी, रत्नकुंडल मण्डिताम य प्रफुल्ल वंदना बिबाइड कांत कपोलां तुगं कुचाम्। कमनीयां लावाण्या क्षीणकट्टी नितम्बनीम् ण 🦁स्तोत्र पाठ। :-- आपदुधर्नि त्व त्वहि आद्या शक्तिः शुभपराम्। अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमभ्यम् सि चन्द्रमुखी पदार्थ दात्री वं मन्त्र स्वरूपणीम्। धनदात्री, आनंददात्री चन्द्रघंटे प्रणमाभ्यम् आनन्द नानारूपधारिणी अर्थानाय ऐश्वर्यदायनीम्। सौभाग्यरोग्यिनी चंद्रघंट्रपन्ममाभ्यम् दाय 🏵कवच :-- रहस्यं श्रुणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने। श्री चन्द्रघंटास्य कवचं सर्वसिद्धिप्रदम् न्ट बिना नापसँ बिना विनियोगं बिना शापोध्दा बिना होमं। स्नानं शुचादि नस्ति श्रध्दामत्रयेण सिद्धिधामम् ि कुशीश्याम कुटिलाय वंचित नाट्यशास्त्रीय च न दतिव्यं न दात्यं न दातव्यं न संचितम् ट 🎭भगवती चन्द्रघनता का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मणिपुर चक्र जाग्रत हो जाता है और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाता है। 🔔🚩👣 जय माता दी 👣🚩🔔 👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

+832 प्रतिक्रिया 223 कॉमेंट्स • 72 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+23 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 1 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
white beauty Mar 27, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB