+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर

*🌹. నిర్మల ధ్యానాలు - ఓషో - 7 🌹* ✍️. సౌభాగ్య 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀. నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా? లేదా? అన్నది ముఖ్యం. 🍀* ప్రేమ ప్రచారం చెయ్యకు. ప్రేమ గురించి వివరించకు. సమస్త అస్తిత్వాన్ని ప్రేమించు. అదొక యధార్థం. నిజానికి చెట్లు, పర్వతాలు, మనుషులు వేరు వేరు కాదు. మనం కలిసి భాగస్వామ్యం వహిస్తాం. మనం గాఢమయిన సమశృతిలో వుంటాం. మనం ఆక్సిజన్ ని పీలుస్తాం. కార్బన్‌ డయాక్సైడ్ ని వదుల్తాం. చెట్లు కార్బన్‌డయాక్సైడ్ ని పీల్చి ఆక్సిజన్ ని వదుల్తాయి. అందు వల్ల చెట్లు లేకుంటే మనం లేము. మనం కలిసి వున్నాం. కలగలిసి వున్నాం. అట్లాగే ఈ అనంత విశ్వం అంతస్సంబంధం కలిగి వుంది. కాబట్టి ప్రదర్శించకుండా ప్రేమించు. చెట్లని, నక్షత్రాల్ని, పర్వతాల్ని, జనాల్ని, జంతువుల్ని ప్రేమించు. నువ్వు ఎవర్ని ప్రేమిస్తున్నావన్నది విషయం కాదు. నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా? లేదా? అన్నది ముఖ్యం. సశేషం ... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #OshoDailyMeditations #ఓషోనిర్మలధ్యానములు Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. దేవాపి మహర్షి బోధనలు - 75 🌹* ✍️. సద్గురు కె. పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻 56. కొన్ని ప్రశ్నలు 🌻* మిమ్ములను సూటిగ కొన్ని ప్రశ్నలడుగుదును. సమాధానము మీకు మీరే చెప్పుకొనుడు. నాకు చెప్పనవసరము లేదు. నా ప్రశ్నలు సాధకులకు మాత్రమే. 1. నీ యందు ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి యున్నదా? 2. అవసర సమయమునందు కూడ అధర్మము ప్రోత్సహించ బడదా? 3. గురువునందు, దైవమునందు ఎప్పుడైన సందేహము వచ్చునా, రాదా? 4. నీవు పరనింద చేయుదువా? చేయవా? 5. అసత్య భాషణమునకు జంకుదువా? జంకవా? 6. సంవత్సరమున అసహనము ఎన్నిసార్లు కలుగును ? 7. మనస్సునకు స్థిరము ఏర్పడినదా? లేక చంచలత్వ మున్నదా? 8. పనులయందు శ్రద్ధ, భక్తి యున్నదా? లేక అశ్రద్ధ, నిర్లక్ష్యము 9. నీవు శరీర శ్రమకు సిద్ధమేనా? 10. నీకు దైవమన్న భయమా? సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #దేవాపిమహర్షిబోధనలు #సద్గురుపార్వతీకుమార్ Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు Maharshula Wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. వివేక చూడామణి - 64 / Viveka Chudamani - 64🌹* ✍️ రచన : *పేర్నేటి గంగాధర రావు* సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀. 19. బ్రహ్మము - 4 🍀* 229. ఆ జాడి యొక్క అసలు పదార్థమును మట్టి కంటే వేరుగా ఎవరు వర్ణించలేరు. అది మాయ వలన ఊహించబడినది మాత్రమే. ఆ పాత్ర యొక్క నిజమేమిటంటే, అది మట్టితోనే చేయబడినది. 230. అదే విధముగా విశ్వమంతా బ్రహ్మము యొక్క కారణము.నిజానికి అది బ్రహ్మమే కాని వేరు కాదు. ఇదంతా బ్రహ్మము యొక్క సారమే. ఎవరైన అది ప్రపంచమేనని పలికినపుడు అది మాయ వలన పలికిన పిచ్చి మాట. 231. అధర్వణ వేధములో విశ్వమంతా కేవలము బ్రహ్మమేనని చెప్పబడినది. అందువలన ఈ విశ్వమంతా బ్రహ్మము కాక వేరు కాదు. దాని నుంచి వేరు పదార్థము ఈ విశ్వములో లేదు. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 VIVEKA CHUDAMANI - 64 🌹* ✍️ Sri Adi Shankaracharya Swami Madhavananda 📚 Prasad Bharadwaj *🌻 19. Brahman - 4 🌻* 229. None can demonstrate that the essence of a jar is something other than the clay (of which it is made). Hence the jar is merely imagined (as separate) through delusion, and the component clay alone is the abiding reality in respect of it. 230. Similarly, the whole universe, being the effect of the real Brahman, is in reality nothing but Brahman. Its essence is That, and it does not exist apart from It. He who says it does is still under delusion – he babbles like one asleep. 231. This universe is verily Brahman – such is the august pronouncement of the Atharva Veda. Therefore this universe is nothing but Brahman, for that which is superimposed (on something) has no separate existence from its substratum. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #వివేకచూడామణి #VivekaChudamani Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹 DAILY WISDOM - 101 🌹* *🍀 📖 The Ascent of the Spirit 🍀* 📝 Swami Krishnananda 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 10. Yoga has been Defined as Union with Reality 🌻* Yoga has been defined as union with Reality in its different degrees of manifestation, both within and without. Thus, by the fulfilment of one’s functions in life through the laws and disciplines of varna and ashrama, one moves gradually from the outer to the inner—from the external forms to the deeper meaning of things—and rises upward, from the gross to the subtle, and from the subtle to the ultimate essence of existence. The concepts of the four purusharthas, dharma, artha, kama and moksha; of the four varnas, the classes of society wielding spiritual, political, economic and manual power; of the four ashramas, the stages of study and discipline, performance of duty individually as well as socially, withdrawal from attachment to perishable things, and communion with the Supreme Reality; these sum up the total structure of life in its integrality, excluding nothing, and including everything in its most comprehensive gamut. The stages are the orders of life necessitated by the progressive emphasis which it receives in outward evolution. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #DailyWisdom #SwamiKrishnananda Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

Join and Share ALL 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, WA, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/ https://chat.whatsapp.com/BzCAiTrm6X9K1NsjyGWzlg Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/ Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness https://pyramidbook.in/dailywisdom Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ https://pyramidbook.in/vivekachudamani Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు MAHARSHULA WISDOM www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ https://pyramidbook.in/maharshiwisdom Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ Join and share Meher Baba అవతార్‌ మెహర్‌ బాబా www.facebook.com/groups/avataarmeherbaba/ Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/ Join and Share 🌹. శ్రీ దత్త చైతన్యం - Sri Datta Chaitanyam 🌹 www.facebook.com/groups/dattachaitanyam/ Join and Share 🌷. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు 🌷 www.facebook.com/groups/masterek/ Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 7 शेयर

Join and Share ALL 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, WA, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/ https://chat.whatsapp.com/BzCAiTrm6X9K1NsjyGWzlg Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/ Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness https://pyramidbook.in/dailywisdom Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ https://pyramidbook.in/vivekachudamani Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు MAHARSHULA WISDOM www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ https://pyramidbook.in/maharshiwisdom Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ Join and share Meher Baba అవతార్‌ మెహర్‌ బాబా www.facebook.com/groups/avataarmeherbaba/ Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/ Join and Share 🌹. శ్రీ దత్త చైతన్యం - Sri Datta Chaitanyam 🌹 www.facebook.com/groups/dattachaitanyam/ Join and Share 🌷. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు 🌷 www.facebook.com/groups/masterek/ Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/

+5 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 17 शेयर

*🌹. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు - 16 🌹* ✍️. సద్గురు ఇ. కృష్ణమాచార్యులు సంకలనం : నారాయణ మంత్రిప్రగడ 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ 🌻. భాగవత రహస్య ప్రకాశము 🌻 "ఓం"అను అక్షరమును పై కుచ్చరించి వినుచుండవలెను. ఈ సాధనతో వాక్కు పరిశుద్ధ మగును. మనస్సు, ప్రాణము కలిసి యొకటియై వాక్కునందు ధారణ జరుగును. దీనితో బాటు సత్యమునే పలుకుట, పెద్దలను భక్తితో వాగ్రూపమున గౌరవించుట, స్వధర్మమునందు మాత్రమే సంభాషణ చేయుట, అక్కరలేని విషయములు ప్రసంగింపకుండుట కూడ జోడించవలెను. దానితో నరుడు భూమిపై తిరుగుచున్న విష్ణుమూర్తిగా వ్యవహరించును. జీవిత దినచర్యయే యజ్ఞ మగును. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #మాస్టర్‌ఇకెసందేశములు Join and Share 🌷. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు 🌷 www.facebook.com/groups/masterek/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

*🌹 LIGHT ON THE PATH - 137 🌹* *🍀 For those WHO DESIRE TO ENTER WITHIN - For DISCIPLES 🍀* ✍️. ANNIE BESANT and LEADBEATER 📚. Prasad Bharadwaj CHAPTER 11 *🌻 21. Look for the flower to bloom in the silence that follows the storm: not till then - 2 🌻* 518. The whole world is crying out, as it were, for that certainty about the higher things. So eager are the people that any charlatan who professes to have direct knowledge is at once assured of a following. Any teacher who is in earnest always draws people round him, because the religions of the world have failed sadly to give any real satisfaction. The weak point of most religious teaching in regard to all the subjects is that it does not explain; it simply lays down the law – perfectly good law – such as “Thou shalt not kill,” but it does not explain in detail why all these things are wrong. 519. The first step towards gaining direct certainty about spiritual or super physical truth is that which is in effect - the first step in all occult progress - the dominating of the personality. When we have achieved that, peace comes at once, and we then find we have been living in the midst of an atmosphere of peace and did not know it; because we ourselves made a little storm around us for us the peace was not, even though some of our neighbours may have been living in it all the time. When this soul faculty, this certainty, is attained, nothing ever seems the same again, because then we can no longer have any sense of hopelessness. That which we merely believe may fail us at a critical time, because the basis of belief which satisfies a man at one time does not always satisfy him at another, when perhaps he is under tremendous strain. But this certainty always satisfies. When once we have seen and known for ourselves, even though that sight and knowledge may fall away from us and we may no longer be able to cling to them, we can always say: “I have seen; I have known; just now I am not able to see or to know but I have seen, I have known,” and that certainty carries us through. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #LightonPath #Theosophy Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

Join and Share ALL 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, WA, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/ https://chat.whatsapp.com/BzCAiTrm6X9K1NsjyGWzlg Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/ Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness https://pyramidbook.in/dailywisdom Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ https://pyramidbook.in/vivekachudamani Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు MAHARSHULA WISDOM www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ https://pyramidbook.in/maharshiwisdom Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ Join and share Meher Baba అవతార్‌ మెహర్‌ బాబా www.facebook.com/groups/avataarmeherbaba/ Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/ Join and Share 🌹. శ్రీ దత్త చైతన్యం - Sri Datta Chaitanyam 🌹 www.facebook.com/groups/dattachaitanyam/ Join and Share 🌷. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు 🌷 www.facebook.com/groups/masterek/ Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/

+5 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 37 शेयर

*🌹 Osho Daily Meditations - 5 🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🍀 RETROSPECTIVE WISDOM 🍀* *🕉 The other is never responsible. Just watch. If you become wise in the moment, there will be no problem. But everybody becomes wise when the moment is gone. Retrospective wisdom is worthless. 🕉* When you have fought and nagged and bitched and then you become wise and see that there was no point in it, it is too late. It is meaningless-you have already done the harm. This wisdom is just pseudo-wisdom. It gives you a feeling "as if" you have understood. That is a trick of the ego. This wisdom is not going to help. When you are doing the thing, at that very moment, simultaneously, the awareness should arise, and you should see that what you are doing is useless. If you can see it when it is there, then you cannot do it. One can never go against one's awareness, and if one goes against it, that awareness is not awareness. Something else is being mistaken for it. So remember, the other is never responsible for anything. The problem is something boiling within you. And of course the one you love is closest. You cannot throw it on some stranger passing on the road, so the closest person becomes the place where you go on throwing and pouring your nonsense. But that has to be avoided, because love is very fragile. If you do it too much, if you overdo it, love can disappear. The other is never responsible. Try to make this such a permanent state of awareness in you that whenever you start finding something wrong with the other, remember it. Catch yourself redhanded, and drop it then and there. And ask to be forgiven. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #OshoDailyMeditations Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB