. സഹായിച്ചവരെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്!!. ചതിച്ചവരോട് പ്രതികാരവും അരുത്!!. ഒന്ന് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക!!. ചതിക്കാനും സഹായിക്കാനും ആർക്കും രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കരുത്!!. കാരണം നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ തീരുമാനമാണ്!!. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നേടാനുള്ള കരുത്ത് സമ്പാദിക്കുക.അത് നഷ്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 🌷🌷 🌴🌴🌴🌴ശുഭ രാത്രി 🌴🌴

. 

 സഹായിച്ചവരെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്!!. ചതിച്ചവരോട് പ്രതികാരവും അരുത്!!. ഒന്ന് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക!!. ചതിക്കാനും സഹായിക്കാനും ആർക്കും രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കരുത്!!. കാരണം നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ തീരുമാനമാണ്!!. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത്  ദുഃഖിക്കാതെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നേടാനുള്ള കരുത്ത് സമ്പാദിക്കുക.അത് നഷ്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
🌷🌷
🌴🌴🌴🌴ശുഭ രാത്രി 🌴🌴

+18 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 2 शेयर

कामेंट्स

Deepa Binu Apr 2, 2021
HARE KRISHNA 🙏 Good Night 🌹 Sweet Dreams 🌹

Seema Sharma. Himachal (chd) Apr 2, 2021
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे 🌷 भगवान की कृपा से 🙏आपका हर पल सुखदाई हो शुभ रात्रि जी🌷 हंसते मुस्कुराते रहिए 😊🌹🌷🌹🙏 good night 😴

+20 प्रतिक्रिया 9 कॉमेंट्स • 26 शेयर

+10 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+60 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 29 शेयर
shiva May 7, 2021

+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+133 प्रतिक्रिया 20 कॉमेंट्स • 32 शेयर

+31 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 20 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Gd Bansal May 7, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Gd Bansal May 7, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB