આ રોસ્ટર, *અમેરીકા* ના *રાજ રાજેશ્વરી માતાજી* ના દર્શન છે. તેઓએ *૧૦૦૦ સિક્કનો હાર* પહેર્યો છે જેના ઉપર *લલીતા સહત્રનામમાંથી નામ* લખેલ છે. આ હાર માતાજી *વર્ષમાં બે વખત* પહેરે છે. આપના સંપર્કમાં હોય તેમને *આ અદભુત દર્શન* મોકલવા નમ્ર વિનંતી. કેમકે *જે પણ આ દર્શન મેળવે છે તેને ખુબ જ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.* 🌹 *જય માતાજી* 🌹

આ રોસ્ટર, *અમેરીકા* ના *રાજ રાજેશ્વરી માતાજી* ના દર્શન છે. તેઓએ *૧૦૦૦ સિક્કનો હાર*  પહેર્યો છે જેના ઉપર  *લલીતા સહત્રનામમાંથી નામ* લખેલ છે. આ હાર માતાજી *વર્ષમાં બે વખત* પહેરે છે. આપના સંપર્કમાં હોય તેમને *આ અદભુત દર્શન* મોકલવા નમ્ર વિનંતી. કેમકે *જે પણ આ દર્શન મેળવે છે તેને ખુબ જ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.*  🌹 *જય માતાજી* 🌹

+17 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर
Neha Sharma Apr 21, 2019

+86 प्रतिक्रिया 20 कॉमेंट्स • 58 शेयर
Dheeraj shukla Apr 21, 2019

+73 प्रतिक्रिया 7 कॉमेंट्स • 13 शेयर
sureshptel Apr 21, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर
Pawan Kumar Apr 21, 2019

+12 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 31 शेयर
Vandana Singh Apr 21, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 33 शेयर
Vandana Singh Apr 21, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 13 शेयर
komal dagar Apr 21, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
pt shyam sharma Apr 21, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB