*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 255 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 255 🌹* *సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ* ✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ మూల మంత్రము : *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 62. ధ్యానధ్యాతృ ధ్యేయరూపా, ధర్మాధర్మ వివర్జితా । విశ్వరూపా, జాగరిణీ, స్వపంతీ, తైజసాత్మికా ॥ 62 ॥ 🍀* *🌻 255. 'ధర్మాధర్మ వివర్జితా'🌻* ధర్మమును, అధర్మమును వర్ణించినది శ్రీదేవి అని అర్థము. శ్రీదేవి ధర్మమునకు, అధర్మమునకు అతీతమైన స్థితి యందున్నది. ధర్మాధర్మములు ఆమెను తాకవు. ధర్మము పుట్టినపుడు అధర్మము కూడ పుట్టును. వెలుగు పుట్టినపుడు చీకటి కూడ పుట్టును. అట్లే జ్ఞానము పుట్టినప్పుడు అజ్ఞానము కూడ పుట్టును. కుడి ఎడమలు రెండునూ గల స్థితి సృష్టి. సృష్టియందు ధర్మాధర్మములు తప్పవు. సృష్టి కతీతమైనవారిని అవి అంటవు. సృష్టికి మూలము ఇచ్ఛ. ఇచ్ఛ లేనిదే తత్సంబంధిత జ్ఞానము లేదు. క్రియ కూడ లేదు. ఇది త్రిగుణముల కతీతమగు సహజ సమాధి స్థితి. ఇచ్ఛలోనికి ప్రవేశించుట రెండు విధములుగ నుండును. తన కొరకు, ఇతరుల శ్రేయస్సుకొఱకు, తమకొఱకు ఇచ్ఛ లోనికి ప్రవేశించువారు అధర్మమున పడుదురు. ఇతరుల శ్రేయస్సు కొలకు ఇచ్ఛా ప్రవేశము గావించువారు ధర్మమున నిలతురు. శ్రీమాత నుండి వెలువడు ఇచ్ఛాశక్తి జీవుల శ్రేయస్సు కొఱకే వ్యక్తమైనది. అట్లే జీవుల శ్రేయస్సు కొఱకే జీవించువారు శ్రీమాతవలె సహజ సమాధి యందుందురు. ఇష్టములను పొందుటకు ధర్మము నాచరించు వారున్నారు. ఐశ్వర్యమును, గొప్పదనమును కోరి యజ్ఞయాగాది క్రతువుల నాచరించుచు నుండు వారున్నారు. వీరాచరించు ధర్మము ఇష్టమును పొందుటకు, అయిష్టమును తొలగించుకొనుటకు. ఇట్టివారు నిత్యము అయిష్టములను వర్ణించు ప్రయత్నమున నుందురు. అయిష్టమును నిర్జించుటకు నిత్య ప్రయత్నమున వీరి జీవితము పోరాటమువలె సాగును. పురాణములందు ఇంద్రుని కథలు దీనినే సూచించును. సనకసనందనాదులు, నారదుడు, సప్త ఋషులు, ప్రజాపతులు ఇత్యాదులకు ఈ ఘర్షణ లేదు. కారణము వారు ధర్మాధర్మముల కతతీమైన చైతన్యమున నిలబడి యుందురు. వారందరికిని మిత్రులే. లోకశ్రేయస్సే వారికి ప్రధానము. జీవులందరునూ ఉద్ధరింపబడవలె నని వారి ప్రేమ భావన. తెలియనివారు తెలిసినవారిగ తీర్చిదిద్ద బడవలెను. తెలిసినవారు సంయమము చెంది సర్వమునూ సమన్వ యించుకొని సమవర్తనమున నిలువవలెను. తెలిసినవారు తెలియని వారిని దూషించిననూ, ద్వేషించిననూ తెలియని వారే అగుచున్నారు. దూషించుట, ద్వేషించుట, హింసించుట కారణముగ తెలిసినవారు కూడ తెలియనివారితో సమానముగనే ఘర్షణ యందు పడి యుందురు. తెలియక దుస్థితి యందుండుట ఒక వంతు; తెలిసి దుస్థితి యందుండుట లోతైన దుస్థితి. ధర్మా ధర్మములచే విడివడుటకు యోగవిద్య ఒక్కటియే మార్గము. ఈ విద్యయే సమభావమున నిలుపును. సమదర్శనము నందించును. సమవర్తనము కలిగించును. యోగేశ్వరి అయిన శ్రీదేవి అట్టి సమదర్శనము కలది. ఆమెకు అందరూ తన సంతానమే. ధృతరాష్ట్రుని దూషించిన సనత్సుజాతునకు- ధృతరాష్ట్రునకు జ్ఞానము బోధింపుమని ఆదేశించి ఆతనిని సరిదిద్దినది. ఇట్టి విశేష ధర్మమే ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు బోధించు చున్నది. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 255 🌹* *1000 Names of Sri Lalitha Devi* ✍️. Ravi Sarma 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 Dharmādharma-vivarjitā धर्माधर्म-विवर्जिता (255) 🌻* She is above dharma and a-dharma. Dharma is the result of good acts and a-dharma arises out of evil acts. Accrual of sins is the result of adharma. It is argued whether an action is dharma or adharma depends upon the type of job one undertakes. Generally, dharma is what is preached by scriptures. It may also be argued that dharma and adharma are the cause arising out of the three guṇa-s. She is beyond guṇa-s; hence, these do not apply to Her. There is another interpretation for dharma, religious abstraction, causing bondage. Opposite to bondage is liberation. Bondage and liberation are only for souls and not for the Brahman, as Brahman is the embodiment of absolute purity. Here, Her Brahman form is referred. The ultimate Reality is the situation, where there is no bondage and desire. Desire to attain liberation is also bondage. If one has absolute faith in Her, he should not even aspire for anything, including liberation. She knows what to give and when. There is a difference between mukti (final liberation) and mokṣā. Liberation means that a soul will have no more re-births. But, mokṣā refers to a soul going to Heaven for sojourn to be reborn again. It is the transmigration of the soul. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #లలితాదేవి #LalithaDevi #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 255 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 255 🌹*
*సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ*
✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్ 
సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ 
మూల మంత్రము : 
*🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁*

*🍀 62. ధ్యానధ్యాతృ ధ్యేయరూపా, ధర్మాధర్మ వివర్జితా ।
విశ్వరూపా, జాగరిణీ, స్వపంతీ, తైజసాత్మికా ॥ 62 ॥ 🍀*

*🌻 255. 'ధర్మాధర్మ వివర్జితా'🌻* 

ధర్మమును, అధర్మమును వర్ణించినది శ్రీదేవి అని అర్థము. శ్రీదేవి ధర్మమునకు, అధర్మమునకు అతీతమైన స్థితి యందున్నది. ధర్మాధర్మములు ఆమెను తాకవు. ధర్మము పుట్టినపుడు అధర్మము కూడ పుట్టును. వెలుగు పుట్టినపుడు చీకటి కూడ పుట్టును. 

అట్లే జ్ఞానము పుట్టినప్పుడు అజ్ఞానము కూడ పుట్టును. కుడి ఎడమలు రెండునూ గల స్థితి సృష్టి. సృష్టియందు ధర్మాధర్మములు తప్పవు. సృష్టి కతీతమైనవారిని అవి అంటవు. సృష్టికి మూలము ఇచ్ఛ. ఇచ్ఛ లేనిదే తత్సంబంధిత జ్ఞానము లేదు. క్రియ కూడ లేదు. ఇది త్రిగుణముల కతీతమగు సహజ సమాధి స్థితి. 

ఇచ్ఛలోనికి ప్రవేశించుట రెండు విధములుగ నుండును. తన కొరకు, ఇతరుల శ్రేయస్సుకొఱకు, తమకొఱకు ఇచ్ఛ లోనికి ప్రవేశించువారు అధర్మమున పడుదురు. ఇతరుల శ్రేయస్సు కొలకు
ఇచ్ఛా ప్రవేశము గావించువారు ధర్మమున నిలతురు. శ్రీమాత నుండి వెలువడు ఇచ్ఛాశక్తి జీవుల శ్రేయస్సు కొఱకే వ్యక్తమైనది. అట్లే జీవుల శ్రేయస్సు కొఱకే జీవించువారు శ్రీమాతవలె సహజ సమాధి యందుందురు.

ఇష్టములను పొందుటకు ధర్మము నాచరించు వారున్నారు. ఐశ్వర్యమును, గొప్పదనమును కోరి యజ్ఞయాగాది క్రతువుల నాచరించుచు నుండు వారున్నారు. వీరాచరించు ధర్మము ఇష్టమును పొందుటకు, అయిష్టమును తొలగించుకొనుటకు. ఇట్టివారు నిత్యము అయిష్టములను వర్ణించు ప్రయత్నమున నుందురు. అయిష్టమును నిర్జించుటకు నిత్య ప్రయత్నమున వీరి జీవితము పోరాటమువలె సాగును. పురాణములందు ఇంద్రుని కథలు దీనినే సూచించును. 

సనకసనందనాదులు, నారదుడు, సప్త ఋషులు, ప్రజాపతులు ఇత్యాదులకు ఈ ఘర్షణ లేదు. కారణము వారు ధర్మాధర్మముల కతతీమైన చైతన్యమున నిలబడి యుందురు. వారందరికిని మిత్రులే. లోకశ్రేయస్సే వారికి ప్రధానము. జీవులందరునూ ఉద్ధరింపబడవలె నని వారి ప్రేమ భావన. తెలియనివారు తెలిసినవారిగ తీర్చిదిద్ద బడవలెను. తెలిసినవారు సంయమము చెంది సర్వమునూ సమన్వ యించుకొని సమవర్తనమున నిలువవలెను. తెలిసినవారు తెలియని వారిని దూషించిననూ, ద్వేషించిననూ తెలియని వారే అగుచున్నారు. 

దూషించుట, ద్వేషించుట, హింసించుట కారణముగ తెలిసినవారు కూడ తెలియనివారితో సమానముగనే ఘర్షణ యందు పడి యుందురు. తెలియక దుస్థితి యందుండుట ఒక వంతు; తెలిసి దుస్థితి యందుండుట లోతైన దుస్థితి. ధర్మా ధర్మములచే విడివడుటకు యోగవిద్య ఒక్కటియే మార్గము. ఈ విద్యయే సమభావమున నిలుపును. సమదర్శనము నందించును. సమవర్తనము కలిగించును. యోగేశ్వరి అయిన శ్రీదేవి అట్టి సమదర్శనము కలది. ఆమెకు అందరూ తన సంతానమే. ధృతరాష్ట్రుని దూషించిన సనత్సుజాతునకు- ధృతరాష్ట్రునకు జ్ఞానము బోధింపుమని ఆదేశించి ఆతనిని సరిదిద్దినది. ఇట్టి విశేష ధర్మమే ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు బోధించు చున్నది.

సశేషం...
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

*🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 255 🌹*
*1000 Names of Sri Lalitha Devi* 
✍️. Ravi Sarma 
📚. Prasad Bharadwaj

*🌻 Dharmādharma-vivarjitā धर्माधर्म-विवर्जिता (255) 🌻*

She is above dharma and a-dharma. Dharma is the result of good acts and a-dharma arises out of evil acts. Accrual of sins is the result of adharma. It is argued whether an action is dharma or adharma depends upon the type of job one undertakes.  Generally, dharma is what is preached by scriptures. It may also be argued that dharma and adharma are the cause arising out of the three guṇa-s. She is beyond guṇa-s; hence, these do not apply to Her. 

There is another interpretation for dharma, religious abstraction, causing bondage. Opposite to bondage is liberation. Bondage and liberation are only for souls and not for the Brahman, as Brahman is the embodiment of absolute purity. Here, Her Brahman form is referred.  The ultimate Reality is the situation, where there is no bondage and desire. Desire to attain liberation is also bondage. If one has absolute faith in Her, he should not even aspire for anything, including liberation. She knows what to give and when. 

There is a difference between mukti (final liberation) and mokṣā. Liberation means that a soul will have no more re-births. But, mokṣā refers to a soul going to Heaven for sojourn to be reborn again. It is the transmigration of the soul. 

Continues...
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
#ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం #లలితాదేవి #LalithaDevi #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama
Join and Share 
🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹
https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam
http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు - 71 / Sri Lalita Sahasranamavali - Meaning - 71 🌹* 🌻. మంత్రము - అర్ధం 🌻 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🍀. 71. రాజరాజార్చితా, రాజ్ఞీ, రమ్యా, రాజీవలోచనా ।* *రంజనీ, రమణీ, రస్యా, రణత్కింకిణి మేఖలా ॥ 71 ॥ 🍀* 🍀 305. రాజరాజార్చితా - రాజులకు రాజులైన వారిచేత అర్చింపబడునది. 🍀 306. రాఖినీ - కామేశ్వరునికే రాణి. 🍀 307. రమ్యా - మనోహరమైనది. 🍀 308. రాజీవలోచనా - పద్మములవంటి కన్నులు కలది. 🍀 309. రంజనీ - రంజింప చేయునది లేదా రంజనము చేయునది. 🍀 310. రమణీ - రమింపచేయునది. 🍀 311. రస్యా - రస స్వరూపిణి. 🍀 312. రణత్కింకిణి మేఖలా - మ్రోగుచుండు చిరుగజ్జెలతో కూడిన మొలనూలు లేదా వడ్డాణము గలది. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. Sri Lalita Sahasranamavali - Meaning - 71 🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻 71. rājarājārcitā rājñī ramyā rājīvalocanā |* *rañjanī ramaṇī rasyā raṇatkiṅkiṇi-mekhalā || 71 || 🌻* 🌻 305 ) Raja rajarchitha - She who is being worshipped by king of kings 🌻 306 ) Rakhini - She who is the queen of Kameshwara 🌻 307 ) Ramya - She who makes others happy 🌻 308 ) Rajeeva lochana - She who is lotus eyed 🌻 309 ) Ranjani - She who by her red colour makes Shiva also red 🌻 310 ) Ramani - She who plays with her devotees 🌻 311 ) Rasya - She who feeds the juice of everything 🌻 312 ) Ranath kinkini mekhala - She who wears the golden waist band with tinkling bells Continues.. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 386, 387 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 386, 387 🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻386. సంస్థానః, संस्थानः, Saṃsthānaḥ🌻* *ఓం సంస్థానాయ నమః | ॐ संस्थानाय नमः | OM Saṃsthānāya namaḥ* విశ్వేశ్వరేఽస్మిన్భూతానాం సంస్థితః ప్రలయాత్మికా । సమీచీనం స్థాన మస్యేత్యయం సంస్థాన ఉచ్యతే ॥ సంస్థితః, సంస్థానం అనునవి లెస్సయగు నిలుకడ అను అర్థమున సమానార్థక పదములు. అట్లు ఇతనియందు సకల భూతములకును 'ప్రళయ' రూపము అగు ఉనికి ఏర్పడును అను అర్థమున పరమాత్ముడు 'సంస్థానః' అనబడుచున్నాడు. లేదా సమీచీనం స్థానం అస్య ఇతనికి లెస్సయగు ఉనికి కలదు. తాను ఎవ్వరిని ఆశ్రయించక కాలపు అవధులకు లోబడక ఏవియు తనకు అంటక తాను వేనిని అంటక శాశ్వతుడై యుండు ఉనికి లెస్సయగు ఉనికియే కదా! సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 386🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻386. Saṃsthānaḥ🌻* *OM Saṃsthānāya namaḥ* Viśveśvare’sminbhūtānāṃ saṃsthitaḥ pralayātmikā, Samīcīnaṃ sthāna masyetyayaṃ saṃsthāna ucyate. विश्वेश्वरेऽस्मिन्भूतानां संस्थितः प्रलयात्मिका । समीचीनं स्थान मस्येत्ययं संस्थान उच्यते ॥ Here is the resting place of creatures in the form of pralaya or deluge. Or as He is the ultimate existence and His abode is excellent hence He is Saṃsthānaḥ. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः ।परर्धिः परमस्पष्ट स्तुष्टः पुष्टश्शुभेक्षणः ॥ ४२ ॥ వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానస్థానదో ధ్రువః ।పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టశ్శుభేక్షణః ॥ ౪౨ ॥ Vyavasāyo vyavasthānaḥ saṃsthānasthānado dhruvaḥ ।Parardhiḥ paramaspaṣṭa stuṣṭaḥ puṣṭaśśubhekṣaṇaḥ ॥ 42 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 387 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 387🌹* 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌻387. స్థానదః, स्थानदः, Sthānadaḥ🌻* *ఓం స్థానదాయ నమః | ॐ स्थानदाय नमः | OM Sthānadāya namaḥ* స్థానదః, स्थानदः, Sthānadaḥ ధ్రువాదిభ్యఃస్వకర్మానురూపం స్థానం దదాతి యః । స స్థానద ఇతి ప్రోక్తో విబుధైర్భగవాన్ హరిః ॥ ధ్రువుడు మొదలగు వారికి తమ కర్మలకు తగిన స్థానమును ఇచ్చువాడు. క. ధీరవ్రత! రాజన్య కు, మారక! నీ హృదయమందు మసలిన కార్యం బారూఢిగానెఱుంగుదు, నారయ నది వొందరాని దైనను నిత్తున్. (289) వ. అది యెట్టి దనిన నెందేని మేధియందుఁ బరిభ్రామ్యమాణ గోచక్రం బునుం బోలె గ్రహనక్ష త్రతారాగణ జ్యోతిశ్చక్రంబు నక్షత్ర రూపంబుల యిన ధర్మాగ్ని కశ్యప శక్రులును సప్తర్షులును, దారకా సమేతులై ప్రదక్షిణంబు దిరుగుచుండుదురు; అట్టి దురాపంబును ననన్యాధిష్ఠితం బును లోకత్రయ ప్రళయకాలంబునందు నశ్వరంబుగాక ప్రకాశమా నంబును నయిన ధ్రువక్షితి యను పదంబు ముందట నిరువది యాఱువేలేండ్లు చనంబ్రాపింతువు... (290) రాజకుమారా! నీ వ్రతదీక్ష అచంచలమైనది. నీ మనస్సులోని అభిప్రాయాలు చక్కగా గ్రహించాను. అయితే అది దుర్లభమైనది. అయినప్పటికీ, నీ కోరిక తీరుస్తాను. కట్టుకొయ్య చుట్టూ పశువుల మంద తిరిగినట్లు గ్రహాలూ, నక్షత్రాలూ, తారాగణాలూ, జ్యోతిశ్చక్రమూ, నక్షత్ర స్వరూపాలయిన ధర్ముడు, అగ్ని, కశ్యపుడు, శుక్రుడు, సప్తర్షులు, తారకలతో కూడి దేనికి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటారో అటువంటి "ధ్రువక్షితి" అనే మహోన్నత స్థానాన్ని ఇకపైన అరవైఆరువేల సంవత్సరాల అనంతరం నీవు పొందుతావు. అది ఎవ్వరికీ అందరానిది. ఇదివరకు ఎవ్వరూ దానిని పొందలేదు. మూడు లోకాలూ నశించేటప్పుడు కూడ అది నశింపక ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి స్థానాన్ని నీవు అలంకరిస్తావు. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 387🌹* 📚. Prasad Bharadwaj *🌻387. Sthānadaḥ🌻* *OM Sthānadāya namaḥ* Dhruvādibhyaḥsvakarmānurūpaṃ sthānaṃ dadāti yaḥ, Sa sthānada iti prokto vibudhairbhagavān hariḥ. ध्रुवादिभ्यःस्वकर्मानुरूपं स्थानं ददाति यः । स स्थानद इति प्रोक्तो विबुधैर्भगवान् हरिः ॥ Since Lord Hari confers on Dhruva and others their place according to their karmas, He is Sthānadaḥ. Śrīmad Bhāgavata - Canto 4, Chapter 9 Nanyaradhiṣṭhitaṃ bhadra yad bhrājiṣṇu dhruvakṣiti, Yatra graharkṣatārāṇāṃ jyotiṣāṃ cakramāhitam. 20. Dharmo’gniḥ kaśyapaḥ śukro munayo ye vanaukasaḥ, Caranti dakṣiṇīkr̥tya bhramanto yatsatārakāḥ. 22. :: श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कन्धे नवमोऽध्यायः :: नन्यरधिष्ठितं भद्र यद् भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति । यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम् ॥ २० ॥ धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः । चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥ २२ ॥ Lord continued: My dear Dhruva, I shall award you the glowing planet known as the polestar, which will continue to exist even after the dissolution at the end of the millennium. No one has ever ruled this planet, which is surrounded by all the solar systems, planets and stars. All the luminaries in the sky circumambulate this planet, just as bulls tread around a central pole for the purpose of crushing grains. Keeping the polestar to their right, all the stars inhabited by the great sages like Dharma, Agni, Kaśyapa and Śukra circumambulate this planet, which continues to exist even after the dissolution of all others. 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः ।परर्धिः परमस्पष्ट स्तुष्टः पुष्टश्शुभेक्षणः ॥ ४२ ॥ వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానస్థానదో ధ్రువః ।పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టశ్శుభేక్షణః ॥ ౪౨ ॥ Vyavasāyo vyavasthānaḥ saṃsthānasthānado dhruvaḥ ।Parardhiḥ paramaspaṣṭa stuṣṭaḥ puṣṭaśśubhekṣaṇaḥ ॥ 42 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #విష్ణుసహస్రనామములు #VishnuSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/

+7 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 17 शेयर

Join and Share ALL 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://pyramidbook.in/Chaitanyavijnanam Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, WA, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/ https://chat.whatsapp.com/BzCAiTrm6X9K1NsjyGWzlg Join and Share విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము / Vishnu Sahasranama group. https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/ Join and Share 🌹. Daily satsang Wisdom 🌹 www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/Seeds_Of_Consciousness https://pyramidbook.in/dailywisdom Join and Share 🌹. వివేకచూడామణి Viveka Chudamani 🌹 www.facebook.com/groups/vivekachudamani/ https://pyramidbook.in/vivekachudamani Join and Share భారతీయ మహర్షుల బోధనలు MAHARSHULA WISDOM www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ https://pyramidbook.in/maharshiwisdom Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ Join and share Meher Baba అవతార్‌ మెహర్‌ బాబా www.facebook.com/groups/avataarmeherbaba/ Join and Share Thosophical Teachings దివ్యజ్ఞాన సందేశములు www.facebook.com/groups/theosophywisdom/ Join and Share 🌹. శ్రీ దత్త చైతన్యం - Sri Datta Chaitanyam 🌹 www.facebook.com/groups/dattachaitanyam/ Join and Share 🌷. మాస్టర్ ఇ.కె. గారి సందేశములు 🌷 www.facebook.com/groups/masterek/ Join and Share 🌹 ఓషో బోధనలు - Osho Teachings 🌹 http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 7 शेयर
Eswar Tanikella May 6, 2021

'దయా'రూపమే , దుర్గా !! దుర్గామాత యొక్క దయను పొందడానికి , ఎటువంటి అర్హతల అవసరమే లేదు. కేవలము, భావనచే లభించే తల్లి శ్రీదుర్గ . అయితే, ఆ తల్లిని ఎలా భావించాలో తెలియాలి !! మొదటిది , శబ్ద భావన !. దుర్గా నామములో , "దుం" బీజం నిక్షిప్తమైవుంది. , దుర్గా నామమును స్మరించుట చేతనే వేదములు చెప్పిన సర్వ శుభములనూ పొందవచ్చు. రెండవది, అర్థ భావన !!. "దుర్లభమైనది, దుర్గమమైనది, దుర్గా" , అని వాగ్దేవతలు , 'దుర్గా' నామమునకు నిర్వచనం చెప్పారు. మూడవది, రూప భావన !!!. ఈ భావనలో, 'దుర్గ మాయమ్మ' . అంతే. తల్లి బిడ్డ యొక్క అర్హతను బట్టి లాలించదు. తల్లికి , నాబిడ్డ . బిడ్డకు మా అమ్మ. అంతే. నాల్గవది తత్త్వ భావన !!!!. పరబ్రహ్మ యొక్క నిర్గుణోపాసనా ఫలమునే , శ్రీ దుర్గా తత్త్వ భావన కూడా ప్రసాదించగలదు. అయితే, శ్రీ దుర్గా తత్త్వమును గ్రహించుట అంత తేలికకాదు. అయితే, మన ప్రయత్నంలో నిజాయితీ ఉంటే, శ్రీ దుర్గా మాత తన తత్త్వమును , గురువు ద్వారా మనకు తెలిసేదాక చెప్పిస్తూంది. అది శ్రీ దుర్గా మాత యొక్క దయా విశేషం. శ్రీ కనకదుర్గా భవానీ , "భావనాగమ్యా". ఆ గమ్యం చేరటమే మానవజన్మ యొక్క సాఫల్యం.🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 261 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 261 🌹* *సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ* ✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్ సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ మూల మంత్రము : *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 63. సుప్తా, ప్రాజ్ఞాత్మికా, తుర్యా, సర్వావస్థా వివర్జితా । సృష్టికర్త్రీ, బ్రహ్మరూపా, గోప్త్రీ, గోవిందరూపిణీ ॥ 63 ॥ 🍀* *🌻261. 'ప్రాజ్ఞాత్మిక' 🌻* ప్రాజ్ఞాత్మిక అనగా పూర్తిగ ఆత్మయందు విచ్చుకొనిన ప్రజ్ఞగ నున్న శ్రీదేవి. ప్రాజ్ఞుడనగా తెలిసినవాడు. విజ్ఞానవంతుడు, జ్ఞాన వంతుడు, అంతర్లోక బహిర్లోక విషయములు తెలిసినవాడు. ఈ తెలియుట శ్రీమాత సాన్నిధ్యమే. ఒక జీవుని యందు జ్ఞానముగను, విజ్ఞానముగను శ్రీదేవియే యున్నదని తెలియవలెను. గ్రుడ్డి దీపము నుండి, సూర్యుని వఱకు గల అశేష రూపములలో గల వెలుగు శ్రీదేవి అని తెలియవలెను. సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 261 🌹* *1000 Names of Sri Lalitha Devi* ✍️. Ravi Sarma 📚. Prasad Bharadwaj *🌻Prājñātmikā प्राज्ञात्मिका (261)🌻* She is known as prājñātmikā in the suṣupti stage, the stage of deep sleep. This is an extension of the previous nāma. Prājñā is the manifestation of individual soul in the casual body. As such, it is associated with the Brahman, the aggregate of entire casual bodies. If Brahman controls the universe, at microcosmic level, prājña controls individual existence. Vāc Devi-s after having described the three known stages, now proceed to explain the fourth state of consciousness called turya. Continues... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #లలితాసహస్రనామ #LalithaSahasranama #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. శ్రీ లలితా దేవి చైతన్యము Sri Lalitha Devi Chatanyam 🌹 https://t.me/srilalithachaitanyavijnanam http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత - 600 / Bhagavad-Gita - 600 🌹* ✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. 18వ అధ్యాయము - మోక్ష సన్యాస యోగం - సన్న్యాసము యొక్క పూర్ణత్వము - 11 🌴* 11. న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషత: | యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిధీయతే || 🌷. తాత్పర్యం : దేహధారుడైనవానికి సర్వకర్మలు త్యజించుట నిక్కముగా అసాధ్యమైన విషయము. కాని కర్మఫలములను త్యాగమొనర్చినవాడు మాత్రము నిజమైన త్యాగి యనబడును. 🌷. భాష్యము : మనుజుడు ఏ సమయమునను కర్మను త్యజింపజాలడని భగవద్గీత యందే తెలుపబడినది. కనుక కృష్ణుని కొరకే కర్మనొనరించుచు, కర్మఫలమును తాననుభవింపక కృష్ణునికే సమస్తమును అర్పించువాడు నిజమైన త్యాగి యనబడును. మా అంతర్జాతీయ కృష్ణచైతన్యసంఘమునందు సభ్యులైన పలువురు తమ కార్యాలయములందు గాని, కర్మాగారమునందు గాని, ఇతర చోట్ల గాని కష్టించి పనిచేసినను వారు సంపాదించినదంతయు సంస్థకే ఒసగుదురు. అట్టి మహాత్ములు వాస్తవముగా సన్న్యాసులైనట్టివారే. అనగా వారు సన్న్యాసాశ్రమము నందు నెలకొనియున్నట్టివారే. కర్మఫలములను ఏ విధముగా త్యాగము చేయవలెనో మరియు ఎట్టి ప్రయోజనమునకై కర్మఫలములను విడువవలెనో ఈ శ్లోకమున సృష్టపరుపబడినది. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Bhagavad-Gita as It is - 600 🌹 ✍️ Swami Bhakthi Vedantha Sri Prabhupada 📚 Prasad Bharadwaj *🌴 Chapter 18 - Moksha Sanyasa Yoga - The Perfection of Renunciation - 11 🌴* 11. na hi deha-bhṛtā śakyaṁ tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ yas tu karma-phala-tyāgī sa tyāgīty abhidhīyate 🌷 Translation : It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. But he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. 🌹 Purport : It is said in Bhagavad-gītā that one can never give up work at any time. Therefore he who works for Kṛṣṇa and does not enjoy the fruitive results, who offers everything to Kṛṣṇa, is actually a renouncer. There are many members of the International Society for Krishna Consciousness who work very hard in their office or in the factory or some other place, and whatever they earn they give to the Society. Such highly elevated souls are actually sannyāsīs and are situated in the renounced order of life. It is clearly outlined here how to renounce the fruits of work and for what purpose fruits should be renounced. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #భగవద్గీత #BhagavadGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత - 32 / Bhagavad-Gita - 32 🌹 ✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ 🌴. ప్రధమ అధ్యాయము - విషాదయోగము - 32 🌴 32. న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ || కిం నో రాజ్యేన గోవిన్ద కిం భోగైర్జీవితేన వా | 🌷. తాత్పర్యం : ఓ కృష్ణా! తదనంతర విజయమును గాని, రాజ్యమును గాని, సుఖమును గాని నేను వాంఛింపలేకున్నను. ఓ గోవిందా! మేమెవరి కొరకు రాజ్యమును, సుఖమును, చివరకు జీవనమును సైతము కోరుచున్నమో వారందరును ఈ యుద్ధమున నిలిచియుండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు కలుగు ప్రయోజనమేమి? 🌻. భాష్యము : మనుజుని నిజలాభాము విష్ణువు (లేదా కృష్ణుడు) నందే కలదని తెలియక బద్ధజీవులు దేహపరబంధముల యెడ ఆకర్షితులగుదురు. వాటి యందు తాము ఆనందము పొందగలమని వారు అభిలషింతురు. జీవితపు అట్టి అంధమయ భావనలో వారు భౌతికసుఖమునకు హేతువులైన వాటిని సైతము మరచిపోవుదురు. ఇచ్చట అర్జునుడు క్షత్రియధర్మమును మరచినట్లుగా తోచుచున్నది. శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష ఆదేశములో రణరంగమునందు మరణించు క్షత్రియుడు మరియు ఆధ్యాత్మికానుభవము కొరకే అంకితమైన సన్యాసి యనెడి ఇరుపురు శక్తివంతమును మరియు తేజోమయమును అగు సూర్యమండలమున ప్రవేశింపయోగ్యులు కాగలరని తెలుపబడినది. బంధువుల మాట అటుంచి శత్రువులను వధించుటకు సైతము అర్జునుడు విముఖుడై యుండెను. బంధువులను చంపుట వలన తనకు జీవితమున సుఖము లభింపదని అతడు భావించెను. కనుకనే ఆకలిలేనివాడు వంట చేయుటకు నిరాకరించురీతి అతడు యుద్ధము చేయుటకు ఇచ్చగింపలేదు. ఇపుడతడు వనముకేగి వ్యర్థముగా ఒంటరి జీవితమును గడప నిశ్చయించు కొనెను. క్షత్రియునిగా జీవనార్థమై అతనికి ఒక రాజ్యము అవసరము. ఏలయన క్షత్రియులు ఇతర ఏ వృత్తులు యందును నియుక్తులు కాజాలరు. కాని ప్రస్తుతము అర్జునుడు రాజ్యమును కలిగిలేడు. జ్ఞాతులలో మరియు సోదరులతో పోరాడి పితృదత్తమైన రాజ్యమును తిరిగి పొందుట ఒక్కటే రాజ్యమును పొందుటకు అర్జునునకు అవకాశమై యుండెను. కాని ఆ విధముగా ఒనర్చుటకు అతడు ఇష్టపడలేదు. కనుకనే ఒంటరిగా విఫల జీవితమును గడుపుటకు వనమున కేగుట ఒక్కటే తనకు తగినదని అతడు భావించెను. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 Bhagavad-Gita as It is - 32 🌹 ✍️ Swamy Bhakthi Vedantha Sri Prabhupada 📚. Prasad Bharadwaj 🌴 Chapter 1 - Vishada Yoga - 32 🌴 32. na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa na ca rājyaṁ sukhāni ca kiṁ no rājyena govinda kiṁ bhogair jīvitena vā 🌷. Translation : nor can I, my dear Kṛṣṇa, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? 🌻. Purport : Without knowing that one’s self-interest is in Viṣṇu (or Kṛṣṇa), conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a kṣatriya. It is said that two kinds of men, namely the kṣatriya who dies directly in front of the battlefield under Kṛṣṇa’s personal orders and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a kṣatriya, he requires a kingdom for his subsistence, because the kṣatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna’s sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. 🌹🌹🌹🌹🌹 #భగవద్గీత #BhagavadGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం Join and Share 🌹. భగవద్గీత BhagavadGita Telegram, FB Groups 🌹 https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Eswar Tanikella May 7, 2021

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB